Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

AVRUPA %mm                    mm\^
                             olan belediyelere veya bölgesel y ö n e t i m l e r e
     Madde  1;
                             verilir.
     A\T-upa Konse\'i t a r a f ı n d a n k o n u l m u ş
  olan A W U P A ÖDÜLÜ,  her yıl; Çevre. Böl­     Madde  6 :
  gesel Planlama ve  Yerel Yönetimler Komitesi
  tarafından. Komitenin  k a n a a ü n e göre A V T U - Komite ödüllendirilecek belediyeleri ve-
   pa birliği ikrinin t a n ı ü m ı için ü s t ü n çabalar \'a bölgesel yönetimleri b a ş v u r u d a b u l u n ­
       f
   göstermiş olan. bir veya daha fazla beledi­  m u ş olanlar a r a s ı n d a n seçer.
   yeye veya bölgesel yönetime verilir.
                               Madde  7 :
     Madde  2 :
     Ödül; kazanan  her şehirde bir yıl kalan    Belediyelerin veya bölgesel yönetimle­
   bir gezici ödül. bir bronz mad? ya, bir belge rin b a ş v u r u l a r ı belediye meclisi birinci üye­
   ve ödül sahibi şehir veya bölgede oturan bir si, belediye b a ş k a n ı veya b a ş k a bir temsilci
   veya daha fazla gencin bir A\Tupa inceleme  tarafından yapılmalıdır; b a ş v u r u her sene
   gezisi y a p m a s ı n d a kullanılacak bir burstan Aralık ayının S l ' i itibariyle Strasbourg'da
   meydana  gelir.                  Avrupa  Konseyi Genel  Sekreterliğine u l a ş ­
                             m ı ş olmalıdır. Her b a ş v u r u n u n ekinde ilgili
      Madde  3 :
                             belediye veya  bölgesel y ö n e t i m i n Avrupa
      Avrupa  Ö d ü l ü ' n ü n hemen altında bu­ birliği fikrinin tanıtılması için yaptığı etkin­
   lunan  Onur  Plateki. bir kaç yıl önceden   likleri t a n ı t a n belgeler b u l u n m a k , ayrıca
   Onur  Bayrağını k a z a n m ı ş ve Avrupa birliği özel bir form doldurulmalıdır. B i r yıl için
   fikrini yayma konusundaki  çalışmaları bu   yapılan b a ş v u r u l a r ondan sonraki yıllar için
   onura  hak kazandıklarını  gösteren, belirli  de geçerlidir. Adaylıkları devam eden bele-
   belediyelere veya diğer bölgesel yönetimlere   diyerin veya bölgesel yönetimlerin her yıl 31
   verilir.                      Aralık itibariyle, yıl içinde y a p m ı ş oldukları
                             Avrupa  Birliği k o n u s u n d a k i etkinlikleri
      Madde  4 :                  h a k k ı n d a ek bilgi vermeleri istenmektedir.

      Avrupa  Konseyi Onur Bayrağı, Komite­      Madde  8 :
   nin g ö r ü ş ü n e göre, Avrupa fikrini geliştir­
   mek  yolunda yaptıkları çalışmalar göz önü­     Bu t ü z ü ğ ü n detaylı u y g u l a n m a s ı için
   ne a l ı n a r a k ödüle hak kazandıkları belirle­ komite tarafından b a ş k a kurallar da (bakı­
   nen  belediyelere veya diğer bölgesel yöne­   nız madde 9) k o n u l m u ş t u r .
   timlere verilir. Bu belediyeler veya yönetim­
   ler normal olarak daha önce Avrupa Diplo­
   m a s ı k a z a n m ı ş olanlar a r a s ı n d a n seçilirler, Madde 9 :
   Avrupa  Onur  Bayrağı  Ödülü  daha  sonra
   Avrupa  Ö d ü l ü veya Onur Plaketi alabilme­    Adaylık konusunda  b u l u n a n belediye­
   nin ön şartıdır.                  ler veya  bölgesel yönetimler  bir önceki
                              maddede  belirtilen kurallara u y m a y ı ve uy­

      Madde  5 :                  gulamayı  kabul ederler. Ö d ü l kazanan be­
                              lediyeler a r a l a r ı n d a yakın ilişkiler kurmaya,
      Avrupa  Diploması  Avrupa  fikrine uy­   özellikle üye belediyelerin birinde periyodik
   gun  çalısınaUirı takdir edilen, fakat Onur   olarak toplanmayı  kabul  ederler. (Avrupa
   Bayrağı  Ö d ü l ü için b a ş v u r u l a n h e n ü z yeni Ödülü Kazaıuıuş Şehirler Birliği)


   542
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13