Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

KASIM'91                                                     , 1 , , •

                                                     , 1 ' . , .          1955 yılından beri Avrupa Konseyi ta­   ödülü saliibi Belediyeler Birliği'ne üye olma
       r a l ı n d a n düzenlenen ve Avrupa Konseyine  hakkı doğmuştur.  İ3u hakkımızı en iyi şe­
       üye ülkelerin  Belediyelerine açık olan ya­   kilde kullanarak şehrimizi, ülkemizi ve in­
       r ı ş m a d a Bursa Büyükşehir Belediyemiz, bir  sanımızı Avrupalı  dostlarımıza tamLmak
       Belediyenin  Uluslararası  alanda  kazanabi­    amacındayız.
       leceği en b ü y ü k ödül olan "A\Tupa Konseyi
       Avrupa  Şehri" ödülünü  ülkemize  kazandır­      Büyükşehir  Belediyemiz iç ve dış iliş­
                                             t
       ma başarısını  göstermiştir.            kilerini daima sıcak utmuş ve dış ülkelerle
                                             ve
                                               kültür
                                  sürekli
                                      olarak
                                          bilgi
                                                  alışverişinde
          Son iki yıl içerisinde Yurtdışındaki do­   bulunmuştur.  Kardeş şehirlerimize gerçek­
       kuz kardeş  şehrimizle  Uluslararası  kuru­    leştirdiğimiz çeşitli ziyaretler ve Konser\'a-
       luşlarla çeşitli ülkelerin belediyeleri ile ve  t uvarlanmızm  yapmış olduğu A\Tupa Tür-
       Yabancı  Ülkelerin  temsilcilikleri ile karşı­  nesi ile dostluklanmız pekişmiştir.
       lıklı gerçekleştirdiğimiz yoğun  dış laaliyet-
       lerimizi detaylı olarak sunduğumuz  Avrupa       A\Tupa  Konseyi Avınpa  Şehri Ödül
       Konseyi'nce  bu şereOi ödüle la>ak görülme­   Töreni nedeniyle  şehrimizi onurlandıran
                                  başta
                                      A\Tupâ
                                                 Parlamenterler
       miz bizleri son derece sevindirmiştir.       Asamblesi Çe\Te, Konseyi Planlama ye Ye­
                                           Bölgesel
          A w u p a Konseyi Avrupa Şehri Ödülü.    rel Yönetimler Komitesi Başkan ve Üyeleri
       B u r s a ' m ı z m sosyal, kültürel ve ekonomik  olmak üzere, Avrupa Konseyine üye ülkele­
       boyutlarına  yepyeni uluklar  kazandıracak­    re mensup Parlamenter dostlanmıza,  Avru­
       tır. Herşeyden  önce  şehrimizi, insanımızı,   pa Şehri Ödülünü  daha önce kazanan Be­
       geleneksel  konukse\'erligimizi  ve sanatsal
       özelliklerimizi dış dünyaya  daha  etkin bir   lediyelerin değerii Başkanlarına,  Kardeş
       şekilde tanıtmaya  devam  edeceğiz. Avrupa    Şehirlerimizin  Belediye Başkanlarına  ve
       Konseyi'nden   çeşitli alanlarda  maddi  ve   Temsilcilerine, bu şereili ödülü kazanma­
       manevi  destek alarak  daha yoğun  dış et­   mızda  katkılarını esirgemeyen tüm dostla­
       kinlikleri şehrimizde gerçekleştireceğiz. Av­   rımıza ve siz değerli misalırİerimize en içten
       rupa  Konseyi  birçok  büyük  organizasyon    teşekkürlerimi sunuyorum.
       için Bursa'yı  seçerek,  dolayısıyla dış te­     HOŞ  GELDİNİZ           '
       maslarımız  katlanarak  artacaktır.                   Saygılarımla
         Avrupa  Şehri ünvanını kazanmamız   ile
       birlikte Bursa  Büyükşehir   Belediyemizin,              Teoman  ÖZALP
       Avrupa  Konseyi'nde  daimi olarak söz hakkı              Bursa Büyükşehir
       b u l u n a n "Avrupa Konse}^ Avrupa Şehri"              Belediye Başkanı


                                                      543
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14