Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

MAYIS '91
   yola ayıranlar, hangi siyasi görüş yada parti    var... Nasıl yapsak, nasıl etsek, üye mimar­
                                         yarışma
                                                    mı
                                              yaparak
                                 arasmda
                             larımız
                                       bir
   içinde yer alırlarsa alsınlar minnet ve şük­ proje elde etsek diye yönetim kurulu tartı­
   ranla anılması gerekli, elleri öpülesi kişiler­ şırken, Vedat Ağabeyimiz  atıhr ve "2886 ya
   dir.                        tabi değilsiniz ya, verin Sezar'a yapsm"  der.
     Özellikle eski Belediye Başkanlanmn     Buna  benzer  çeşitli tartışmalardan  sonra
   geçmiş deneyim  ve birikimlerinden yarar­   bir karar birliği ile bina projelerinin yapımı
   lanmamak  bir Orta-Doğu hovardalığından    işi, bendenize emanet  edildi ... Olay benim
   başka nedir, nasıl açıklanabüiı? Her neyse,   için gerçekten bir büyük onur  ve heyecan
   vardık Vedat Ağabeyimizin  kapısına, vur­    dalgasıydı. Hala heyecan  duyduğum    bir
   duk kapıdaki tokmağına. Mütevazi mimar­     projeyi geliştirip, yönetime sunduk. Bir de
   lık Bürosunda  bizi biraz da heyecanla bej­   ne öğreneyim projeye en fazla karşı çıkan
   lerken bulduk  kendini. (Yanımda  danış­    Vedat Ağabeyimiz  olmamış  mı?
   manlarım  ve Basın mensupları  var.)
      Gözleri ışıl ışıldı. Kendisi olmasa bile    Eleştirileri iki bölümde toplamyordu.
    bir yakın tanıdığımn Kent Analığına soyun­    "İmar'm  vermiş  olduğu,  tüm  yapı  alanı
    ması onun  bütün  fişeklerini ateşlemişti.   hakkım,  sonuna kadar  kullanmamış  olma­
    Kahvelerimizi dostça süren söyleşimizle ta­   mız" ve 'Yatak odaları  olmayan,  lobiden
    mamladık. İşte o günden aklım da kalan bir   ibaret otel benzeri bir yapı tasarlamamız."
    kaç sözü ...

      "Azizim, Belediye Başkanük  adaylığı,      Yönetim, projeyi son derece beğenme­
    milletvekilliği adaylığına benzemez. Bu se­  sine rağmen,  bu büyük  sorumluluğun   altı­
    çimde odak noktası  sensin. Yerel seçimler­   na girmek istemedi ve Genel Kurulu   topladı.
    de bir grup Milletvekili adayı seçmenin   Biz projelerimizi duvara astık, görüşlerimizi
    karşısmdadır. Burada ise iş değişiktir. Seç­ Genel Kurul üyelerine  aktarıp, tasarımımızı
    men ne dediğinden, ne yediğine, nasıl gül­ aynntılan  ile anlattık.
    düğünden,  nasıl yürüdüğüne  kadar seni
    didik didik inceliyecektir, kendini bunlara    Daha sonra söz alan Vedat Ağabeyimiz,
    göre hazırla. Unutma ki seçimler, kamu  oyu    uzun  bir konuşma  yaparak,  eleştirilerini
    yoklamaları ne derse desin, sürpriz sonuç­   baştan aşağı sıraladı. Sonunda  Genel Ku­
    lar getirebilir. Kim ne derse desin sen doğru  rul, bir kişi dışında tümüyle projeyi onaylı-
    bildiğini yap, gerçek seçim sonucu ancak   yarak benimsediğini  belirtti ve yönetime
    27 Mart Sabahı ortaya çıkacaktır.       uygulamaya başlatma   emrini verdi. Son söz
                              hakkım  da proje Mimarına tanıdılar. Ben de
       1984 yerel seçimlerinde kendimi kesin    Genel Kurul  üyelerine teşekkürlerimi  be­
    olarak seçilmiş görüyordum. Bütün  avan­    lirttikten sonra, "İnamyorum ki çok değerli
    tajlar benden yanaydı. Bana göre hiç bir   meslektaşım,  üstadım  ve Ağabeyim,  yapı
    kimse  bu kadar garantili - sonu belli bir
    seçimede  ginnemişti. Sonucu biliyorsunuz.    bittiği, içinde ailesi ile birlikte sosyal aktivi-
                                          t
    Sn. Altmsoy kazandı.               telere kabldığı zaman, üm  bu gün ki eleş­
                              tirilerini geri alacak ve katkılarından dolayı
       Ben sana başanlar  diliyor. Tanrı yar­   da tesisin en mutlu kişilerinden biri ola­
     dımcın olsun diyorum. Eğer Ankara'h seni   caktır" biçiminde bir konuşma  ile toplantıyı
     Başkan  seçerse, ben de her zaman yardı-  bitirdim.
     mma  hazırım Sezar'çığım ..."
       BİTMEYEN   ÖYKÜ  ...             Bu  yazının  kaleme  alındığı  tarihte,
                              toplantıdan sonra aradan  1,5 - 2 yıl geçmiş
       Ve sonucunu  alamadığım  bir olay ile  bulunuyor.  Yapının inşaatı hızla sürmek­
     bellekte kalan taze anıları ...          te... Büyük bir olasılıkla 1991 yıh sonunda
       Rahmetli ile çok tartışıp, ortak nokta  tesisimize kavuşmuş  bulunacağız.  Ne hü­
     bulamayıp, zamana bıraktığımız konu   ...    zün vericidir ki birliğimizin en renldi kişiliği
                              artık bu tesisin olanaklarından yararlanma
       Biz İ.T.Ü.'den mezun olanların bir bir­  durumunda   değildir. Deıha da acısı bizleri
     liği vardır. İ.T.Ü.'lü Yüksek Mühendisler   kendisinden yoksun bırakması   olmuştur.
     Birliği... 1989 yılı sonlarında, Ankara Bük­
     lüm  sokaktaki sahip oldukları arsaya bir     Şimdi, ah diyorum kendi kendime,  ah
     sosyal tesisin yapımı konusu gündeme  gel­   o yaşasaydı da o gürül gürül, o pırıl pırıl
     mişti. Birliğimizin üyeleri arasında Ülke,   zekâ dolu eleştiri oklarına bir ömür boyu
     hatta Dünya  çapında çok değerli Mimarlar   hedef olsaydım  ...

     256
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15