Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

KAS1IV1'91


                      İ/L mM.m@mmm
             • •   oo
        Demeğimizin  Değerli Üyeleri.
        Dergimizin  aziz okuyucuları.
        Yurdumuz  geride bıralîtığımız 20 Ekim günü mutlu bir olay yaşadı; Özlemle beklenen -
      ve yapılması kaçınılmaz hale gelmiş bulunan- millelvekilleri genel seçimleri yapıldı. Seçim
                           s
      şimdiye kadar rastlanmayan  büyük  bir ükûnet  ve olgunluk, adetâ bir bayram havası içinde
      geçti ve sonuçta milletin tartışma götürmez iradesi ile siyasi iktidar yerini yeni bir iktidara
      bırakti.
        Bu yeni iktidar, Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin ortaklaşa oluş­
      turduğu  bir iktidardır.

        Tıpkı, birbuçuk yıl önce Türk Belediyecilik Demeği'nin Genel Kurulu'nda ortaya  çıkan
      karma Yönetim  Kurulu  gibi DYP ve SHP karması bir iktidardır bu...
        Demeğimiz  Yönetim Kurulu, o zamandanberi kusursuz bir   uyum  ve nlayış ve üyesi olan
                                             a
      belediyelerimizin siyasî rengine göre farklılıklar yapmayan tam bir tarafsızlık içinde olumlu ve
      verimli çalışmalarım sürdümıektedir.
        Bu uyumlu  çalışmayı bilen, gören birçok "dosflann milletvekili seçimi öncesi ortaya at­
      tıkları DYP-SHP kamiıası bir iktidarın oluşması temennisi böylece yüce milletimizce gerçek­
      leştirilmiş oluyor.
        Bu. Dergimiz açısından da mutlu bir gelişmedir.

        Her iki siyasî parti seçim öncesi seçim bildirgelerinde yerel yönetimleri artan yetki ve
                          b
      imkânlara  kavuşturacakları  vaadinde ulunmuşlardı.   Başbakanlığı  üstlendikten  sonra sayın
      S. Demirel, bu vaadleri çok daha açık ve kuvvetli biçimde teyid edegelmiş ve bu düşünce
      Hükümet  Programına  da yansımıştır.
         Önümüzdeki  günler, yurdumuz  ve milletimiz için olduğu kadar Demeğimiz açısmdan da
      ümit vericidir.

         Ortak Dernek Yönetiminin  ba.şarılı çalışması yeni Hükümet için de bir gtızel örnek oluş­
      turacaktadır. Hükümet  çalışmalarının da aynı olumlu anlayış içnde yürüyeceğine inanmak
                                  t
      için pekçok sebe]) vardır. Ynrdunmza, milletimize ve üm belediyelerimize hayırlı olsun!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9