Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

Sermayenin   serbestçe dolaşmu,  ilke ola­      AVRUPA   T E K AZARININ     EKONOMİK
                                            P
   rak mahalli  idarelerin ödünç  verme  kunamla-       V E POLİTİK   SONUÇLARI
   rmdan  serbestçe  borç alabilme  imkanmı  sağ­
   layacaktır.  Üye  ülkelerde  hesap  açma,  para      Tek  pazarın  ekonomik  ve  teknik  birçok
   yatırma  hakkına  da sahip olacaklardır.        sonuçlan  olacaktır.  İşgücü ve sermaye  akımı

                                 ile ticari mübadeleler  genel olarak  bölgeler
     Teknik  normlarm  uyumlaştırılması  konu­
   su bazı ülkelerde mahaUi  idareler için özel bir   arasında  dengeli bir gelişmeye  ve genel refa-
   çaba  ve çalışmayı  gerektirecektir. Çünkü  ma­    hm artmasına  neden  olacaktır.
   halli idareler özellikle sağlık ve çevre korun­      Tek  pazarın gerçekleşmesi.  Ortak  Pazarın
   ması  (örneğin  gürültü ile mücadele  gibi) ala­   tam anlamı  ile amacına  ulaşması  için son aşa­
   nında  sorumluluk sahibidirler.  Bu  konuda  alı­   ma  olacaktır. Bunun  için otuz yıllık bir süre
   nacak  önlemlerin  uygulanması   ve diğer ülke­   tamamlanmıştır.    Beyaz  kitap  programımn
   lerdeki  benzer çözümlerin  uygulamaya   konul­   önemi  de bu  alanda kaydedilen   gelişmelerin
   ması  yükümlülüğü   mahaUi  idarelere düşecek­    ışığı altmda  değerlendirilmelidir.  C) Tek  pa­
   tir.                           zar bölgeler  arasında  dengesiz  gelişmenin  gi­
                                derilmesinde  de bir önlem olarak  düşünülme­
     Diğer  bir konu da kişilerin serbest dola­   lidir. Öte yandan  böyle bir pazar üye ülkeler
   şımı  konusudur.  Mahalli   idareler bazı işler   arasında  sınırların kaldırılması  sonucunu  do­
   için yarışma  veya smav  açma  durumundadır­     ğuracaktır  C).
   lar. Bazı yerlere  üye ülkelerin  vatandaşları      Tek  Pazar, üye  ülkelerde  benzer  sosyal
   başvurabileceklerdir.   Örneğin  enerji, su, ula­   haklar  sağlanması  ve ücret yönünden   eşitlik
   şım,  sağhk,  eğitim gibi iş alanlarma  eleman    gibi konulan  gündeme  getirecektir. İstihdam,
   alırken  diğer üye ülkelerin vatandaşlarına  da   iş hukuku,  çalışma  koşullan,  mesleki  eğitim,
   başvurma   hakkı tanıyacaklardır.  Ancak   idari   sosyal güvenhk,  iş kazalarına karşı korunma,
   görevler  bu zorunluluk  dışmda  bırakılmakta-    meslek  hastalıkları, iş sağlığı gibi konularda
   du-.O                           denklik  gerekecektir.'   (2) Les Marches Publics Dans Un Espace Economi-   (3) M. SALEİRO, Les Effets du MARCHfi INTĞRI-
     que Unique.  P^riodique 1988. Documentation      EUR  sur TAutonamie Locale et Regionale GPL/
     Europeenne. Page 9-32.                  Loc. (24) 8 Ekim 1989.
                                 (4) TORTOP, Nuri. AMME  İDARESİ  DERGİSİ, Ara­
                                   lık 1989. «AVRUPA T E K PAZARI V E MAHALLÎ
                                   İDARELERE   ETKİLERİ»

    196
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11