Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

memur   (suçun)  derecesine  göre  bir yıldan üç    halinde  adeta  suç sadece  infaz açısından  de­
     yıla kadar  hapsolunur.   Cezayı  hafifletici  ne­   ğil, bizatihi niteliği açısından da  «hafiflemek­
     denlerin  bulunması   halinde  altı aydan  üç se­   te» idi. Bu nedenle  Danıştay'ın  ilgili (8 inci>
     neye  kadar  hapis  ve her iki halde      li­   Dairesinin  görüş  ve kararları,  Türk  Ceza Ka­
     raya  kadar  ağır para  cezasıyla  cezalandırılır.    nununun   2 nci maddesinde   yer alan ve suçlu
     Aynca   memuriyetten   süreli veya  temelli  ola­   yararına  olan yasa  hükümlerinin   uygulanması
     rak yoksun  kılınır.»                   gerekeceği  yolundaki  genel  ceza ilkesine  da­
                                    yanan  bir görüşle  görevi kötüye  kullanma  su­
        îşte bu maddeye   göre  suç  işlediği kabul    çundan  mahkûm   olup  ta bu mahkûmiyetleri
     edilip  mahkûm    olan  bir  belediye  başkam,     para  cezasına  çevrilmiş  belediye  başkanlan-
     mahkûmiyete    konu  suçun  çeşidi  veya cezanın    nm  düşüriilemiyeceği   yolunda  gelişti.
     türü  ve süresi ne olursa  olsun  düşüılilür  idi.
     Kural  bu idi.                          Örnek  : Sekizinci Daire'nin  şu kararlan-  .
                                    na bakılabilir.
        Düşürülme    usulü,  seçilme   yeterliğinin
     kaybı  vesilesiyle açıklandığı  gibi, İçişleri Ba­      21.5.1987  gün ve E . 1987/277 K. 1987/249
     kanlığının  -yerine  göre-  Danıştay  veya  idare    Danıştay  Dergisi  sayı 68-89 sah. 510.
     mahkemesine    başvurusu  yolu  idi.
                                       30.5.1988  gün ve E . 1987/859 K. 1988/422
        Bu içeriği ile madde  uygulamada   çok sı­   Danıştay  Dergisi  sayı 72-73 sah. 452.
     kıntılar  yaratıyor,  bazen   niteliği ve ağırlığı      —  Nitekim  bu gelişmenin  bir sonucu  ola­
     tartışılabilir suçlarla  başkanlar   kolayca  gö­
     revden  alınabiliyordu.                   rak 12.8.1988  tarihli Resmî  Gazetede   yayınla­
                                    nıp yürürlüğe   giren 335  sayılı Kanun   Hük­

        Ancak  önemle  belirtelim  ki :          münde  Kararname   ile maddede  değişiklik ya­
                                    pılarak  «... veya görevi kötüye  kullanma  ve­
        —  1979  yılmdan  önce  240  ncı  maddeye     ya herhangibir  suçtan  dolayı  en az 6 ay ha-
     göre  verilen ceza  6 aydan  3 seneye kadar ha­     pise mahkûm   olan»  ibareleri  maddeden   çıka­
     pisti. Hafifletici  nedenlerle  3 aydan  başJıyan    rıldı.
     hapis cezası da verilebilirdi. Anılan  yılda 2248
     sayılı  Kanunla  maddede   bir değişiklik  yapı­      Ancak  bu  KHK., yasal   dayanağı  olmadığı
     larak  bu  suça verilebilecek  ceza  tabanı  1 yıl   gerekçesi  ile Anayasa  Mahkemesinin   8.2.1989
     hapse  yükseltilmişti.  Böylece   görevi  kötüye    gün ve E . 1988/38, K. 1989/7  sayılı kararı ile
     kullanma   suçlarında  ceza  ağırlaştırılmış  ve    iptal edildiğinden  madde  açıkladığımız  ifade­
     maddenin   gelişigüzel  uygulanma   ihtimali  kıs­   si ve içeriği ile yürürlüktedir,
     men  azaltılmıştı.
                                       b)  Belediye  başkanlığına  seçildikten son­
        —  Fakat  asıl değişiklik, 647  sayılı Ceza­         ra herhangi  bir suçtan  dolayı en az
     ların İnfazı Hakkında   Kanun'un,  Uzun  ve Kı­         6 ay hapse mahkûm   olma  :
     sa Süreli Hürriyeti  Bağlayıcı  Cezalar  başlığı­
     nı taşıyan, 4 üncü  maddesinin   1 ve 4. fıkra­      Az önce işaret ettiğimiz gibi, Belediye Ka-
     sında,  1987 yılında  3355 sayılı Kanun  ile ge­   nunu'nun  91 inci maddesinde   yer alan ve 335
     tirilen ve bir  yandan  hürriyeti  bağlayıcı  ce­   sayılı KHK. ile  kaldırılmak  istenip te kaldırı­
     zaların, belirli bir ölçü içinde, para  cezasına    lamamış  olan bu  hüküm   de,  görevi kötüye
     çevrilebileceğini  kabul  eden,  öte  yandan  uy­    kullanma   suçunda  olduğu  gibi  değerlendiril­
     gulamada   asıl mahkûmiyetin    bu  madde  hü­    mek  gerekir.
     kümlerine   göre çevrilen para  cezası veya  ted­      Yani,  bir belediye  başkanı,  tarife uygun
     bir olduğu  hakkındaki   yeni  ve önemli  anla­
     yış değişikliğiyle  oldu.                  bir suçla  mahkûm   olduğu  takdirde,  91  inci
                                    maddedeki   usul  uyarınca  İçişleri Bakanlığın­
        Çünkü  böylece  mahkemenin    hükmettiği     ca hakkında  (il belediye başkanı  ise Damşta-
     hapis  cezasını  para  cezasına   dönüştürmesi     ya, değilse ilgili idare mahkemesine)  başvuru-

      70
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13