Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

eğitimin önemini  anlatan  k o n u ş m a s ı ile saat 10 da Merkez Valisi ve T ü r k Belediye­
    açıldı. K o n u ş m a c ı b u semineri düzenleyen cilik D e m e ğ i D a n ı ş m a K u r u l u üyesi F e t h i
    k u r u l u ş l a r olarak İçişleri Bakanlığı. T ü r k AYTAÇ'ın, toplantıya k o n u ş m a c ı olarak ka­
    Belediyecilik D e m e ğ i ile Konrad Adenauer  tılanları t a n ı t m a s ı ile b a ş l a d ı . A r d ı n d a n
    Vakfı'na t e ş e k k ü r etti.           T ü r k Belediyecilik D e m e ğ i ile Konrad Ade­
                               nauer Vakfı'mn seminerin  organizasyonun­
       A r d ı n d a n söz alan T.B.D. D a n ı ş m a daki k a t k ı s ı n a işaret eden Fethi AYTAÇ
    K u m l u üyesi Fethi AYTAÇ T ü r k Belediyeci­ yurdumuzda   k a m u o y u n u n ve h e m ş e h r i l e ­
     lik Demeği, Vakıf ve İçişleri Bakanlığı tara­ rin belediye zabıtasını yeterince t a n ı m a d ı k ­
     fından y ü r ü t ü l e n eğitim projesi ve çalışma­ larına değindi. Oysa k o n u ş m a c ı y a göre, za­
     ları hakkmda bilgi verdi, Bihahare çalışma   bıta belediyenin vitrinidir. B u v i t r i n ne ka­
     yöntemini  anlatan k o n u ş m a c ı ilke olarak dar düzenli ve çekici ise h a l k ı n belediyeye
     personelin sormak  istedikleri somlara ön­    karşı göstereceği g ü v e n ve ilgi de o derece
     celik vereceklerini anlatarak  katılanların   b ü y ü k olacaktır.
     s o m l a r ı m s o r m a l a r ı m istedi.
                                  B u n u sağlayabilmek yemi  belediyenin
       Belediye YELZI şleri M ü d ü r ü , Fen İşleri itibarını attırabilmek için belediye z a b ı t a s ı
               İ
     M ü d ü r ü , Hesap İşleri M ü d ü r ü , Gelir Şefi, personeli, her kademesi ile:
     Belediye Zabıta Amiri ve daha bazı memur­
                                   b
     lar Belediye K a n u n u , Belediye Gelirleri Ka­  - ilgili olmahdır.
     n u n u , İmar K a n u n u Belediye Personel     - arafsız olmalıdır.
                                   t
     Mevzuatı, Belediye Ceza Mevzuatı  üzerinde
     çok sayıda, çeşitli somlar sordular.         - d ü r ü s t olmalıdır.
        Somlara  Mahallî İdareler Genel M ü d ü ­    - halkla lişkilerine ö n e m vermelidir.
                                       i
      rü dahil, ilgisi olan k o n u ş m a c ı l a r cevaplar
      verdiler, açıklamalar yaptılar.            Belediye K a n u n u b a ş t a olmak ü z e r e
                                çok sayıda çeşitli kanunlarla belediye ida­
        Toplantı, saat 17 de Belediye B a ş k a m - relerine verilen hizmetlerin ç o k l u ğ u n a , çe­
        t
      nın e ş ü k k ü r k o n u ş m a s ı ile sona erdi. şitliliğine ve ö n e m i n e d e ğ i n e n k o n u ş m a c ı
                                bu hizmetleri görecek e l e m a n l a r ı n belediye
        26-27 Eylül 1991 tarihlerinde İZMİT'te,   personeli olacağım h a t ı r l a t a r a k b u görevli­
      KOCAELİ  BELEDİYELER   BİRLİĞİ'nce,  za­
      bıta personeli için düzenlenen seminer'le l ­  ler içinde belediye zabıta personelinin a y n
                            i
      gili özel bilgi                  bir yeri o l d u ğ u n a işaret etti.
                                  Belediye  Kanunu'nun,   1, 19 ve 104-
                                108 maddeleri  a r a s ı n d a b a ğ l a n t ı k u r a r a k
      Toplantı yeri     İzmit, Belediyeler Bir­  belediye  zabıtasının yasal yerini  anlatan
                 liği Meclis Salonu     Fethi AYTAÇ, zabıta yetkililerinin belediye
      Toplantıya  k o n u ş ­               içi ve dışı k u r u l u ş l a r l a olan ilişkilerinin
      macı olarak katı­                 önemini  ve işbirliği y a p m a l a r ı gerektiğini
      lanlar        İçişleri Bakanlığı Ma­   vurgulayarak k o n u ş m a s ı n ı t a m a m l a d ı .
                 hallî İdareler  Genel      Bu k o n u ş m a d a n sonra Merkez Valisi
                 Md. Cengiz BULUT,      Orhan  PİRLER,  genel  ve özel zabıta kav­
      Merkez Valisi     Fethi AYTAÇ         ramlarını açıklayarak  bir özel zabıta olan
                                belediye zabıtasının esas görevini tekrarla­
      Merkez Valisi     Şevki PAZARCI        yarak zabıtanın s t a t ü s ü n e değineceğini be­
      Merkez Valisi     Orhan  PİRLER        lirtti ve sırasıyle:
      Toplantıyı İzleyen­                   - Belediye zabıtasının atanma usul ve
      ler                         esaslarını Devlet Memurları K a n u n u , Bele­
                                diye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve Beledi­
      (26.9.1991  günü)   İzmit Belediyesi Zabı­   yelerde İlk Defa Memuriyete  A l ı n a c a k l a r d a
                  ta M ü d ü r ü ile Birliğe- Aranacak Şartlar ve Uygulanacak  Usuller
                  dahil  belediyelerden   H a k k ı n d a Yönetmelik... gibi yasal metinlere
                  71 personel         dayanarak  açıkladı.
      (27.9.1991)      Çeşitli belediyelerden      - Devlet Memurlcirı Kanunu  u y a r ı n c a
                  59 personel         uymaları gerekli bazı kuralları hatırlattı;
      Toplcmtının Seyri :                  Sadakat,
         Seminer  çalışmaları  26,9.1991  g ü n ü     İşbirliği,


      .540
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11