Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

KASIM'91

          Tarafsızlık,                   nak düzenlenirken nelere dikkat etmek ge­
                                   rektiği, tutanağa itiraz süresinin ne olduğu,
          Amirlerinin  Emirlerine Uyma,
                                   tutanağın karara  nasıl bağlanacağı, gibi
          Demeç  verme  yasağı, ... gibi.        hususlan  açıkladı. Belediye Encümen ka-
          - Belediye zabıta memurlarının   mağ­    rarmm  para cezası veya ticaret ve sanattan
       duriyetine  meydan  vermemek   için, bir adlî  men cezalan şeklinde olabileceğini anlatan
       konu  zuhur  ettiği takdirde, belediye yöneti­  sa>an PAZARCI, ticaret ve sanattan men  ce­
       m i n i n belediye abıtasına yardımcı olmasını    zasının hangi şartlarla kapatma şeklinde
                z
                                   uygulanabileceğini açıklayarak verilebilecek
       tavsiye  etti.
                                   para cezasını tarihi gelişim içinde (5435,
          - Zabıta memurlarının  özlük (malî) ve   22488, 2790, 3506, 3591 sayüı kanunlan
       sosyal  haklarına  geçerek:             dikkate alarak anlattı ve bu arada uygula­
                                   mada karşılaşılan hatalara işaret etti.
          Esas  aylık, ek gösterge, taban aylığı,
       kıdem  aylığı, özel hizmet tazminatı, fazla     Toplantıya katılanlar, bazen konuşma-
       çalışma  ücreti, iş güçlüğü zammı,  iş risk   cılann konuşması  sırasında bazen de ko­
       z a m m ı , yabancı dil ödeneği, emeklilik hak­  nuşmalardan  sonra sorular sordular, te­
       kı, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm  yar­   mennilerde bulundular.
       dımı,  sağlık yardımı, ilâç ve tedavi gideri,
       giyecek  ve yiyecek yardımı,  lojmon tazmi­      Bu som ve teminnilere, bazen somnun
       natı konularında  açıklamalarda  bulundu.     yöneltildiği konuşmacı, bazen de konuşma­
                                   cılar ve Mahalli İdareler Genel Müdürü
          - Son olarak disiplin cezalan konusuna    cevaplar verdiler, açıklamalarda bulundu­
       da  değinen  PİRLER,  disiplin  cezalannın    lar.
       a m a ç ve niteliklerini, türlerini aynntılı bi­
       çimde  anlattı ve görevden uzaklaştımia iş­      İleri sürülen temenniler arasında:
       lemi h a k k ı n d a da bilgi verdi.          - Belediye Kanunu ile Belediye Cezalan
          Merkez  Valisi Şevki PAZARCI,  Beledi­    mevzuatının günün  şartlanna göre değişti­
       ye Kanunu   yanında.  Belediyelerin hazırla­   rilmesi, bu değişiklik uyannca da belediye
                                         s
       makla  y ü k ü m l ü olduklan Zabıta Yönetme­   zabıtasının tatüsünün  iyileştirilmesi,
       liğinde  ve Belediye Sağlık Zabıtası Yönet-      - Belediye zabıta personelinin fiilî hiz­
       meligi'nde  özel görevler yer aldığına işaretle  met zammı  ve silâh taşıma izni verilmesi,
       bu görevlerin  değişen şartlara göre yenilen­
                 i
       mesi  gerektiğine şaret  etti. Belediye Meclis      - Trafik mevzuatı ile İmar mevzuatına
       ve Encümenlerinin   aldıkları kararlarla be­   göre, görev sorumluluklanmn  açıklığa ka-
       lediye  hemşehrilerinin   uymalan  gereken,    vuştumlması,
       uymamalan    halinde cezalandmcı   müeyyi­      - Belediye zabıtasına verilecek eğitimin
       deler d o ğ u r a n kararlarından söz ederek be­
       lediye zabıtasının suçlann  önlenmesi  ve ce­   daha temelli esaslara bağlanması,
       zalarının  uygulanması   konusunda   yapıl­      -Hukuk  servisi gibi birimlerin kendile­
       m a s ı gerekli işlemleri anlattı.         rine yardımcı olması ve işbirliği yapmalan,

          1608  sayılı Belediye Ceza Kanunu'nun       Maktu para cezası veraıede yetki sınır-
       u y g u l a n m a s ı ile ilgili hükümleri hatırlatan lannın ve tahsilat sorumluluklarının açıklı­
       PAZARCI,   151, 80 sayılı Hal Kanunu,  I-Cıyı  ğa kavuştumlması,
       Kanunu   gibi kanunlarla Belediye  Başkanı­
       na tamnan  re'sen ceza vemie yetkisine de­      - Belediye zabıtasının tespit ettiği ve
                                                     suçlarda
       ğindi.                         belediye encümeni  yetkisini aşan Savcılığa
                                     tepsit
                                        tutanaklannm
                                                doğruca
                                   suç
          Belediye  zabıtasının  yetki verilmişse,   gönderilmesi yetkisinin tanınması...
       para  cezasını tahsil etmek, tahsilat yetkisi
       verilmemişse  tutanak  düzenleyip Encüme­       gibi istek ve temenniler yer aldı.
       ne aktarmak  görevlerinden  söz eden ve  pe­      Toplantı 27.09.1991 günü çalışma sa­
       şin para cezasını anlatan  konuşmacı  tuta­   ati sonunda sona erdi.

                                                       541
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12