Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

laşmaları  çerçevesinde   gümrük   işlemlerinin    dengelerinin  orta vadede   mali  desteklenmesi
     kaldırılması, hayvan  ve bitki ticareti için ve­   için yürürlükte   olan Topluluk   kurallarının
     teriner ve sağlık  kontrollerinin   güçlendiril­    biraraya  getirilmesi  ve  değiştirilmesi.
     mesi.
                                     7. Endüstri  Alamnda   İşbirliği  İçin Ujt-
       2. Personel  İçin Yerleşme  ve Hareket          gun  KoşuUarm   Yaratılması.
         Hürriyeti.
                                     Örneğin  Avrupa  Girişimci  statüsünün  ta­
       Örneğin  yüksek  öğretim   diplomalarının    nımı. Girişimcilerin  vergilendirilmesinde   eşde-
     karşılıklı olarak tanınması,  üye ülkeler vatan­    ğerlilik (Ana Şirketler  ve Şubeleri,  çifte ver­
     daşlarının  sınır denetimlerinin  yumuşatılması     gilendirme,  birleşme  gibi),  markalarla   ilgili
     ve genel olarak  oturma   hakkının  tanınması,    ulusal mevzuatlarm    uyvımu  ve bir  Topluluk
     sınırdışı ve ulusal vize politikası ile ilgili hü­  marka  sisteminin  oluşturulması,   entellektüel
     kümlerin  koordinasyonu.                  mülkiyetin  korunması.

       3. Teknik  Normlar  ve Uyum  Sağlama.        8. Mali  Sınırlarm  Kaldırılması.

      ~ Örneğin  Avrupa  düzeyinde  standart  çalış­      Örneğin  i k i dilim oranı içinde katma  de­
     malarının  ilerlemesi  motorlu   araçlar  tarım    ğer vergi oranının u>axmu,  sigara, diğer  t ü t ü n
     makinaları  ve  traktörler,  yiyecek  ve içecek    mamulleri,  alkol ve madeni  yağlar  üzerinden
     maddeleri,  kimyasal  madde  ve ilaçlarla ilgili   alman  vergi oranlarında  uyum  sağlanması.
     teknik  düzenlemelerde   yaklaşım   sağlanması,
                                           sıralanan
                                                 öneriler
                                                      üzerinde
     bütün  üretim  kesimlerinde  teknik  düzenleme     diye Yukarda fazla bir ilerleme kaydedilmiş  şim­
                                                             sa­
                                      kadar
     projelerinin  bildirilmesi sisteminin  yaygınlaş­    yılmaz. Örneğin  kişilerin serbest dolaşımı,  sı­
     tırılması.
                                   nır denetimlerinde  esneklik,  genel olarak otur­
                                   ma hakkının  tanınması  konularında  hiçbir  ge­
       4. Kamu  Pazarlarının  Açılması.
                                   lişme olmamıştır.  Ulaşım  ve radyo ve televiz­
       Örneğin   bayındırlık   hizmetleri  ve mal    yon yayınlarmm   serbestliği ve  dolaylı vergi­
     alınması  ile ilgili sözleşme usullerinin koordi­   lerin yapısı ve teşebbüslerin  vergilendirilmesi
     nasyonu  ile ilgili hükümlerin  değiştirilmesi,    konusunda   da gecikmeler  vardır. Hayvan   ve
     hizmetler  alanında  ve şimdiye kadar  hariç tu­   bitki sağlığı ile ilgili olarak alınması gereken
     tulan ulaşım, enerji, su ve telekommunikasyon     önlemler  konusunda   da  j^eterli bir gelişme
     kesimlerinde  de kamu  alımlarının  açılması.     sağlanamamıştır.

       5. Hizmetler.                       AVRUPA   T E K PAZARININ    MAHALLİ
                                     İDARELERE    E T K İ L E R İ
       Örneğin  bankacılık  ve  sigortacılık  kesi­
     minde  yerleşme  ve çalışma  hürriyetini  güven­      Tek  Pazar  Yasası  ile getirilen usuller ve
     ce altına almak,  karayolu  ile taşımacılık ve    formaliteler kuşkusuz  mahalli  idareleri de et­
     havayolu  ile ulaşım  (düzenli uçuş  tarifeleri,   kileyecektir.
     taşınan  yolcuların  paylaşılması  ve pazara  gi­
                 i
     rişi gibi) konuları ile lgili düzenlemelerin ser­     Öte  yandan  bazı üye ülkelerde  mahalli
     bestleştirilmesi.                     idarelerin gelirleri Katma  Değer Vergisi (KDV)
                                  ile yakından  ilgilidir. Katma Değer  Vergisinin
                                  yüksek  oranlı olduğu  ülkelerde dolaylı  vergi­
       6. Sermaye  Hareketleri  Serbestliği.
                                  lerde sağlanacak  ahenk  sonuç  olarak bu  gelir
       Örneğin  sermaye  hareketlerinde  tam  ser­   kaynağından   elde edilecek gelirlerin otomatik
     bestliğin sağlanması,  bunun  için  yürürlükte    olarak  azalması   sonucunu   doğuracaktır  ve
     olan uluslararası  mali  dalgalanmalarla  ilgili   böylece  mahalli  vergi sisteminde  değişiklikler
     kuralların  değiştirilmesi, Ü5'e ülkelerin ödeme    yapmayı  gerektirecektir.


                                                           195
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10