Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Anayasa  ve diğer yasaların ilgili maddelerinin    li olmak üzere  üç ana başlık  altında toplan­
    de değiştirilmesi  zorunlu  olacaktır.         maktadır.  Bunlar  arasında  gümrük  formalite­
                                  leri, işçilerin serbest dolaşımı, sermaye  hare­
       BEYAZ   KİTAP   NEDİR               ketleri, deniz ve hava ulaşımı konuları  ile ya­
                                  sal, idari bir kısım konularda   uyum  sağlan­
       Avrupa  Topluluğu   Komisyonu   1985 Yılı   ması  önlemleri  gelmektedir.
    Haziranmda   yayınlanan  ve adına beyaz  kitap
    denilen  bir doküman   hazırlamıştır.  Beyaz ki­      Tek  pazarın  gerçekleşmesi  halinde  Toplu-
    tapta önerilen  programa  göre 1992 yılmda  Av­   luk ülkelerinde  yaşayan  tüketicilerin daha  ge­
    rupa  Tek  Pazarmm   gerçekleşmesi   öngörül­    niş bir tercih veya  mal seçimi  olanağı doğa­
    mektedir.  Buna  göre Avrupa  Topluluğu  ülke­   caktır.  Kamu  kuruluşları  daha  elverişli hiz­
    leri arasmda  1992 yılından  itibaren mal,  hiz­   met  veya  mal  seçimi  imkânmdan   faydalana­
    met, personel  ve sermaye  dolaşımı  serbest ola­   caklar  ve tasarruf sağlayacaklardır.
    caktır. Bu  dört akımı engelleyen  nedenler  ke­
    sin olarak  kaldırılacaktır. Bımun  için Komis­      Aslında  1971  yılından beri kamu  pazar­
    yon  (300) dolaymda  yasal  değişiklik gerekti­    ları için geçerli bir topluluk hukuku  vardır.
    ğini  vurgulamıştır.  Aynca  bazı ulusal  düzey­    Bakanlar  Kurulunun   kabul ettiği kararlar üye
     deki karar yetkilerinin  Topluluğun  yetkili or-   ülkeleri bağlamakta   ve bu  hükümleri  kendi
     ganlarma  aktarılması  gerekecektir.           iç hukuklarına   geçirmek   yükümlülüğü    ile
                                   karşı karşıyadırlar.
       4 Temmuz  1988 günü  Paris'te yapılan Ma­
     halli İdareler Konferansmın   büro  toplantısın­      TEK  YASANIN   KABULÜ
     da tek pazarm  gerçekleştirilmesi  için yapılma­
     sı gereken  yasal değişikliklerin  neler  olduğu      Avrupa  Tek Yasası 1987  Temmuzunda   yü­
     ve bunların  mahalli idarelere  dolaylı veya do­   rürlüğe girmiştir. Bu yasa ile Topluluk  çerçe­
     laysız etkilerinin ne olabileceğinin  incelenme­    vesinde kamu   pazarlarının  açılması  alanında
     si görevini sekreteryaya  vermiştir. Bu  incele­   biraz daha  ilerleme kaydedilmiştir.  Yasa üye
     meler  sonucunda  bir kısım önlemlerin  gerçek­    ülkelerin temsilcileri ile uzun müzakereler  so­
     leşmiş  olduğu  ve başlangıçta  (300) dolayında    nunda  kabul  edilmiştir. Topluluğun   çalışma
     sayılan  yasal  değişikliklerin  (286) ya  indiği   alanını genişletmeye  ve geleceğini iyileştirme­
     görülmüştür.  Beyaz  kitabm  yaymlandığı   sıra­   ye yönelik değişiklikler içermektedir.  Örneğin
     da  Avrupa   Topluluğu   Komisyonu   Konseye    Topluluğun   başarılı olması  için dört alanda
     (208)  öneri sunmuş  ve bunlardan   75'i kabul   oybirliği aranmadan   çoğunlukla  karar  verme­
     edilmişti.  Bunlar  hakkında   aşağıda  ayrıntılı   ye olanak  vermektedir   (1992'ye kadar  tek iç
     bilgi sunacağız.                 ^    pazarın  gerçekleştirilmesi, teknolojik  araştır­
                                   ma  ve gelişme, sosyal ve ekonomik  bütünleş­
                                   me  çalışma  koşullarının  iyileştirilmesi). C)
        TEK  PAZARIX   AMACI
        Bilindiği gibi Avrupa Topluluğunun   halen      SAĞLANAN    YENİLİKLER
     12 Devlet üyesidir. Bir başka  deyimle  Avrupa      Avrupa  Topluluğu  bünyesinde   yapılması
     Topluluğu  12 Devleti ve bu ülkelerde yaşayan    gereken  yenilikler  aşağıda  belirteceğimiz  8
     320  milyon  nüfusu  temsil etmektedir.  Amaç    alanda  toplanmaktadır.
     bu  ülkeleri ve bu  ülkelerde  yaşayan  nüfusu
     tek pazarda  birleştirmektir. Amaç  dinamik  ve      1. Sınır Bölgelerinde  Malların  Denetimi­
      gelişmeye  elverişli tek pazar gerçekleştirmek­         nin Basitleştirilmesi ve Kaldırılması.
      tir. Bu tek pazarın beşeri ve maddi  kaynak­
      ların en iyi biçimde  kullanılması  ve yönlen­      Örneğin  Topluluk  ülkeleri  sınırlarında
      dirilmesine yarayacak  doğrultuda  esnek olma­    transit işlemlerinin basitleştirilmesi, TIR  an-
      sı gerekmektedir.  Tek  pazarın  gerçekleşmesi
      için alınabilecek önlemler  fizik, teknik ve ma­   (1) Avrupa Tek Yasasının (100 A) maddesi.


      .194
   1   2   3   4   5   6   7   8   9