Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

kullanma,  dolanlı  iflâs gibi yüz kızartıcı suç­     —  1982  yılında 2575, 2576 ve 2577  sarılı
   lar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı  dışında    kanunlarla  idarî yargı sistemimizde   meydana
   kalan  kaçakçılık  suçları, resmî  ihale ve alım    getirilen büj-ük   değişme  sonunda   Danıştay
   satımlara  fesat karıştırma  veya  Devlet  sırla­   sadece  i l merkezi belediyelerinin  (ve i l özel
   rını açığa vurma  suçlarından  biriyle mahkûm     idarelerinin)   seçilmiş  organlarının  organlık
   olurlar,                           vasıflarını kaybetmeleri  ile ilgili davalara bak­
                                  makla  görevlendirilmiş   olup diğer  belediyele­
      2.  Türk  Ceza   Kanununun   İkinci  Kita-   rin aym  konudaki  işlerine bakma  yetkisi ida­
   bı'mn  Birinci  Bab'ında  yazılı suçlardan  veya    re mahkemelerine   bırakılmış  olduğundan   91
   bu  suçların  işlenmesini  alenen  tahrik  etme    inci maddedeki   hükmü  şöyle anlamak   gerek­
   suçundan  mahkûm   olanlar,               mektedir  :

      3.  Türk  Ceza  Kanunu'nun   312 nci mad­
   desinin  ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk,     Belediye  başkanlığına  seçildikten  sonra
   din, mezhep  veya  bölge farklılığı  gözeterek    seçilme  yeterliğini kaybeden   i l belediye baş­
   kin ve  düşmanlığa  açıkça  tahrik etme  suçla­   kanları. İçişleri Bakanlığımn   bildirisi üzerine
   rından  mahkûm   olanlar,                 Danıştay  tarafından  ve i l belediye başkanları
                                  dışında  kalan  belediye  başkanları  keza  İçiş­
      4.  Türk  Ceza Kanunu'nun   536 ncı mad­    leri Bakanlığının   bildirimi  üzerine  mahallî
   desinin  birinci, ikinci ve üçüncü  fıkralarında    idare mahkemeleri   tarafından  bir ay  içinde
   yazılı eylemlerle  aynı Kanunun   537 nci mad­    verilecek kararla  başkanlıktan   düşerler.
   desinin  birinci,  ikinci, üçüncü,  dördüncü  ve
   beşinci  fıkralarında  yazılı eylemleri siyasî ve      2)  BELEDİYE    BAŞKANLIĞINA     SEÇİL­
   ideolojik  amaçlarla  işlemekten  mahkûm   olan­        DİKTEN   SONRA   GÖREVİNİ   KÖTÜ­
   lar.»                                 Y E KULLANMA     VEYA   HERHANGİ
                                      BİR  SUÇTAN   DOLAYI   E N AZ  6 AY
      Halen   yürürlükte  olan  bu  şartların bir
   kısmı  hernekadar  açıklanmağa   muhtaç  ise de        HAPSE   MAHKUM    OLMA:
   bir makalenin   sınırlı çerçevesine  sığmıyacağı       Belediye  Kammu'nun   91 inci maddesinde
   için bunları  saymakla  yetinij^oruz. (*)        yer alan ve oldukça  geniş bir uygulaması  bu­

      Belediye  Kanunu'nun   19.7.1983  tarih ve    lunan  bu düşme  sebebini, başlığından  da an­
   307 sayılı Kanunla  değişik 91 inci maddesine    laşılacağı  gibi, iki ayrı bölümde   incelemek
   göre :                           gerekir :

      «Belediye  başkanlığına  seçildikten sonra,       a) Belediye  başkanlığına  seçildikten son­
   seçilme  yeterliğini kaybeden       belediye         ra, görevini kötüye kullanma  suçu ne­
   başkanları,  İçişleri Bakanlığının  bildirisi üze­        deniyle mahkûm   olma,
   rine Danıştay  tarafından  bir ay içinde verile-     b)  Belediye  başkanlığına  seçildikten son­
   cek kararla başkanlıktan  düşerler.»               ra, herhangi  bir suçtan  ötürü  en az

      Hemen  belirtelim ki :                    6 ay hapse mahkûm   olma.

      —  Söz  konusu  yeterliğe  seçimden  önce      a)  Belediye  başkanlığına  seçildikten  son­
   sahip olmıyan  kimse  esasen  aday  olamaz  ve        ra, görevini kötüye  kullanma  suçu ne­
   seçilemez.  Bir kimse  seçimden  sonra  seçilme        deniyle mahkûm   olma  :
   yeterliğini kaybederse  madde  uyarınca  işlem      Görevini  kötüye  kullanma  suçu  Türk Ce­
   yapılacaktır.                        za Kanunu'nun   240 mcı maddesinde   tarifi ya­

                                 pılan ve müeyyidesi  gösterilen  bir suçtur.
   ('••) Seçilme yeterliği şartları hakkında aynntıU bil­   Söz konusu  maddeye  göre:
     gi edinmek  istiyenler Açıklamalı  BELEDÎYE
     KANUNU   (4. Bası) adlı eserimizin 366-388. sa-    «Yasada  yazılı hallerden başka  hangi ne­
     hifelerine başvurabilirler.              denle olursa  olsun  görevini  kötüye  kullanan


                                                           69
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12