Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Toplumun   sağladığı  yarar için bölünmez­       3. Salt Kişisel Mallar
   lik özelliği geçerli olduğundan  bu malı  ürete­
   bilecek  özel teşebbüs, kâr  maksizimizasyonu        Bunlar bireysel  tüketim  konusu  olan mal­
   nedeniyle faydayı  yansıtan  kişisel talep oranın­   lardır. Bu mallarm   tüketiminde  kişüerin  tü­
   da  üretim  faaliyetini ayarlayacaktır.  Bu  du-   ketimi  rekabet halindedir.  Aynca  fiyat meka­
   namda  da  toplumsal  yarar dikkate  alınmadı­    nizması  yoluyla  ödeme   arzusu  yüksek  olan
   ğından,  üretim  yetersizliği olabilecektir.  Bu    kimseler  rakiplerini  dışarıda  tutarak o mala
   nedenlede  kamunun   üretici  birimlerinin  bu    sahip  olup  tüketebilirler. Kişisel  mallar  ge­
   alanda üretim  faaliyetinde  bulunması  gereke­    nellikle  bölünebilen  ve  fiyatlandırılabilecek
   cektir. Yarı sosyal mallar  da ikiye ayrılır.     mallardır  ve bu özellikleriyle piyasa mekaniz­
                                 ması  yoluyla  üretilmeleri  mümkün   olmakta­
      2.1. Ulusal Düzeydeki  Yarı-Sosyal        dır. Bu tür mallan  ise genellikle kamu  eko­
         Mallar  ;                   nomisi  dışındaki  üretici birimlerin  üretmesi
                                 beklenir.
      Bazı malların  üretimi ve/veya  tüketimin­
   de ortaya  çıkan dışsallıklar ülkenin  tümüne
   yayılabilir (Koruyucu  sağlık hizmetleri  gibi).      I I — YÖNETİMLERARASI      HİZMET
   Bu nedenle bunların   merkezi  yönetim  tarafın­         BÖLÜŞÜNÜN    UYGULAMASI
   dan üretimi  gerekir.                     Yukarıdaki   açıklamalar  hizmetlerin  mer­

                                 kezi ve yerel yönetimler arasındaki  bölüşümü-
      2.2. Bölgesel  Düzeydeki  Yan  Sosyal       nü her zaman  ve her yerde geçerli olabilecek
        Mallar  :                ~
                                 kesin  kriterlere göre, düzenlemenin   mümkün
      Yarı sosyal malların   bazılarının  üretim    olmadığını  göstermektedir.  Ancak  buna  rağ­
   ve/veya  tüketimlerinin   neden  oldukları  dış­   men  pek çok ülkede  öteden beri bazen sadece
   sallıklar bölgesel sınırlar içinde kalır örneğin   yerel yönetimler  tarafından, bazende  merkezi
   su, elektrik, kanalizasyon,  park, itfaiye  hiz­   yönetimler  tarafından  görülen  ortak  hizmet­
   metleri  gibi. Bu tür hizmetlerin,  bölünebilir    ler vardır.
   ve fiyatlanabilir özelliği nedeniyle  üretimleri
   firmalara  bırakılabilir. Ancak  bunların  üreti­      1. Merkezi  Yönetim  İle Ortaklaşa
   mi ve tüketimi  sırasında ortaya  çıkan dışsal­        Görülen  Bazı Hizmetler  :
   lıklar toplumsal  yaşantıyı  önemli  ölçüde  et­
   kilediğinden  genellikle  kamu  tarafından  üre­      Bazı hizmetler   hem  merkezi  hem  yerel
   tilir öte yandan  faydası bölge  düzeyinde  ya­   yönetimler  tarafından  görülür.  Bunlarm  baş-
   yıldığından  da yerel yönetimler  bu hizmetleri    lıcaları şunlardır.
   daha etkin  yapabilir.
      Ancak  bu durum,   malların  bedava  su­     1.1. Baymdırhk   ve İmar  Hizmetleri  :
   nulması  anlamına  gelmez  hizmetten  yararla­
                                                          bü­
                                                       gibi
                                         Köprii,
   nan  bunun  karşılığında bir bedel  ödeyebilir.   yük Karayolu,  tesisi  Baraj ve Liman hizmetler
                                    alt
                                              niteliğindeki
                                      yapı
   Ancak  bu bedelin maliyet  ve kâr esasına da­
   yalı bir piyasa fiyatı olması gerekmez.  Sosyo    merkezi  yönetim  tarafından  görülmekte;  kent-
                                 içi
                                                 alan
                                          park,
   ekonomik   ve sosyo politik faktörlerin etkisiy­   rımı yol, meydan, küçük yeşil yapı yapım ve ona­
                                              alt
                                       daha
                                    gibi
                                                    hizmetleri
                                                          ise
   le genellikle bedel marjinal  maliyeti  altında
   verilebilir.                        belediyelerin  görevleri  arasında  bulunmakta­
                                 dır.
      Hizmetin  dışsallığı bir yerel yönetim bi­
    riminin dışına yayıldığı zaman  (örneğin  çevre      L2.  Sağlık  Hizmetleri  :
    kirliliğinin önlenmesiyle komşu  yerel yönetim
    birimi de yarar sağlayacaktır)  bundan  yarar­      Sağlık  Hizmetleri  bazı ülkelerde  ve  bu
    lanan diğer yerel yönetim  birimi de hizmetin    arada  da Türkiyede'de  giderek merkezi  yöne­
    maliyetine katılmalıdır.                 timin görevleri  araşma  girmetktedir.
                                                          199
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14