Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

"is?:'*'
                                                     ••5

      İ^Jâi^iLİ      İDARELER       ¥E   AVRUPA       TEK PAZARI                                             Prof. Dr. Nuri TORTOP!


     Avrupa  Tek Pazarının  gerçekleşmesi  ülke­   lerin ve üye olmayan  ülkelerle, komşu  ülke­
   lerin ekonomik  ve sosyal yönden bütünleşme­    lerin ve bölgelerin lehine  olacaktır. Serbest
   si ile ilgilidir. Öte yandan karar mekanizma­    işgücü dolaşımı  Topluluk  üyesi vatandaşların
   larının tabana yayılması, yetki genişliği ve ye­  diğer üye bir ülkede serbestçe çahşabilmesini
   rinden  yönetim  ilkelerinin ve özellikle mahal­   sağlayacak  ve aynca üye  olmayan  diğer Av-
   li idarelerin  özerkliğinin benimsenmesi   Tek    mpa  ülkesi  vatandaşları  ile ayırımcı davra­
   Pazarın  gerçekleşmesini  etkileyen önemli  un­   nışların azalmasma   neden  olacaktır. Ancak,
   surlardır. Avrupa  Topluluğuna  üye  ülkelerle   sermayenin  serbest dolaşımı  konusunda   ijye
   üye olmayan  ülkelerin mahalli idareleri birbi­   olmayan  ülkelerin sermaye  akışmı  engelleyici
   rinden  farklıdır. Büyüklükleri  nüfus  ve alan   önlemlerin  artmaması  temenni  edilmektedir.
   yönünden   değişiktir. Parasal  imkânlan  yani
   gelirleri farklıdır. Bizdeki mahalli  idarelerle      İŞLEVSEL   E T K I L E R
   Topluluk  üyesi ülkelerin idarelerinin yapı ve
   yetkileri birbirinden  farklıdır. Mahalli idare­      İşgücünün   serbest dolaşımı,  eğitim, hiz­
   lerin değişik yapı, yetki ve gelirlere sahip ol­  met  içi eğitim, lojman, sosyal hizmetler  gibi
   maları  bunların  Tek  Pazar'dan  farklı biçim­   alanlarda  diğer üye devlet vatandaşlarına  eşit
   lerde etkilenmelerine  neden  olacaktır.       davranıhnasını,  ayırım yapılmamasmı   gerekti­
                                recektir. Ekonomik   rekabetin  artması  enerji,

     Tek Pazarın  tam  anlamı  ile gerçekleşme­   çevre koruması  gibi alanlarda karşılaşılan so­
   si durumunda  üye  ülkelerin mahalli idareleri   runlara  ortak  çözümler  getirilmesine  yaraya­
   dolaylı veya dolaysız etkilenecektir. Bu  etki­   cak  önlemler  bulmaya,  mahalli  idareleri yön­
   leri yapısal, işlevsel, sosyo-ekonomik ve Ana­   lendirecektir.
   yasal etkiler olarak  özetleyebiliriz.
                                  SOSYO  E K O N O M I K D E Ğ I Ş I K L I K L E R
                             i
     YAPıSAL   E T K I L E R                Asimda  1975  yılında öngörülen   Avrupa
                                Bölgesel Gelişme  Fonunun  şimdiye  kadar böl­
     Avrupa   Topluluğunda   kamu  pazarları    gesel gelişme dengesizliklerinin giderilmesinde
   önemli bir rol oynamakta  olduğuna  göre, ma­    önemli bir katkısı olduğu söylenemez.  Tek Pa­
   halli idareler de bundan  etkilenecektir. Top­    zar'ın gerçekleşmesi  halinde  gerekli önlemler
   lulukta uygulanan  kurallar  uygulanacak   bü­   alınmazsa  bölgesel dengesizliklerden  zarar gö­
   rokrasi ve bazı formalitelerden sakımlacaktır.    renler yani zaten güç durumda   olan bölgeler
   Artan ve gelişen bir rekabet olacağı için ma-   daha  çok etkileneceklerdir.
   halh idarelerde  bu  rekabetten  yararlanarak
   daha  ucuz hizmet  sunma   imkâmna   kavuşa­      ANAYASAL    E T K I L E R
   caklardır. Bölgesel gehşme  politikası nedeniy­
   le dengeli gelişme, bölgeler arasındaki farklı-      Mahalli idare yapıları özerk olmayan,  Av­
   hklan  gideı'ici uygulamalar gelişmemiş  bölge­    rupa Konseyi  özerklik Şartına uygun  olmayan


                                                         Î93
   1   2   3   4   5   6   7   8