Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

ANKARA'        DA   BELEDİYE        ÇALIŞMALARI
     Belediyeler,  Anayasa'nm   127.  maddesine
   göre, halkm  yerel  ortak ihtiyaçlarmı  karşıla­                      Mehmet  ALD.4N
   mak  üzere  kurulmuş  olan mahallî  idarelerden­
   dir.
                                  dükkânların  dış duvarlarında,  projeye  \e laıh-
     GÖREV   V E YETKİ                  sata aykırı  olarak  boydan   boya  pencereler
                                  açılmış; eski  bakkaliye   dükkânları   dönerci,
     Belediyenin  görevleri, 1580 sayılı Belediye    köfteci  ve börekçi  dükkânlarına   dönüştürül­
   Kanununun     15. maddesinde    sıralanmıştır.    müştür.  Bu  yüzden  çevrenin  koku  içinde  kal­
   Adı  geçen  yasanın   19. maddesi  ile de, be­   ması bir yana, dışarıya  atılan masa,  sandalya
   lediyelerin  yasayla  kendilerine  verilen  görev    vc taburelerle  süpermarketin    iki yakasında
   ve hizmetleri  yerine getirdikten  sonra, belde    kalan koridor  iyice daraltılmıştır,  Süpermar-
   halkının  «ortak  ve medenî»  ihtiyaçlarının kaı^-    ket binasının  bir gün kaldırılması,  bize kaçı­
   şılanması  için her türlü  girişimde  bulunabi­    nılmaz  görünmektedir.
   lecekleri saptanmış  ve yetkileri  açıklanmıştır;
   Başka  bir deyimle  belediyeler,  yasal bir ya­      Sakarya  çarşısında  iş yapan  öteki döner­
   saklama  sözkonusu   olmadıkça,  belde  halkının    ci ye benzeri  esnaf da, çevreyi,  5-10 m^ lik
   nuzuru  vc mutluluğu   için, gerekli gördükleri    dükkânlarının   bir uzantısı olarak  rahatça kul­
   her türlü önlemi alma  yetkisine sahiptirler.      lanabilmekte,  çirkin bir görüntüye  yol  açmak­
     Belediyeler  bugün  genellikle, yasada  sa­    tadır.
   yılan görevleri  yerine  getirme  çabası  içinde­      Çankaya  Belediyesi'nin   büyük  harcama­
   dirler. Bu çabaların  tam olarak  amacına  ulaş­   larla gerçekleştirdiği  Sakarya  düzenlemesi   de
   tığını söylemek  güçtür. Ankara  Büyükşehir   ve   başarılı olmamıştır.  Geniş alan  süslemeye  dö­
   ilçe belediyeleri için de durum   aynıdır.       nük  ayrıntılarla  daraltılmış;  hele, eski havu­
                                 zun  genişletilerek  iki yanma  merdivenler   ya­
     ESKİ  - YENİ  BAZI  UYGULAMALAR
                                 pılmak  suretiyle  alanın  parçalanması   sakın­
     Belediye  çalışmaları  sırasında  şehircilik,   calar  doğurmuştur.   Düzenlenen   alanla çevre­
   sağlık ve estetik kurallarına  çok zaman  uyul­    nin uyumu   da sağlanamamıştır.   Alanda  şim­
   madığı, zabıta  görevlerinin  savsaklandığı  göz­    diden  karo  kırılmaları,  çökmeler,  su göllen-
   lenmektedir.  Seçim  dönemi  gözetmeden   bun­    meleri göze  çarpmaktadır.
   ların bir kaçını sıralayalım.
                                    Ankara'da  Opera  binasının  önünde,  görü­
     Ankara'nın  göbeğinde  adı  cadde, kendisi    nümü  zarif olmayan  bir köprü vardır. Köprü
   pazar olan  bir semt vardır: Sakarya... Bu  sözde    yapılırken, faydalının  güzel  de olabileceği he­
   caddenin  Mithat  Paşa Caddesi  yakasına  yıllar   saba  katılmamıştır.  İki yıl kadar önce,  köp­
   önce  Ankara   Belediyesince   yap-işlet-devret    rünün  doğu  yakasındaki  ayakları  altma  bara-
   yöntemi  ile «Sakarya  Süpermarketi»nin   yapı­    kamsı dükkânlar  yapılmış,  köprü  bir çirkinlik
   mına  izin verilmiştir. Bu  suretle  gerçekleşti­    anıtı hâline getirilmiştir. Sıhhiye köprüsünün,
   rilen bina, çarşının  Mithat  Paşa  çıkışını bir    altı da, üstü de perişandır. Köprü üstüne, oto­
   ^ağ gibi tıkamıştır. Bununla  da j^etinilmemiş,    büs duraklarının  yerleştirilmesi,  eşine az rast­
   son  aylarda  süpermarketin   zemin  katındaki    lanır bir zevksizlik  örneği  oluşturmuştur.


                                                           65
   1   2   3   4   5   6   7   8