Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

larak d ü ş m e kararı verilmesi - t a k d i r e n - iste­  «Belediye  başkam  belediye  meclisine  heı
  necek,                            toplantı  dönemi  başında  meclis  kararlarının
                                 uygulanmasına,   belediyenin   malî  durumuna,
     eğer  ceza mahkemece   para  cezasına  çev-    aktedilmiş  ve mevcut  taahlıütlerin  ifa şekline
  rilmişse  ilgili idarî yargı merciince    ortada    dair senelik  bir çahşma  raporu  verir.
  düşmeyi  gerektiren  b i r suç bulunmadığı   iç­
  tihadı  yolunda,  muhtemelen,   karar  verilecek-      Meclis,  rapordaki  izahatı meclis  üye tam
  ür.                              sayısımn  üçte  iki çoğunluğu  ile yeter görmez­
                                 se, yetersizlik kararı  ile müzakereleri  kapsa­
     B u vesileyle belirtelim k i :
                                 yan  tutanak  aynen  meclis  birinci başkanveki-
     Danıştay  ilgili Dairesinin  hemen  hemen     li, onun bulunmaması    halinde  ikinci  başkan
  kesinlik ve süreklilik  kazanmış   k a r a r ı n d a ay­ vekili tarafından mahalli  en büyük   mülkiye
  rışık oy sahibi  bir ü^-e şu dikkate  değer gö­    âınirine gönderilir.
  rüşü ileri s ü r m e k t e d i r :
                                    Vali, bu  dosyajı  il merkezi oiraıyan  yer­
     T. Ceza  K a n u n u n u n 240 ncı maddesine    lerde kaymakamın,   il merkezi  olan  yerlerde
  göre, hapis  cezası  ile birlikte belli bir süre    kendisinin  gerekçeli  ve kanaatli  mütalaasiyle
  memuriyetten   yasaklanma   kararı  da verilmek­    bir ay zarfında  karar  verilmek  üzere  Danış­
  tedir. B u ferî cezanın  kesinleşmesi  halinde,    tay'a sunar.
  T. Ceza Kanununun   279. maddesine   göre  me­
  mur  sayılan  belediye  b a ş k a n m m görevinden      Danıştay'ca   yetersizlik  kai-arı verildiği
  ayrılması  gerekecektir.  Hernekadar   ilgili bu    takdirde  belediye  başkam   düşer.»
  süre  sonunda  tekrar  memuriyet   hakkını  ka­
  zanıyorsa  da bu  süre içinde belediye  başkanı       Kanunun   önemli  ve  sıkça uygulanan   hü­
  olma  ve bu görevi s ü r d ü r m e niteliğini kaybet­ kümlerinden   birini bu madde  teşkil  etmekte­
  tiği kuşkusuzdur.  Seçimle  gelen  organlar  bu   dir. Maddenin   önemi,  meclisin  üye  tamsayısı-
  niteliklerini kaybettikleri   takdirde  görevden    nın  üçte iki çoğunluğu  ile r a p o m yeter goiwl
  ayrılmaları,  yerlerine  gelecek  kişi için seçim    memesi   halinde  belediye  başkanının   düşüi'ül-t.':
  yapılması,  ayrılan  kişinin de yeniden  seçilme­    mesi  sonucuna   i m k â n hazırlamasından   ileıiı
  si halinde  ceza  süresinin  sonunda  bu  görevi    gelmektedir.
  tekrar üstlenmesi  söz  konusu  olabilir. (Bakı­
                                             j
  nız, yukarıda  zikri geçen  30.5.1988 gün  ve E.      Maddenin,   1963 alında   307 sayılı Kanun­
  1987/859  K.  1988/422  sayılı karara)          la yapılan  değişiklikten, önceki  düzenlemesin­
                                 de faaliyet raporu  meclis ü y e amsayısının,  çpp, :
                                                   t
     Buna  karşılık  uygulamada.   Belediye  İCa-   ğunluğuuile  ,yeterli  bulumiııyan   , l belediye,]
                                                      i
  nununun   93 üncü  maddesinde   yer alan  baş­   başkanı  İçişleri Bakanlığımn   ona3'i, diğer be-.|
  kan  vekilliği müessesesi   çalıştırılmakta, gö­    lediye başkanları  ise Valinin  k a r a n ile düşü-
  revden  zorunlu  olarak ayrı kalacağı  süre için,   rülebiliyordui  Söz  konusu  307 sayıh  kanunla
  eğer  daha önceden  bir seçme yapmamışsa,   be    yapılan  değişiklik'i-ild.»îbu i etki; Damştaya.;vewi
                                                 y
  lediye başkanı   meclis  üyeleri  arasından  bir    rildiüu 'jîiil'iiin JU^OK :-{ibrıöv oai.§fti;^i>{ mn/îîl
  kimseyi  b a ş k a n vekili atamak suretiyle  hiz­    -io nüÂnıüm   3V ai/l^ili ijrui'iinir-.cîr.D nufio qiy
  metin  devamım   sağlamaktadır.   ^ • ' - ; • '. • . ^ • j i'jl982/Tyrîmda' idaVî yaf ği' Sistemimizde cmeyi-'
                                 dana  getirilen değişiklik  ile idare  mahkeme-i
    3)  BELEDİYE    MECLİSİNE    SUNULAN       leri kurulunca,  i l merkezi, belediyelerin seçil­
       Y I L L I K ÇALIŞMA  RAPORUNUN          miş brgahlarmııl  ' b^ğkiılik' vası'flâriili'" kaybet-
                                     :
                                 meİĞİ^i • hakkındaM''fsteiHÖ^iıçel^p     'İcaı^at^a!-
       MECLİSÇE    Y E T E R S İ Z , . j f i Î N f y - t f . ) - : - /
                                             y
                                 baglâmâk  ğörev^ ve"' etkisi' Öatiıiştâydâ muha-'
       B U L U N M A S I :
                                 faza edilmiş,  diğer  belediyeler  açısından  b ü '
   - iBilindiği! gîbi, !^ Belfediyen .;Kjaintlnümuzun   gprevp  y€$tl^i/^<^jıreaW6Jıteen3şlçriıı,^ bijr^kılmış-
  76 ncı maddesine   göre :•::!)/•.i!.'••,'M j ! ! f î >î;İM.;fır
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14