Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

İLLER ve BELEDİYELER   • ARALIK'91

          - Yetkisiz ve âciz hale düşmüş belediye      Tunceli Belediye Başkanı  Sn. Mehmet
       kolluğu  yeniden reorganize  edilmelidir.      Kocademir,
          - Turistik yörelerdeki belediyelere ve      belediyelerin karşılaştıkları sıkıntıları
       özel şartlara sahip yerlere ek destek sağ­    dile getirerek gerek uygulamadan,  gerekse
       lanmalıdır.                      mevzuat  kargaşasından  doğan  aksaklıkları
          - Turistik bölge ve alanlarda plan yap­   açıklıkla ortaya koydular ve bunların gide­
       ma  yetkisine sahip kılınmış Turizm Bakan­    rilmesi için önerilerde bulundular.'"'
       lığı bu yetkisini belediyelerle koordine bi­      Konuşmalar   sayın Devlet  Bakaıu'mn
       çimde  kullanabilmelidir.              kapanış  konuşması  ile sona erdi.
          - Anayasa  Mahkemesi.   İmar  Kanu­       Sayın Bakan  bu konuşmasında   Türk
       nu'nda  Bakanlık  adına yapılmak  istenen    Belediyecilik  hareketinin  1973  yılından
       yetki aktarımını  iptal ederek belediyelere    sonra  yeni bir bo>aıt ve hız kazandığını
       destek olmuştur.  Teşekkür  borçluyuz.       vurgulayarak  yeni Hükümetin  konuya  ba­
                                   kış açısını tekrarladı ve belediyelere en kısa
          - Son toplu sözleşme sırasında işçileri­
       mize  son  10 yıllık dönemin  enllasyoncu    zamanda   rahatlatıcı haberler verme  vaa­
                                      bulundu.
                                   dinde
       baslasını  karşılayacak  bir ücret artışı sağ­
       ladık. Şimdi yeni bir toplu sözleşme e\Tesi-      Bu  konuşmalai"dan   sonra Bildiri Ko-
       ne giriyoruz. Bu dönemde   toplu sözleşme­    misyonu'nun   hazırladığı raporun  görüşül­
       lerin makul  ölçüler içinde yaı^ılması gere­   mesine geçildi. Metin taslağı üzerinde yapı­
       kir."                         lan görüşmelerden   sonra bir örneği diğer
                                   sahifelerde yer alan bildirge metni onayla­
          Sayın  Çakmur  dışında bu oturumlarda     narak oybirliği ile kabul edildi.
       sırasınyla;
          Salihli Belediye Başkanı  sn. Zafer Kes-
       ki.ner,
          Balıkesir  Belediye  Başkanı  sn. Sami
       Gökdeniz.

          Aliağa Belediye  Başkanı  sn. Halckı Ül­
       kü,
          Manisa   Belediye  Başkanı  sn.  Zafer
       Ünal.
          Ordu  Belediye  Başkanı  Sn.  Kâzım
       Türkmen.
          Hakkâri  Belediye  Başkanı  Sn. Şüla-ü
       Çallı.
          Bingöl Belediye  Başkanı  Sn. Selalıhat-
       tin Kaya,
          Karşıyaka  Belediye  Başkam  Sn. Cihan
       Türsan,
          Kozluk  Belediye Başkanı  Sn. Aplullah
       Kaya,
          Urla Belediye Başkanı  Sn. Bülent Ba­
       ratalı,
          Bursa  Belediye  Başkanı  Sn. Teoman
       Özalp.
          Keçiören  Belediye Başkanı  Sn. Hamza
       Kırmızı,
          Zonguldak  Belediye Başkam  Sn. Yücel
       Aytaç.
                                      Toplnnhrun, sn. Başkanların gönışlerini de özetle
          Bayburt  Belediye  Başkanı  Sn. Muam­        kapsayan daha aynntıh bir vaponı kısa bir süre
                                        Vakıfça
                                      içinde
       mer  Daşian.                        gili kıuidıışlara haslınlarak tünı belediyelere ve il­
                                             dağıldacaklır.
                                                         591
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14