Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

ARALIK'91  • İLLER ve BELEDİYELER
    - Tüm  illerin merkez belediye başkan­       "Belediye  me\-zuatı  >'eni baştan   ele
 larının.                        alınmalı, hazırlanacak   yeni  Kanun.   İmar
                             Kanunu  gibi a.vrıcalıgı olan kanunlar dışın­
    - Tüm  büyükşehir  belediye başkanları     da belediye yönetimini  ilgilendiren  kanun­
 ile bu belediyelerin ilçe belediyeleri baş­    ları bir araya toplayan bir temel kanun  ol­
 kanlarının,                       malıdır.
    - Demek  Danışma   ve Yayın  Kurulu       Belediyelere   üniter  de\'lct  vasfıınızı
 üyelerinin,                       bozmadan   idari ve malî özerklik verilmeli­
    - Basın temsilcilerinin, katılmaları ve    dir.
  katılacak beledive başkanlarımızın  özellik­       îdarî vesayet  I'ikir olarakta. sözcük
  le:                           olarakta terkedilmeli.  onun  yerine merkezî
                                        t
    - Belediye borçlarının  silinmesi  veya    idare otoritelerine anınacak  gözetim  ve de­
  ertelenmesi;  belediye  gelirlerinin ve malî    netim  yetkisinin  amaç  ve sınırlan  iyiyce
  ka\Tiaklannın  yeterli hale getirilmesi.       belirtilmeli, bu yetkinin ancak  Devletin  ve
                              Milletin bölünmez  bütünlüğü   ve kanunlara
    - Belediye temel  yasalarımı!  yenilen­    uyaıiılıgın  sağlanmasına   yönelik  olarak
  mesi.                          kullanılabileceği  açıkça  vurgulanmalıdır.
     - Belediyelerin imar ve konut  yapımı    Bugünkü   idarî sistemde mülki  idar»^ amir­
                                 t
  uygulamalanmn   düzenlenmesi   gibi konu­    lerine anınan,  belediye  işlem ve eylemleri­
  larda görüşlerini önceden  belirleyerek top­    ne karşı tanınan  onaylama,  reddedebilnıe,
  lantıda dile getirmeleri arzu edilmiştir.      uygulamayı   durdurma  ya da erteleme  yet­
                              kileri yerine idarî yargıya başvunna   hakkı
     Toplantı,  kararlaştırıldığı gibi. 14-15    tanınmalıdır.
  Aralık tarihlerinde  yapılmış  ve -olumsuz
  hava  şartlarına  ragmen-  Kırklareli'nden       Belediyelerin  başkan,  belediye  meclisi
   ' leikkâri'ye. Artvin'den Muğla'ya  yurdun     ve encümen  gibi organlannm   k u r u l u ş , gö­
   birçok yerinden  belediye başkanlarımız  ko­    rev ve yetkileri ile sorumlulukları ve özlük
   şup gelip toplantıya katılmışlardır.         hakları  uygulamada   karşılaşılan  durum­
                              lardan da ilham alınarak yeni baştan ve net
     Toplantıyı, Hükümeti  temsilen.  Şehir­    bir şekilde düzenlenmelidir.
   leşme ve Konut  konuları ile görevli Devlet
   Bakanı sayın Erman Şahin, iki    gün süre ile     Belediye  Gelirleri Kanunu,  Emlâk  Ka­
   kesintisiz baştan sona izlemiştir.         nunu  gibi mali hükümler   içeren  yasalar
                              yeniden  gözden  geçirilmeli, belediyelere ye­
     Toplantıda  yapılan konuşmalar:        ni gelir kaynakları  bulunmalıdır.
     Toplantı Türk  Belediyecilik Derneği ve
                                 Aslında
   Aydın  Belediye  Başkanı  sn. Cevat  Alde-    yönetiminde  Belediyeler  Bankası  olan ama
                                           yöneticinin
                                        tek
                                                      bu­
                                                  dahi
                                      bir
   mır in açış konuşması  ile başlamıştır.
                              lunmadığı  İller Bankası  şekil ve yönetimi
     Yeni Hükümetin   kurulması  üzerine "...   yeniden  gözden  geçirilmeli ama mutlaka  si­
   mahallî idarelerin hukukî, malî, idarî ve fiilî yasî iktidarın görüş  ablukasından   çıkarıl­
   durumlarının   gözden  geçirilip yeni Hükü­    malı. İller Bankası yönetiminde  Belediyele­
   metten beklentilerinin  ortaya konulmasının     rin ağırlığı mutlaka hissetirilmelidir."
   zaruri görülmesi"  nedeniyle  toplantıyı dü­
   zenlediklerini  belirten sn. Aldemir, geçmiş       To])lantının  yapıldığı Kuşadası   Bele­
   yıllarda belediyelere karşı uygulanan  hatalı    diye Başkanı  Lütfü  Suyolcu:
   tutumu  eleştirerek bundan  böyle:            Konulan  Ankara'da  çok çeşitli Bakan­
      - Mahalli idarelerce, bir ölçüde de olsa,  lıklarda  izlemek  durumunda    kaldıklarını
   özerklik  tanınmasını,                 vurgulayarak   bu durumun   iş takibini ve
                               sonuç  almayı güçleştirdiğini, merkezî  idare
      - hizmetin, mahallî düzeyde  halk tara­   ile ilişkilerinde can  sıkıcı uygulamalara
   fından  seçilen, mahallî  parlamento  niteli­    maruz  kaldıklarını örneklerle anlatarak  bir
   ğinde organlar  kanalıyla üretilmesini,        sahi|)leri olması gerektiğini vurguladı.

      - Üniter devlet yapısına ve maili i)lân      Toi^lanlıyı düzenleyen   kuruluşlardan
   bütünlüğüne   zarar vemıeden,  merkezî  ida­    Konrad Adenaur   Vakfı Türkiye  temsilcisi
   renin  elinde bulunan  ve mahallî  karakter    sn. Dr. Meier, Türk  Belediyecilik  Demeği
   laşıyan  iılzmetlerin  belediyelere  devredil­    ile Vakıf tarafından  ortaklaşa  yürütülen
   mesini,  istedi ve konuşmasını şu görüşlerle    Eğitim  Projesi hakkında   aydınlatıcı  bilgi
   t anuiinladı:                      vererek 1986  yılındanberi yapılan  seminer-


   588
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11