Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

ARALIK'91  • İLLER ve BELEDİYELER
 ka>Tiaga sahip olmaları  ı^eregine isnn ı elli.    Ona  göre. bu olgu birçok alt olgularla
 Ona göre:                       bağlantılı bir pakettir. Bu  paketin  içinde
                             kentleşme  ve bundan  doğan  sorunlar,  ko­
    Kentin dinamikliğini  etkileyen, imajını    nut, gecekondu,   çevre sorunları,  turizm,
 değiştiren.                      tarihî ve mimari eserlerin korunması,  imar

    Büyük  finansman  gerektiren.         uygulamaları,   yerel yönelimlerin   yapısal
                             sorunları, mevzuat  yetersizliği ... ve daha
    Önemli toplumsal sonuçlar   doğuran.
                             birçok konular  var.
    Bir hizmet (seçim) dönemini aşan.         Yurdumuzda,   bu  ortam  içinde  şehir-
    Siyasal etkileri olabilen.           leşn:e devam  edecek  ve büyük  şehirler de
                             sayıca artacak  ve alanca da büyü-lege  de­
    Kentsel rant yaratan... projeler büyük
  projelerdir: Bir metro, bir bü>^k  köprü, bir   vam  edecektir. Bu  gidişle İstanbul bir Me­
  toplu konut alanı, bir organize sanayi böl­   xico City olacaktır.
  gesi gibi...                        Bu duruma  karşı şu önlemler  alınma­
    - Bunlar çok büyük  ümitler yaratılarak    lıdır:
  sunulmaktadır.  Bu nedenle  de daha  işin      - Kentlerde nüfus artışına boyut  artışı
  başında karşı tepki cephesi  oluşmaktadır.     da yapmalıyız. Tek veya az katlı konut ya­
                             pımı yerine yüksek,  çok  katlı inşaata yö­
     - Belediye  bürokrasisinde  bu  çapta
  hizmet  görme  fikri gelişmemiştir. Bu  se­   nelmeliyiz.
  beple işe girişme cesareti gösterilmemekte­      - Kent ve konut olayına bir merci  sahip
  dir.                         çıkmalıdır. Sahip  yokluğundan   değil sahip
                             çokluğundan   sıkıntı çekmekteyiz.
     - Kent imar planlannm  bugünkü   ya­
   pılma biçimi, bir ış yapmağa yönelik olma­      - Mevzuat  bütünü  ile yeni bedellere
   yıp başkalar.Tun yaptığı planların uygulan-    göre yenilenmelidir.
 ^ masını d-'n- tiemir-ge yöneliktir.           Belediye Başkanlarının   görüş  ve
     - Belediyelerdi uygulanan   başkanlık       dilekleri:
   sistemi herşeyi başkamı ı'.: kdir ve idaresine       Yukarıda  özetlenen unuşlarla   ilk otu­
                 ı
                                           s
   bırakır niteliktedir. Son söz Başkanındır.
   Bu. işi yavaşlatan bir faıktör olmaktadır.    rum sona erdi.
                                Daha sondaki oturumlar    İzmir ve Bur­
     - Proje yapılacaksa gizlilik içinde ya­
   pılmaktadır.  Kamunun   katılımı sağlana­    sa Büyükşehir  Belediye Başkanlarının   baş­
   mamaktadır.  Adeta iş gizlice yürütülmekte­     kanlığında  yapıldı ve söz alan belediye baş­
   dir.                         kanları 3 oturum  boyunca  görüş ve düşün­
                              celerini, önerilerini yapmak  olanağını  bul­
      - Projeleri belediye dışı kuruluşlar ha­  dular.
   zırladığı için. genelde finansman bakımın­
   dan o kuruluşların  önerdiği finansman  ko­      İzmir Büyükşehir  belediye başkanı  sn.
   şullarına bağlı kalınmaktadır.           Yüksel  Çakmur,  görüş ve önerilerini şöyle­
                              ce dile getirdi:
      Bütün  bu  sorunlara  rağmen  büyük
   projeler önümüzdeki   yıllarda belediyelerin      " İki buçuk yıldanberi çektiğimiz  sıkıntı
   gündeminde   artarak yer alacakleırdır. Bu    sona erecek. Belediyelerin kaynakları  arta­
   nedenle belediyeler bu  tür projeleri yapacak    cak. Birikmiş borçlar  konsolide  edilecek.
   ve uygulayacak   bir düzeye  gelme  çabası    Belediye başkanları  düşünce,  istek ve ça­
   içinde olmalıdırlar.                 lışmalarım rahatlıkla radyo ve TV. de açık­
                              layabilecekler. Sayın Baltan bu moral gücü
      Sn. Sezar Aygen,                vermiştir. Bu ortam içinde:

     Yurdumuzdaki   şu andaki ana konula-       - Bakanlar  Kurulunca   tespit edilmiş
   nmızın:                        tarifeleri enflasyona yenik düşmüştür.  Ye­
                              nilenmelidirler.
      İnsan haklan.
                                 - Belediye ve il genel meclislerinin pro­
     Terör ve Güney Doğu  sorunu,         tokoldeki  yeri açıklığa kavuşturulmalıdır.
     Ekonomik   sıkıntılar,             Bu meclislerin parlamenter  kimlikleri güç­
                              lendirilmelidir.
     KenlJt'sıne olgusu.,  olduğunu  hatırla­
   tarak kentleşme  olgusu üzerindeki  düşün-       - Vali ve kaymakamların  vesayet  yetki­
   ( elerini açıkladı.                  si kaldırılmalıdır.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13