Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

ARALIK*91  • İLLER ve BELEDİYELER                      —    il Merkez belediye başkanları  ile bü-      3 - Belediyelerin ortağı b u l u n d u ğ u İller
 yükşehir belediye başkanları  veya temsilci­    B a n k a s ı n ı n bek diyelerin banka yönetimine
 leri yeni Hükümetten  beklentilerini belirle­   katılmasını  sağlayacak  bir s t a t ü değişikli­
 mek  üzere, Türk  Belediyecilik Derneği  ve    ğine tâbi tutulmasını,
 destek kuruluşların  işbirliği ile. siyasî parti    4 - Ana Belediye Yasa-'-ı ile B ü y ü k ş e -
 farkı gözetmeksizin  14-15 Aralık tarihlerin­   hirlerin Yönetimine  İlişkin Yasa'da  ortaya
 de KUŞADASI'nda   bir araya gelmişlerdir.     çıkan  aksaklıkların  giderilmesi  ve  üyesi
                             b u l u n d u ğ u m u z Avrupa Konseyi'nin kabul
    Toplantıya  Hükümet   adına, kentleşme
  ve konut konuları  ile ilgili Devlet Bakanı   edipte bizim de katılmayı yasayla benimse­
  sayın Erman  ŞAHİN  de katılmıştır.        diğimiz Avrupa  Yerel Yönetimler   Özerkliği
                             Ana Sözleşmesi  esaslarından  esinlenip  halk
    Sayın Bakanın  Hükümet  Programında     katılımına, yerel yönetim  özekligine  ağırlık
                                                 i
  yer alan esaslar çerçevesinde, belediyelerin    veren ve gerek söz gerek öz olarak darî ve­
  yetkilerinin arttırılacağı, merkezî idare ile   sayetten arındırılmış  yeni bir belediye mo-
  ilişkilerinin yeniden düzenleneceği, malî sı-   deli'nin ortaya  konulması  ve  bu  aniaçla
  kmtılanmn   giderilmesi  ve kaynaJdarırun     Anayasa'nın  ilgili maddelerinde gerekli  de­
  arttırılması için gerekli önlemlerin alınacağı  ğişikliklerin gerçekleştirilmesi,
  yolundaki  açıklamaları memnuniyetle   kar­
  şılanmıştır.                        5 - Yeni bir kentleşme modelinin  ortaya
                             konulmasını;   toplu  konut,  arsa  üretimi,
          b
     Belediye aşkanları  sayın Başbakan  ve   gelişen kentleşmeden   ve imar uygulamala­
  sayın Başbakan  Yardımcısı  ile başkaca yet­   rından  doğan  rantların  belediyelere  mal
  kililerin aynı doğrultudaki vaadlerinin  en    edilmesini: çarjsık kentleşme ve yapılaşma­
  kısa zamanda gerçekleşeceğine   olan güven­    nın önlenmesini  sağlayacak  yasal düzenle­
  lerini ve yeni Hükümetin  benimsediği  de-   melerin  gerçekleştirilmesim,
  mokraükleşme   ve insan haklanna  duyarlı­
  lık içinde yerel demokrasinin  ülkenin  her      6 - Belediyelerin ihtiyacı bulunan  nite­
                                     y
  yerinde gelişeceğine  olan inançlarını teyid   likli personel etiştirecek bir eğitim k u r u m u
  etmişler ve :                    ile belediye ve diğer yerel yönetim kunula-
                             rına  eğilecek güçlü bir Belediyecilik (veya
     1- Belediyelerin bazı kamu  kuruluşla­    Yerel Yönetimler)  E s t i t ü s ü ' n ü n k u r u l m a s ı ­
  rına ödemekle  yükümlü  olup ta gelir yeter­  nı,
  sizliğinden ödeyemedikleri  bir kısım yasal      7 - Avrupa Konseyi'nin  yerel yönetim­
  ödentilerinin  konsolide  veya belediyelerin    lerle ilgili organlarına ve bu organların ça­
  bu kuruluşlardan   olan alacaklarına  karşı    lışmalarına, anılan Konseyin  s t a t ü s ü uya­
  mahsup  edilmesini,                 rınca, ancak  yerel yönetimler  temsilcileri­
                              nin gönderilmesini,
     2- Belediye  Gelirleri Kanunu,  Emlâk
  Vergisi Kanunu,  Devlet Vergi Gelirlerinden       temenni  etmişlerdir.
  Belediyelere Pay Verilmesi Hakkında  Kanun       Kamuoyuna   saygıyla  duyurulur.
  gibi çeşitli vergi yasaJeın ile s'aglcmıpta za­
  manla  çok yetersiz hale gelmiş miktar  ve
  oranların yeterli düzeye çıkarılması ve tu­               15.12.1991
  ristik potansiyel, geri kalmışlık, farklı doğal
  ve coğrafi şartlar gibi özellik aşıyan beledi­             Cevat  ALDEMİR
                  t
  yelere pay dağıtımında  ayrıcalık tanınması­           Türk  Belediyecilik  D e r n e ğ i
  nı,                                    ve T o p l a n t ı B a ş k a m


  586
   1   2   3   4   5   6   7   8   9