Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

İ L L E R ve B E L E D İ Y E L E R • A R A L I K ' 9 1
        lerden okmıln  sonuçlar alındılını belirıli.      Komisyonun   belirlenmesinden   sonra
                                    T,B,D, Danışma   kurulu  üyelerinin,  keza
           Kusadasının   ba.î^lı bulundu<^u Aydın
        İli Valisi sn. Lütfi Tuncel de mahalli ida­   gündemde  yer alan. konuşmalarına  geçildi.
        relerin devlet düzenimiz içindeki statülerine      İlk konuşmayı yapan  sn. Prof. Ruşen
        ve 1580  sayılı Kanun  ile başkaca kanun­    Keleş, mahalli idarelerimize ilişkin yasala­
        larla verilen görevlerin yerine t^etirilmesinde   rın üyesi bulunduğumuz   ulu.şlararası ku­
        belediyelerin  sorunlarla  karşılaştıklarına    ruluşlarla bağlantılarını açıklayarak  özel­
        de^îinerek  il <^enel meclisleri ile belediye   likle Avruı:)a Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
        meclislerinin  yetkilerinin  arttırılmasının    (Ana sözleşmesi) hakkında  aydınlatıcı bilgi
        uygun  olacağına  işaret elti.           verdi: bu Sözleşmenin yasayla  katıldığımız
                                    ve katılmadığımız hükümlerini  irdeledi. Ve
           Bu  k o n u ş m a l a r d a n sonra söz alan .•\\-rupa Konseyi"nin yerel yönetimlerle ilgili
        Devlet  Bakanı  sn. Erman  Şahin  bu top­    organlarının  toplantılarına sözde yerel yö­
        lantının. Mannara  ve Bogjızlar Belediyeler    netimler adına gönderilmekte  olan temsil­
        Birliği . Kge Belediyeler Birliği. GAP Beledi­  cilerin İçişleri Bakanlığınca görevlendiril­
        yeler Birliği gibi birçok kuruluşla yapılması   mesinde  çok yanlış bir uygulama   yapıl­
        gı'ındemde  bulunan  bu (ür bir dizi toplantı­  makta  olduğuna  dikkati çekti.
        nın  ilki oldugımu  belirterek "Belediyelerin
        karşı karşıya bukmdugu   sorunların  çözü­      Onu  izleyen konuşmasında   sn. Prof.
        m ü n e ilişkin bu toı^lantılarda yararlı gö­   Cevat  Geray.  yeni  Devlet  Bakanlığının
        rüşler ortaya  konulacağını:  Hükümet  Prog-    kentleşme  ve konut konularında  beyin gö­
        ranıı'nın  yerel yönetimler  için bir çerçeve   revi yapan bir hizmet Bakanlığı olması ge­
        o l u ş t u r d u ğ u n u ; Şehircilikten sorumlu Ba­ rektiğini belirterek:
        kanlığının  bu alandaki konuların  b ü t ü n ü n e
        yönelik  bir düzenlemeye  imkân verecek  bir      - ^'erel yönetimlere karşı yakın  geç­
                                                    t
        yajjıy  ka\'uşacagını"  vurguladı  ve beledi­   mişte uygulanan  partizanca utuma   kesin­
        yelerin  kendisini  Hükümetteki   temsilcileri   likle dönülmemesini.
        bir arkadaşları  olarak kabul  etmelerini si-      - Yerel yönetimlerin merkezî yönetimin
        tedi.                          taşradaki uzantıları gözüyle  görvılmemesi-

           Yeni ve güçlü  bir icracı Bakanlık ol­    ni.
        mayı  amaçladıklarını   özellikle vurgulayan       - Amacını aşıp yerel yönetim özerkliği
        Bakan  1580.  3030.  3194 ve ilgili başkaca    kavramına  ters düşen  akçalı ve yönetsel
        yasalarda  gerekli değişikliğin sağlanacağı­     denetimin  bir düzene sokulmasını,
        nı, 2380 sayılı kanunla  tahsis edilen gelir­
        lerin :1c artırılacağını vaad etti.            - Bütçe yasaları gibi dolaylı yasalarla
                                    getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını,
           Sayın Bakanın  konuşmasından    sonra
                                           ı
        g ü n d e m uyarınca toı^lantı sonunda sonucu       -" Yerel jarlamento  "kavramı  ile tekçi
        kamuoyuna   yansıtacak  bir bildirge hazırla­   bir devlet düzeni içinde bir yerel özerldigin
        mak  üzere oluşturulması   gereken  Komis­    anlaşılmasını  ve bu anlamda  örneğin bele­
        yon üyelerinin  .seçimine geçildi ve        diyelerin yerine göre \'ergi koyabilmeleri ya­
                                    sal olanağının sağlanmasını."isledi.
           Bursa   Belediye   Başkanı   Teoman
        Özal]).                           Şayın Geray'dan  sonra bize söz \'erildi.
                                                       maddele­
           Erzurum   Belediye  Başkanı   M. Ali    Biz de Anaya.sa'nın 73 ve 127 nci uygulama­
                                    rini
                                         ederek
                                              bu
                                               maddelerin
                                      tahlil
        Ünal.                          da yarattıkları aksaklıkları \'e sorunları dile
           Karşıyaka   Beledive  Başkanı   Cihan    gel irdik.i'i
        Törsan.                           Sn. Prof. İlhan Tekeli  , belediyelerin
          Urla Belediye  I3aşkanı Bülent  Baratalı    gerçekleştinnek   zorunda  olduğu  bü\aik
        ile                           IMojeler üzerinde durarak  belediyelerin  bu
                                               ile
                                                 yürüiebilmeleri
                                           başarı
                                                          için
          Prof. İlhan Tekeli,               tür projeleri bir organizasyona hem de yeterli
                                    lıem
                                      \ eierli
          Merkez  \'alisi I^elhi Aytaç \'e
          Devlet  Bakanı  Danı.şmanı  Yiğit Gülök-
        süz iıycliklcre seçildiler.                'roı>lıu}lula ilcıi sürclüçıihnüy. görüşler c ail için. 5-14 İltrr i'/u n- ıi
                                                Şubal
                                      Ik'lcdiı/clcr
                                                   1991
                                           Dcrçıisi'nin
                                                Anayasa'nın
          i)an8*^Bna Kurulu  liyelerinin            sayısında yayınlanan ncyislirilinclidir Mııluıllı Idan-
                                                       haslıl.iı
                                                           ytı
                                        İlişkin
                                           I lüki'nulcri
                                      Icrc
          k(tsîu.'5iiîalan:                    y.mny.a hakılahilir.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12