Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Anatartaîar   Caddesi  mn  sonundaki   Esen-      Hükümet    merkezinde   genel  temizlik  iş­
     park'ta  Altındağ  Belediyesi  tarafından  «Bele­    leri de iyi yüı-ümemektedir.   Evlere  ait süp-
     diye Sarayı  ve  Çe\re  Düzenleme   İnşaatı»na    rüntü  varillerinin çoğu  kapaksızdır.  Sabahlan
     başlanmış,   ödenek  yetersizliğinden   inşaat ya­   belediye  temizlik  görevlilerince  boşaltılan  va­
     rım  kalmıştır. Ankara'ya  egemen  bir tepe üze­   riller, gün boyunca   sokakta  kalmakta,  içleri
     rinde kale gibi yükselen,  belediye ihtiyacını  ve   mutfak  artıklarıyla yeniden  doldurulmaktadır.
     imkânlarını  çok aşan bu büyük  yapıyı  ve çevre   Belediyelere  ait bagalit türünden  ayaklı süp-
     düzenlenmesini   şehircilik  esaslarına  göre  be­   rüntü  kaplan  kısa zamanda   elden  çıkmıştır.
     nimsemek   olanaksızdır.  Bu  kısımda  değiştiri­   Şehir  merkezinde,  elektrik direklerine  asılmış
     len yollar yüzünden   trafik düzeni  de  alt-üst   olan  süprüntü  kaplan,  süprüntü   karıştırıcıla-
     olmuştur.  Günün  birinde,  bu  görüşsüzlük  ve    rmca  direk dibine  boşaltılmakta,  bu  duruma
     görgüsüzlük   örneği yapmın  da  kaldırılabilece­    saatlerce  seyirci kalınmaktadır.
     ğini düşünüyoruz.                         Ankara'da  zabıta  hizmetleri  de  aksamak­

       Cumhuriyetin   ilk eserlerinden  olan Kon-    tadır. Yenişehir,  kaldırımlanndaki   seyyar  sa­
     servatuvar  binasının, Mamak   belediyesine  ve­   tıcılarıyla İstanbul  Mahmutpaşa    Yokuşu'nu
    rilmesi  ve binada  değişiklik  yapılmasına   göz    geçmiştir.  Bütün  gün  rahatça  iş gören seyyar
     yumulması   bağışlanmaz   hatalardan   biridir.     esnafın, akşamları  tekerlekli tezgâhlarını,  san­
       Yenişehir'de,    kaidesinde     Atatürk'ün    dıklarını, hattâ sandalyalarını  ağaçlara,  demir
    «Türk!  öğün,  çalış, güven»  sözleri yazılı bulu­   parmaklıklara   zincirleyerek  kilit altına aldık­
    nan  Atatürk  Anıtı  ile süslü Güven  Park, yıl­   ları hayretle  görülmektedir.   Yaz  aylarında
    larca kendi  haline  terkedildikten  sonra,  yerin­   Sıhhiye  ile Bakanlıklar   arasmda   testiyle su
    de  bir kararla, son aylarda  yeniden  düzenlen­    satan çocuklara,  kış aylarında   ısınmak  için
    miştir. Ancak,  bu düzenlemeyle   çevreden,  par­    Sakarya  çarşısında  ateş yakan  yük  taşıyıcıla­
    ka o kadar  çok giriş verilmiştir ki. Güven  Park    rına rastlanmaktadır.   Cumartesi  günleri,  Ye­
    yol  kavşağından   farksız  olmuştur.  Vaktiyle    nişehir  Pazarı  sergilerinin  Abdi  İpekçi  Par-
    Güvenpark'ın   batısında  kurulan  «otopark»ı  da    kı'nın havuzuna   kadar  yayıldığı  gözlenmekte­
    «park»  kavramı  ile bağdaştırmak  olanağı  yok­    dir.
    tur.                                Fiyat denetimi   yapamayan   belediyelerin,
       Bir  kaç  yıl önce, şehrin bazı  kaldırımla-    gıda kalite denetimleri  de çok  yetersizdir.
    rma  döşenen  ve düzey  farkı olan renkli  karo­      Dilenci  sorunu  ise, genel zabıta ve bele­
    lar büyük  ölçüde  çökmüş  ve kırılmıştır. Son    diye zabıtası olarak  üzerinde  durulmayan   ko­
    aylarda,  Yenişehir'de   yapılan  kaldırım  kapla­    nular  arasındadır.  Yaşlı - genç  bir çok kimse,
    malarında   da, aynı özensizlik  göze  çarpmak­     anacaddelerin   kaldırımlarında   «İcra-yı sanat»
    tadır. Ankara'da   asfalt yollar  her  yağmurda     etmektedirler.  Genç  dilenci kadınlar  yaşlı gö­
    göllenmekte,   rögarlar  çalışmamakta,   arabalar    rünmeye,  yarı çıplak  çocukları   sergilemeye
    çevreye  çamurlu  su sıçratmaktadır.   Seyyar  sa­   özen  göstermektedirler.
    tıcılarla dolup aşan   tüp geçitlerde,  marleyler
              t
    sık sık  kabarmaktadır.   Bütün  bunların,  tek­      Otopark  sorunu,  trafik keşmekeşi,  bütün
    nik ve  yönetsel  denetim   eksikliğinden  ileri   büyük  şehirlerimizde  olduğu  gibi Ankara'nın
    geldiğine  şüphe  yoktur.                  da önemli  sorunlarından   biridir. Değnekçi  de­
                                    nen  gençler, şehrin  merkezinde   sokakları  bö-
       Bir  kısım  caddeler  refüjlerle ikiye  ayrıl­   lüşmüşlerdir.
    mıştır.  Mithat  Paşa  caddesinde   olduğu  gibi,
    bazı refüjler  o kadar  dar tutulmuştur   k i , yol     Şehrin  görünümünde     büyük  etkisi mu­
    boyunca   bir geçit olmadığı  için, araç  akımr    hakkak  olan  budama   işlerine gereken  önem
    nın  yavaşlamasından   yararlanarak   refüje ula­    verilmemektedir.    Belediye  bakımında   olan
    şabilenler,  üzerleri  düzgün   olmayan  bu  yer­    ağaçların  estetik budanması,   kurumsaklanan
    lerde  zorlukla  durabilmekte,   her an bir  kaza    dallarının  ayıklanması  düzenli bir şekilde ger­
    ile karşı karşıya  bulunmaktadırlar.            çekleştirilmelidir.  Estetikten  söz edilirken  iş.


    66
   1   2   3   4   5   6   7   8   9