Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İLLER  ve  BELEDİYELER    . ARALIK'91
                   ^^^^                ^ — ^ ^ " ^ ^ ' i r ^ ^ ^ ^ B


                   l^^^K       ^^^^   ^^^1        ^    ^^^^^^^^^^^ ^^^v          ^ ^ ^ r  .^B^l ^B^^^   ^1  ^^^^^^1

                                                                                                      Fethi  AYTAÇ
                                                                                                      Merkez   Vailsi

                    Hükümet     Programında      Mahalli              dürüst   ve  güncel  hizmet  sunmalan    ve   en
                    İdareler:                                         küçük   beldeden   en  büyük   kentlere  kadar,
                                                                      tüm   belediyelerin  belde  sakinlerinin  haya­
                    Sayın    Başbakan     Süleyman      Demirel       tına  rahatlık  ve  kolaylık  getirmeleridir.
              tarafından    25  Kasım   1991  tarihinde  Parla-
              mento'da     okunup      30.11.1991     tarihinde            Ankara,   İstanbul,  İzmir  ve  benzeri  bü-
              güven    oyu   alan.   Hükümet     Programı'nda         joik  metropoller  ile  Antalya,  Bodrum    gibi
              mahallî   idarelerimizle   ilgili  olaralt  şu  görüş   yoğun   turizm  bölgesi  belediyeler  için  özel
              ve  vaadler yer  almıştır:                              yaklaşımları  ve  yürürlükteki   projeleri  kap­
                                                                      sayan uygulamaJar     gerçekleştirilecektir."
                    "Devletin  yeniden   yapılanması    progra­
              mı  içinde,  yeni  ve  kapsamlı  bir  yerel  yöne­           Kuşadası Toplantısı:
              timler  düzenlemesine     gidilecektir.                      Esasen    DYP   ve  SHP.li  belediye  baş­

                   Muhtarlar,    ihtiyar  heyeti,  il genel mec­      kanlarından   oluşan Türk    Belediyecilik  Der­
              lislerinin  ve  belediye  meclislerinin  yetkileri      neği   Yönetim   Kurulu  Koalisyon   Hükümeti
              arttırılacak  ve  yerel kaynakların  bir  bölümü        kurulur   kurulmaz   Sayın   Başbakan    ile  Hü­
              bunlara   tahsis  edilecektir.                          kümetin    belediyelerle  ilgili  Bakanlanm   ve
                                                                      Türkiye   Büyük   Millet  Meclisi  sayın  Başka­
                   Belediye   meclislerinde,   kamu    çalışan­       nını  ziyaret  ederek  belediyelerimizin  çözüm
              ları  da  dahil  olmak  üzere  tüm   toplum   ke­       bekleyen   sorunlarını   aksetıinııiş  ^'e  aynca
             simlerinin   temsiline olanak    verilecektir.           sorunları  yoğun    ziyaretçi  trahginden  uzak
                                                                      bir  ortamda  enine bo\aına   göriışmek   üzere,
                   Geçmiş    yönelimin   partizan,   tek  taraflı     Konrad   Adenauer \'akiı   ilo  isl)iı liai  halinde.
             ve  sakat   uygulamaları     sonucu    belediyeler        14-15  Aralık  tarihlerinde,  i k l i m  • . s M İ ı r ı n ı
             bugün     halkımıza   gerekli   hizmetleri  suna­        da  gözönünde     tutarak  A \ ( ] n ı  l i  ı < ı t ş ; . d ; ^ s ı
             nı;^,  hale  gelmişlerdir.   Bu  nedenle    Hükü­        ilçesinde  bir  belediye  l)a--l<ani  M  ı  t c p l . u ı j  ısı
             metimiz,   merkezi   ve  yerel  3^önetim  ilişkileri­    yapıp  bu  toplantıya  i l g i l i  l î . ı k . i i t h v !  da  ı,a-
             ni,  günün    koşullarına   göre   yeniden   yapı­       gınnayı  kararlaştınnıstir.
             landırmaya     kararlıdır.
                                                                           Bu   toplantıj-a.  imkânlarımn   sınırlılığı
                  Amaç,     belediyelerin   halkımıza    el kin.      da  düşünı'ıl(Mek:


                                                                                                                 587
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10