Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Ancak  bazı  ülkelerde,  yerel yönetimler    metler  kent içi su gaz, elektrik, teminine iliş­
    kendi  olanakları  çerçevesinde  hastahaneler  aç­   kin hizmetler,  imar  faaliyetleri ile ilgili yapı
    maktadır,  çevre sağlığı  hizmetleri vermekte­    kontrolü  ve  benzeri  hizmetler  oto park  hiz­
    dir.                            metleri  mezarlık  hizmetleri  eğlence ve  istira­
                                  hat yerlerinin  temizlik  kalite ve fiyatı kont-
       13.  Eğitim Hizmetleri  :             roluna  ilişkin  hizmetler,  yiyecek  ve içecek
                                  mallarının   temizliği ve fiyatlannm   kontrol
       Faydasmm   genellikle bölgesel  olduğu  ka­   edilmeleriyle  ilgili hizmetler, nikah ve cenaze
    bul edilen ilk öğretim  hizmetleri  bir çok ül­   işleri ile ilgili hizmetleri semt  sahası  oyun
    kelerde yerel yönetimler  tarafından  gerçekleş­   alanları yeşil alan ve parkların yapımı  vb.
    tirilmektedir. Ayrıca  kültüre  katkısı bulunan
    tiyatro, kütüphane,  müze  ve benzeri  hizmet­       Bu  hizmetlerin   yeterince  görülmemesi
    lerde hem  merkezi  hem  yerel yönetimler  la-   kentte yaşıyanların   huzur  ve sükununu  yok
    rafmdan  ayn  ayn  gerçekleştirilir. Türkiye eği­   edebileceğinden   günlük  hayat  üzerinde  etki­
    tim politikasmın  tesbiti ve yürütülmesi  mer­    leri çok bü>aiktür.
    kezi yönetimin  görevidir. İl özel idareler sade­
    ce ilköğretimin  yatırımlarına  katkıda   bulun­      SONUÇ   - ÖNERİLER
    maktadır.
                                     Yerel  hizmetlerin  yerinden  karşılanması
       1.4. Sosyal  Yardım   Hizmetleri  :        prensibine  daha  geniş bir işlerlik kazandır­
                                  mak,  AT  ile bütünleşmek,  yerel halkın j'erel
       Günümüzde   sosyal yardun  hizmetleri dev­    hizmetler   üzerinde   temel  kararlar  alması,
    letin önemli   görevlerinden  biri olduğımdan     kaynakların  bulunması,   önceliklerin saptan­
    genellikle merkezi  yönetimce  yapılmakta,  ye­   ması ve alman  kararların uj'gulanmasına  kat­
    rel yönetimler  ise kendi  bölgelerindeki  fakir   kıları açılarından yerel yönetim  birimleri bir
    ve kimsesizlere  imkanları  oranında  arizi yar­   başka  makamın   tekeline  bırakılmamış   veya
    dımlar  yapmaktadır.                   yerel yönetimin  yetki alanının  özellikle dışın­
                                  da tutulmamış   bulunan  her alanda  insiyatif
       2. Sadece  Yerel  Yönetimler  Tarafmdan     kullanma  konusunda   genel bir hakka  sahip
         Görülmekte   Olan Hizmetler  :        olmalıdır.

       Özellikle belde  sakinlerinin  yararlandık­      Ayrıca  bir hizmetin yanlız bir idari ünite
     ları günlük  hizmetlerin  toplum  hayatınm  hu­   tarafmdan  yerine  getirilmesi ilkesi kabul edil­
     zur içinde geçmesi  için önemi büyüktür.  Bım-    melidir.
     lann başhcalan   şunlardır:
                                     Ancak  yöresel  etkililik ve verimlilik açı­
       îmar planı yapımı  ve uygulaması, çöp top­
                                   sından
                                                  kalkınma
                                                        planında _
     lama  hizmetleri,  itfaiye hizmetleri  lağım  ve   yer alan yerel yönetimlerin tedbirlere ulusal hiz­
                                          politika
                                               ve
                                        ilke
     kanalizasyon  hizmetleri  mezbaha   ve balıkha­
                              i
     ne hizmetleri  modem   haller kurulmasıyla l­     met  standartlarına  ve teknik  özelliklere uy-
                                            olmalıdır.
                                   masıda
                                       zorunlu
     gili hizmetler  kent içi ulaştırma  hizmetleri
     bahçe  ve parkların  düzenlenmesiyle   ilgili hiz­


     200
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15