Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

cr

                  BELEDİYE        BAŞKANLIĞR^s^MF^

                    DÜŞME       VEDÜŞÜRÜİLE^^               (BELEDİYE    BAŞKANLIĞIM     KAYBETTİREN     NEDENLER)

                                                   Fethi  AYTAÇ

                                                   Merkez  Valisi
       GİRİŞ
                                   ile Mahalle  Muhtarlıkları  ve İhtiyar Heyetleri
       Belediye  başkanlarımızı   yakından  ilgilen­   Seçimi  Hakkında   Kanun,  söz konusu  24. mad­
    diren  konulardan  biri kuşkusuz   başkanlıktan     deyi dolaylı  olarak kaldırarak,  Seçilme  Yeter­
    düşme  veya düşürülme   konusudur.           liği başlığını taşıyan  9 uncu  maddesi  ile şu
                                   hükmü   getirdi :
       Ölüm  veya istifa gibi (konumuz   dışı) se­
    beplerden  başka,  belediye  başkanlığının   kay­      «En  az altı ay süre ile, o seçim çevresin­
    bedilmesi  sonucunu   yaratan  nedenleri   şöyle    de oturmuş  olmak  ve 2839  sayılı Milletvekili
    sıralıyabiliriz :                       Seçimi  Kanununun    11 inci maddesinde  belir­
                                   tilen sakıncaları  taşımamak   şartiyle yirmibeş
       1) Başkan   seçilebilmek  için aranan  ye­    yaşını dolduran   her Türk  vatandaşı  belediye
         terlikleri  kaybetme.
                                   başkanlığına,  i l genel meclisi ve belediye mec­
      2)  Görevi  kötüye  kullanma  veya  herhan­    lisi üyeliğine seçilebilir.
         gi bir suçtan  dolayı hapse  mahkûm        1580  sayılı Belediye  Kanununun    53, 61,
         olma.
                                   76  ve 91  inci maddeleri  gereğince  görevden
      3)  Belediye  meclisine  sunulan  yıllık ça­    alman  belediye  başkanları  ve belediye  meclisi
         lışma raporunun   meclisçe  yetersiz bu­   üyeleri     tekrar  aynı görevlere  seçilemez­
         lunması.                      ler.»

      4)  Meclis  üyelerinin  gensorularına   veri­      Bu  maddenin   atıfta bulunduğu   2839  sa­
         len cevapların  yetersiz bulunması.       yılı Milletvekili  Seçimi  Kanunu'nun   11  inci
                                   maddesinde   ise milletvekili  (dolayısıyle  bele­
      5)  Başkanın   görevini  mazeretsiz  ve  ke­   diye  başkanı  ve belediye  meclis  üyesi) seçile-
         sintisiz 20 günden  fazla terk etmesi.     miyecekler  şöyle belirtilmiştir :

      6)  Belediye  meclisinin  feshine sebep  ola­     «a)  İlkokul  mezunu   olmıyanlar,
         bilecek durumlara   katılma.
                                      b)  Kısıtlılar,
      Bu  konuları  ayrıntıları ile açıklıyalım.        c) Yükümlü    olduğu   askerlik hizmetini

                                   yapmamış   olanlar,
      1)  BAŞKAN    SEÇİLEBİLMEK     İÇİN          d)  Kamu  hizmetinden   yasaklılar,
         ARANAN    YETERLİKLERİ
         KAYBETME    :                     e) Taksirli  suçlar  hariç, toplam  bir yıl
                                   veya  daha  fazla hapis  veya süresi  ne olursa

      Belediye  Başkanı  seçilebilmek  için aranan    olsun ağır hapis  cezasına hüküm   giymiş  olan­
    şartlar,  1580 sayılı Belediye  Kanunu'nun    24    lar,
    üncü  maddesinde   sıralanmıştı.
                                      f) Affa uğramış  olsalar bile;        ]
      Mahallî   idareler   seçimlerine   ilişkin      1. Zimmet,   ihtilas, irtikâp, rüşvet,  hır­
    18-1.1984  tarih ve 2972 sayılı Mahallî  İdareler    sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye


    68
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11