Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

ARALIK'91  • İLLER ve BELEDİYELER

                YENİ      HÜKÜMETTEN                 BEKLEDBOCIE^D^İZ

                                           Prof. Dr. Cevat  GERAY

       Bilindiği gibi. son seçimlerde oylann    rinden  çıkarılmaktadır.  Hükümetin   kurul­
     partilere dağılımı, hiçbirinin tek başına iş­  masına  ilişkin önanlaşma  (protokol) ile hü­
     başına gelmesine  olanak  vermiyordu.  Bu­    kümet  izlencesinde bununla   ilgili açık seçik
     nun sunucunda   DYP-SHP  ortak hükümeti     anlatımlara  yer verilmiştir.
     kuruldu.  Bu  ortaklık. Türk  Belediyecilik       Kentleşme  ve konuftan   sonnnlu  bir
     Birliğinde sağlanan  uyumlu  çalışmalarda     devlet bakanlığına  hükümetle  yer verilmesi,
     bir ölçüde denenmiş, yerel iktidarlar düze­    bu cok önemli sorunun  özerkle (merkezde)
     yinde işbirliği gerçekleştirilmişti. Ulusal öl­  sahibinin  belirlenmesi  bu konuda   umut
     çekteki bu ortaklığın yerel yönetimler, özel­   vericidir. Geçmiş  deneyimlerden,   özellikle
     likle belediyeler açısından umut  verici bir   İmar ve İskan, Yerel Yönetimler  Bakanlık­
     hava yarattığım  gözlemliyoruz.  Her iki hü­   larına ilişkin deneyimlerden,  altyapı ve ko­
     kümet  ortağı parti de seçim bildirgelerinde   nut siyasalarıyla tümleşik  olarak ele alın­
     seçmenlere  verdikleri sözlere koşut  olarak    masını, bu amaçla  ulusal ölçekte siyasalar
     beledeiyelerin karşılaştıkları sorunları çöz­    üretilmesini,  yasal  düzenlemelerin   yapıl­
     mek,  belediye meclislerini "yerel parlamen­    masını  ilgili bakanlıklar, kamusal  ve kay­
     toya dönüştürmek"  konusunda  görüş birli­   nak  sağlanmasını,   kent  yönetimlerinin
     ğine vardıklarını açıklamışlardır.
                                güçlenmesini  cimaçlayan.  yatırımcı  bir ba­
                                kanlık olmak  yerine araştırma,  eğitim, ya­
        Kent halklarına işgörü sunarken  bele­
     diyelerimizin karşılaştıkları güçlükleri, ge­   yın işlevlerini yüklenen kent bakanlığı  ola­
                                rak
                                   örgütlenmesinde
                                                vardır.
                                            yarar
     tirilen yönetsel, akçal sınırlamaları, yetki
     kısıtlamalarım,  baskıya  dönüşen  yönetsel       Yeni ortaklı hükümetinden    belediye­
     denetim  (idari vesayet) uygulamalarını, kı­    lerimizin bekleyecekleri  çözümleri  başlıca
     sacası  işbaşmdaki  siyasal erkin  yandaşı    iki kümede toplamak  olanaklıdır. Birincisi,
     olan belediyelerin ödüllendirici, yandaşı ol­   vakit yitirilmeden kısa solukta gerçekleşti­
     mayanları  cezalandırıcı tutumlarını dile ge­   rilebilecek  ivedilik taşıyan  önlemlerdir.
     tiren yazılarımızı (çoğu bir dergide yayın­    İkincisi, uzun sürede gerçekleşebilecek  ni­
     lanmıştır) okurlarımız  anımsayacaklardır.      telikteki uzun soluklu önlemlerdir.

        Hükümet   izlencesinden,  daha  demok­       Kısa soluklu, ivedi önlemler, belediye­
     ratik , insan haklarına  saygılı, katılımcı,   lerimizin geçmiş iktidarın akçal baskı. ])ar-
     saydam,  özgürlükçü  bir yönetimi  gerçek-    tizanca tutumları yüzünden  girdikleri dar-
     leşlinnek  amacının  ağır ba.stığı anla.şılmak-   boğtızlardan kurtarılmaları  amacına  yöne­
     tadır. Yerel yönetimlerin toplumsal,  siyasal    liktir. Buna karşılık, uzun solukla alınması
     yaşamda  beklenene saygınlıklarına  yeniden     gereken önlemlerin  özünde  yerel yönetim­
     kavuşturmayı   amaçlayan   kimi düzellimle-    leri özekteki siyasal iktidarın güdümünden,
     rin yapılacağı, ortaklığı oluşturan  her iki    sultasından  kurtannayı,  özeğe  avuç  açar
     partinin  izlencelerinden,  seçim  bildirgile-   durumdan   çıkarmayı, yerel halkın yönetim


     592
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15