Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

timin  dışmda  kalan biçimlerce  üretilmelerine    hizmet alanının  saptanması  sorununa  bağlıdır.
   olanak  vermez  (1).                    Belli bir nüfusa  sunulan  belli bir hizmetin
                                  marjinal  maliyeti,  hizmet  alanı genişledikçe
         Bölgesel sosyal mallar  ve optimum      azalacaktır. Ancak  hizmet  alanının  genişletil­
        hizmet alam  :                 mesinin  belirli bir noktasında  marjinal  mali­
                                  yetin azalması  duracak  ve bu  noktadan  iti­
      Bir kısım sosyal  mallarm   faydalan  ise   baren  yükselme  olacaktır. Hizmet  alanınm  ge­
   bölgesel  düzeyde  bölünmezdir.   Bir bölgedeki    nişliği marjinal maliyetin  yeniden  yükselmeye
    çevre kirliliği, yol yapımı, bir sokağın aydın­    başladığı  noktada  optimumdur.   Hizmetin  bö-
    latılması vb. gibi hizmetlerin   faydalarından    lüştürülmesinde   hizmetin  gerektirdiği optimal
    ulusal sınırlar içindeki toplumun  tümü  yarar­    işletme büyüklüğü  ile hizmet ünitesinin  kapa­
    lanamaz.  Öte  yandan  o bölgede  yaşayan  in­   sitesi ve faaliyet alanının  genişliği arasında
    sanların  tümü  bu hizmetlerden   yarar  î>ağiar,   ortak  ilişkileri iyi değerlendirmek   gerekir.
    bu hizmetlerin  faydasını  bölmek  mümkün   de­   Ancak  uygulama  yönünden   önemli  güçlükler
    ğildir.                           vardır. Her  bir hizmetin  optimal  alanı birbi­

      Bölgesel düzeydeki  kamusal  malları  mer­    rinden farklı olacaktır.
    kezi yönetimin  mi, yerel yönetiminin  mi  üret­      Bu durumda  uygulamada   merkezi  yönetim
    mesi gerektiği  sorusunun  bu  aşamada  cevap­    yerel hizmet  birimlerinin   faaliyet alanlarını
    landırılması  önemli  olmaktadır.             genellikle ampirik  bir tarzda ve ekonomi  dışı

      — Yerel yönetimin,  nüfus ve teknoloji veri   faktörlere  bağlı saptamaktadır.    Her hizmet
    kabul  edildiğinde,  eşit miktarda  faktör  kul­   türü için ayrı bir üretici birimi kurmak  yeri­
    landıkları varsayımı  altında merkezi  yönetime    ne çeşitli hizmetler  için «belediye»  adı veri­
    oranla  daha kaliteli hizmet üretmesi  beklenir.    len üretici birimler   kurmak   görüşü  ağırlık
    Çünkü  üretim  etkinliğini  sağlayacak  kararla­   kazanmıştır.  Ancak  belediyelerin faaliyet alan­
    rın  zamanında  ve  isabetli alınması  merkezi    larının optimum   büyüklüğünün   ne olması  ge­
    yönetim  için oldukça  güçtür.  Bürokratik   ve   rektiği sosyal politik  tercihlere göre çözüm­
    hiyerarşik  denetimin  etkileri  kaliteli hizmet    lenmektedir.  Hicks'e  göre tatminkar  bir ye­
    üretimini  nisbi olarak  engeller. Öte  yandan    rel yönetim  büyüklüğü  nüfusun  tipine ve yo­
    yerel yönetim  optimum  hizmet  kalitesini ken­   ğunluğuna   bağlı olarak  ülkeden  ülkeye  deği­
    di yetki  alanının  gereklerine  göre daha  ger­    şir (2). Ancak tatminkar (satisfactory)  deyimi
    çekçi biçimde  saptayabilir. Ayrıca  sosyal mal­   optimum   değil, optimuma   çok yakın  bir bü­
    lara olan toplumsal  talebi merkezi  yönetime    yüklüğü  ifade etmektedir.  Bu  nedenle   yerel
            i
    oranla daha yi  bilebilir. İktisadi optimumun     yönetim  büyüklüğü   ülkelerin  sosyo-politik
    sağlanması  açısmdan  gerekli koşullardan   biri   özelliklerine bağlı olarak değişecektir.
    olan üretimin  tüketici tercihlerine  göre sağ­
    lanması  ve böylece fayda  maksimizasyonu   ye­     2.  Yan-Sosyal  Mallar (Karma   Mallar)
    rel yönetimler  tarafından  daha  etkin ve ger­
    çekçi saptanabilir.  Ancak  talebi fiyat değil si­    Bu  tür mallar  piyasada  üretilebilir. An­
    yasal süreç belirleyecektir.  Siyasal süreç bazı    cak uygulamada   bu mallar bazen  tümüyle  ve­
    durumlarda   toplum  tercihlerinin belirlenme­    ya kısmen  kamu  tarafından  üretilmekte  veya
    sinde fiyat kadar  etkili olmayabihr.          türüne, miktarına,  kalitesine  ve fiyatına dev­
                                  let müdahalesi  olmaktadır.  Bunun  nedeni bu
       —  Nüfus  ve teknoloji  yanında  hizmetin    malların  üretilmesi  veya tüketilmesi  esnasın­
     kalitesi de veri kabul edilirse, bölgesel sosyal   da ortaya  çıkan dışsallıktır. Yani bu mal  ve
    mallarda  etkin  kaynak   kullanımı  optimum     hizmetlerin  faydası  onu  tüketen  kişilerin dı­
                                  şına da yayılır. Üçüncü kişiler veya toplumun
                                  tümüde  bundan  yarar  sağlayabilir.
     (1) Prof. Dr. Halil Nadaroğlu «Mahalli İdareler Fel­
       sefesi, Ekonomisi, Uygulaması»  İstanbul 1978,
       s. 84.                        (2) U.K. Hicks, «Public Finance» London, 1961 s. 239


     198
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13