Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Bu  madde  uygulaması   ile ilgili bazı ek   rilmesi söz  konusu  değildir. Ve  yeni  seçileiî
      bilgileri şöyle özetliyebiliriz  :             bir belediye başkanı  kendinden   önce  başkan­
                                     lık yapmış  bir kimsenin  hizmet  dönemindeki
        —  3030  sajılı  Bü>ükşehirlerin   Yönetimi     faaliyetinden  dolayı  yetersizlikle  ithal edilip
      Hakkındaki   Kanun  da da paralel  hüküm   yer    düşüıülemez.
      almakta  olup  sadece  belediye  meclisinin  ye­
      tersizlik karan  verebilmesi  için 2/3 yerine 3/4      —  Belediye   başkanlarının   düşürülmesi
      oranında  bir çoğunluk  gerekli  görülmektedir.     isteklerini taşıyan  dosyaların  ilgili yargı mer­
                                     ciine intikali sırasında mahallî  mülkiye  âmir­
        —  Normal   belediyeler  için, maddede   ge­   lerinin  açık kanaatlerini   belirtmeleri  gerek­
      çen toplantı  dönemi  başı'ndan  maksat,  alışıl­   mektedir.
      mış  ve benimsenmiş    uygulama   ile  Haziran
      aymda  yapılan  toplantıdır.                  4) MECLİS    ÜYELERİNİN     GENSORU-

        —  Çalışma  raporunun   görüşüleceği   mec­         L.ARINA  VERİLEN    CEVAPLARIN
      lis toplantısma  belediye  meclis  başkan  vekili        YETERSİZ    BULUNMASI    :
      başkanlık  eder.                         Belediye  Kanununun    61 inci  maddesine

        —  Belediye   başkanmm     düşürülmesine     göre :
      karar  verilebilmesi  için meclis  toplantısında       «Belediye  meclisi  üyelerinin  herbiri bele­
      yeterli çoğunluğun   olması  gerekir.          diye  işleriyle ilgili herhangi  bir husus  hak­

        2/3 oranında  çoğunluğun   hesabında  mec­    kında  meclis  başkanlığına  önçrge vererek  gen­
      lis üye tam  sayısına  belediye  başkanı  da  da­   soruda  bulunabilir.  Gensoru  önergesi  münde-
      hildir ve belediye  başkanı  oylamada  hazır  bu­   recatı  meclis  üye tamsayısının   çoğunluğunca
      lunup  o>Tinu  kullanabilir.                varit  görüldüğü  takdirde  gündeme   ahnır  ve
                                     üzerinden  3 tam gün  geçtikten sonra  belediye
        —  Hiç  rapor  hazırlamıyan   ve  Meclisin    başkanları  veya memur   edecekleri kişiler gen­
      toplantı  dönemi   başında   raporunu   meclise    soruya  meclis  önünde  cevap  verirler.
      sunmayan   belediye  başkanı  için yetersizlik ka­
      ran  verilebilir.                         Cevap  meclis üye  tamsayısının  2/3 çoğun­
                                     luğunca  yeter  görülmediği   takdirde  76 ncı
        Buna  karşılık, her  iddia yetersizlik kara-    madde  uyarınca  işlem yapıbr.»
      n alınması  için neden  olamaz.
                                       Anlaşılır  nitelikte ve açıklıkta  olan  bu
        Toplantı  dönemi  başı  dışında  başkandan     madde   ile ilgili ek bilgiler de şöyle özetlene­
      faaliyet raporu  vermesi  istenmez.  Ve bu  top­    bilir :
      lantı  dışında,  rapor  verilmediği  gerekçesiyle
      başkanın  düşürülmesine   de  karar  verilemez.      —  76 ncı maddede   olduğu  gibi, büyükşe-
                                     hir belediye  başkanları  için gensoru  uygulan­
        ' — Belediye  başkanının   çalışmasının  ye­   ması  dolayısıyle  yetersizlik   kararı verilebil­
      tersiz  olduğuna  ilişkin iddiaların  sadece  baş­   mesi  3/4 oranındaki  çoğunluğa   bağlıdır.
      kanın  kişiliğine yönelik  soyut  nitelikte olma­
      yıp  onun  çalışmasına  ilişkin ve mümkün   ol­      —  2/3  oranındaki  çoğunluğun   hesabında
      duğunca  somut  delillere dayalı  olması  gere­   meclis  üye tam  sayısına  belediye  başkanı  da
      kir.                             dahildir.


         —  Hakkında    kesinleşmiş   yargı  kararı      —  Gensorunun   3 tam gün geçmeden  gün­
      bulunmadıkça,   hakkında   soruşturma   açılmış    deme   alınması  ve  cevaplandırılması   üzerine
      olması  bir başkanın  yetersiz sayılması  için ge­   yetersizlik kararı verilmesi  caiz değildir.
      çerli olmaz.
                                       —  Gensoru  önergesine  gerçeğe  aykırı ce­
         ~  Bir  belediye  başkam   görevden   ayrıl­   vap verdiği anlaşılan belediye başkanı  hakkın­
      dıktan  sonra  hakkında  yetersizlik  kararı ve­    da maddenin  uygulanması   isabetlidir,

      72
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15