Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

hanlanmn   ana  caddelerine  bakan  bölümlerin­    gerekir kî, «esas»Iar  da  ajTintılardan   oluş­
   de depo  tesis  edilmemesi   veya  görüntüye     makta,  belde  halkı  değerlendirmesini   daha
   önem  verilmesi  öneriye değer  bulunmaktadu".     çok  bu ayrıntılara  göre  yapmaktadır.  Aydın­
                                  larımız ise, biraz abartmalı  da olsa, «Şehirle­
                                  rimizin  biiNoik birer köy  olduğu»  şeklindeki
      SONUÇ                          yargıya  katılmaktadırlar.


      Yukarıda   rastgele  sn-aladığmıız  ve her­      Ankara'yı   ilkel görünümünden     kurtar­
   hangi  bir şehir için üzüntü  kaynağı  olan  ba­   mak.  Hükümet   merkezliğine  yaraşır bir duru­
   şıbozuklukların   genel kültür,  genel  görüş ve
   sağduyu  noksanlığından,   uzmanlığa   saygısız­   ma  getirmek  için belediyelerimizin  bilimli ve
   lıktan kaynaklandığına   şüphe  yoktur.         bilinçli çalışmalarına  ihtiyaç vardır.

      Değinilen  konulardan   bazılarını «ayrıntı»      Bu  konuda,  halkımıza  da  büyük  görev­
    sayacaklar  bulunabilir.  Ancak   unutmamak     ler düşmektedir.


                                                           67
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10