Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

KASIM'91      2)

        h]\(^\^S 111

     SORU  : Bursa B ü y ü k ş e h i r Belediyesi çok m u t l u etmiş ve g u r u r l a n d ı r m ı ş t ı r .
  olarak "A\'Tupa Ödülü'nü"  almış  b u l u n u ­    S O R U : Ödül töreni nasıl oldu, kimler
  yorsunuz.  Sizi ve şahsınızda  t ü m Bur­    katıldı?
  salıları kutluyorum. Bize bu ödülü kısaca
  tanıtır mısınız?                     CEVAP  : Ö d ü l töreni çok güzel geçti.
                             Törene  yurt d ı ş ı n d a n , Almanya, Fransa,
     CEVAP  : A\Trupa Konseyi 1953 yılında   İngiltere, İtalya, A v u s t u ı y a , İsveç ve İ s p a n ­
   aldığı bir kararla her yıl bir yerel yönetime ya'dan Avrupa Parlamentosu  üyesi parla­
   "A\rrupa Ödülü" verilmesini kararlaştırmış­   menterler, aym ülkelerin muhtelif şehirleri-
   tır. Ödül ilk kez olarak 1955 yılında veril­ den ve ayrıca D a n i m a r k a ' m n Aalborg, Fin­
              ş
   miştir. Bazı yıllar ki ehir birden Ödüle la­  landiya'nın  Oulu,  Azerbaycan'ın   Gence.
            i
   yık görülmüş  olduğu  için Bursa'mız bu    Kıbrıs'ın Lefkoşa, ve Çin Halk Cumhuriye­
   onuru kazanan  45.inci şehir olmaktadır.    ti'nin Anshan  şehirlerinden  belediye b a ş ­
     SORU   : Bu b ü y ü k ödülden b a ş k a kanları  ve delegasyonlar  katıldılar. Y u r t
   ödüller de var mı?               içinden  milletvekillerimiz ve belediye b a ş ­
                             kanlarımız  katılımları ile biz o n u r l a n d ı r d ı ­
      CEVAP  : Evet, ödüller dört tanedir.  lar. Ödül törenleri çerçevesinde Çin Halk
   Bunlar sırasıyla Avrupa Diploması,  Onur    Cumhuriyeti'nin  Anshan  kenti ile k a r d e ş l i k
   Bayrağı, Onur Plaketi ve Avrupa Ödülüdür.    protokolümüzü  de imzaladık. Böylece ulus­
   Bursa'mızm  büyük, ödülü almasına  paralel   lararası ilişkilerimize yepyeni bir boyut ka­
                      2
   olarak u  yıl 9 ehre Onur PlakeU. 1 şehre   zandırmış  oluyoruz.  Ş u anda  Almanya,
       b
           ş
   Onur  Bayrağı, 36 şehre de Avrupa Diplo­   Finlandiya, Yugoslavya,  T u n u s , Kıbrıs ve
   m a s ı verilmiştir. Bursa'mız daha önceki   Amerika  Birleşik Devletleri ile Pakistan'da
   yülarda Avrupa Bayrağı ö d ü l ü n ü almıştı.
                             kardeş şehirlerimiz var. Bunlara Çin  Halk
      SORU  : Ödülün verilmesinde  aranan    Cumhuriyeti   de katıldı, ö n ü m ü z d e k i yıl
   şartlar nelerdir.                 Azerbaycan'ın  Gence  şehri ile de k a r d e ş l i k
                             protokolümüzü   imzalayacağız. B u şehirler­
      Bursa  bu ödülü nasıl almıştır, açıklar  le olan dostane ilişkilerimiz ö d ü l ü alma­
   mısınız?
                             mızda çok etkili o l m u ş t u r .
      CEVAP  : Ödül Avrupa Konseyine  üye
    ülkelerin belediyelerinden  süresi  içinde      S O R U : Bu ö d ü l ü n önemi nedir?
   b a ş v u r a n l a r a r a s ı n d a n Avrupa Konseyi CEVAP  : Bursa Avrupa şehri  olunca
    Parlamenter  Asamblesi  "Çevre  Bölgesel    1992 ödülü sahibini buluncaya  kadar "Av­
    Planlama ve Yerel Yönetimler Komitesr ta­   r u p a ' n ı n Başkenti" ü n v a n ı m taşıyacaktır.
    rafından seçilen bir şehre verilmektedir    Bu tabii k i sembolik bir olaydır. Önemli
    B ü y ü k ödülü kazanabilmek için daha önce  olan bu g ü n e kadar ödül k a z a n m ı ş olan
    Onur Bayrağı veya Onur Plaketini almış ol­  şehirler eırasında k u r u l m u ş bir birlik var­
    mak da gereklidir. Biz 1990 yılı sonu itiba­ dır, biz de şu anda bu birliğin üyesiyiz ve
    riyle son yıllardaki uluslararası etkinlikle­  7.11.1991  tarihinde Bursa'da  y a p ı l a n Yö­
    rimizi, k a r d e ş şehirlerimizle olan ilişkileri­ netim Kurulu toplantısında şehrimiz a d ı n a
    mizi ve belediyecilik hizmetlerimizi belirten  katıldım; bundan  sonraki t o p l a n t ı l a r a da
    dosyalar hazırlayarak  Avrupa  Konseyinin    katılacağız. Amacımız ülkemizi, şehrimizi ve
    ilgili Komitesine sunduk.  Bugüne  kadar    insanımızı yurt dışında en etkili ve en iyi
   m ü r a c a a t etmiş toplam 110 belediye ara­ şekide tanıtmaktır.  Yönetim  K u r u l u top­
   s ı n d a n , k i b u n l a r ı n 300 kadarı geçen sene lantısında 1992 yılında gençliğe yönelik ça­
   b a ş v u r m u ş veya b a ş v u r u s u n u yenilemiştir, lışmaların hızlandırılması k a r a r ı alınmıştır.
   komite  Bursa'yı seçmiştir. Bu da  açıkça   Bu çerçevede  yurt d ı ş ı n d a n şehrimize gel­
   ifade edeyim .şahsım ve şehrim adına beni   mek  isteyen gençlere yardımcı olacağız, ay-


   544
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15