Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

YÖNETİMLERARASI                     MAL      YE    HİZMET


     BÖLÜŞÜMÜNÜN                  İLKELERİ KONUSUNDA                      GENEL        ESASLAR.
                                             Dr. Güngör  ERDUMLU
                                             Belma  ÜSTÜNIŞIK


        Yönetimlerarası  MaJ ve Hizmet  Bölüşümü;       Bu  anlamda  mal ve  hizmetleri 3 alt baş­
     knKiLi kesiminde  üretim ve kaj'nak tahsisinde    lık altında incelemek  mümkündür.
     etkinliğini amaçlayan  mekanizmalardan,   sos-      1^ Sosyal  (kamusal)  mallar.
     val etkinlik sorununu  ve sosyal mal kavramı­
     nı gündeme  getirmektedir.                  2. Yarı-Sosyal mallar.
                                     3. Salt kişisel mallar.
        İktisadi refah teorisinin üretim yönü ka3'-
     nakların  optimum   etkinlikle kullanımına  tü­      1. Sosyal Mallar
     ketim yönü  de adil bir gelir bölüşümüne bağ­
     lıdır. Gelir dağılımı veri kabul edilince ikti­     Sosyal  malların temel  özelliği bir bireyin
     sadi refah m maksimizasyonu   için kaynakların    tüketiminin  diğer bire3'lerle rekabet  halinde
     optimum  etkinlikle  kullanımını  gerçekleştir­   olmaması  ve fiyat mekanizması  yoluyla  rakip­
     mek  gerekir. Kamu   ekonomisinin  ekonomik     lerin dışarıda  tutulamamasıdır.   Yani sosj^al
     açıdan ortaya çıkış sebebi ve görevi, piyasada    mallar  piyasada  üretilemezler,  bölünemezler,
     optimum   kaynak  dağılımında  tam rekabetten    tüketimde  rakip olmama  ve tüketimden   mah­
     sapmalar  nedeniyle  ortaya çıkan sorunları te­   rum  bırakılmama   özelliklerine sahiptir.
     lafi etmektir. Kamu  ekonomisi  etkinliği sağ­
     layıcı tedbirleri gerçekleştirir.  Kamu  ekono­      Pij'asa; bölünememesi   nedeniyle  özel ta­
     misinin  ortaya  çıkışının bir diğer nedeni de    lebe konu olmayan  dolayısıyla piyasada  fiyatı
     mal  ve hizmetlerin  özellikleridir.          belirlenemeyen  bu malı  üretemediğinden   ka­
                                  musal  mallar  - sadece kamu  üretici birimle­
                                  riyle üretilebilir. Sosyal malların faydalan bö­
       Bu  nedenle  yönetimler, arası  ilişkilerden
     önce  rhal ve hizmet  özelliklerinden  giderek    lünüp, sadece  fiyatını  ödeyenlere  ödedikleri
     kamu  ekonomisinin  üretmesi  gereken  mal ve    bedel ile orantılı tahsis edilemediğinden   zo­
     hizmetleri  belirlemek,  sonrada  kamu  hizmet­    runlu  ödeme  (vergi ve  benzeri  yükümlülük­
     lerinin vc ekonomiyi   optimuma   götürmesi    ler) ile finanse edilmektedir.
     açısından  merkezi  ve yerel yönetim  arasında      1.1. Ulusal düzeyde  sosyal mallar  :
     paylaşımı  üzerinde  durulacaktır.
                                     Faydaları genellikle ülke sathının tümüne
                                  yayılan ve ulusal düzeyde  bölünmez  olan dış
       I — MAL  VE  HİZMETLERİN             güvenlik milli savunma,  iç güvenlik adalet gi­
          ÖZELLİKLERİ                   bi hizmetlerin merkezi  yönetim  dışındaki ku­

                                  rumlarca   üretilmeleri  mümkün   olmamakta­
       Ekonomik   optimumu   sağlama  açısından    dır.
     ihtiyaçları  karşılayacak  mal  ve  hizmetlerin
     kimler  (kamu  ve özel olarak) tarafından üre­      Bu  ekonomik  faktörün  yanısıra gelenek­
     tileceğini; mal ve  hizmetlerin   özelliklerine    ler ve devletin egemenliğine  ilişkin diğer ya­
     bağlı olarak belirlemek  mümkündür.          sal faktörlerde  bu hizmetlerin  merkezi  yöne-


                                                          197
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12