Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

1580   ve  3030 Sayılı      Kanunda      değişiklik      yapan;

     335    SAYILI      KANUN HÜKMÜNDE

     KARARNAMENİN                  GETİRDİĞİ           YENİ


     DÜZENLEMELER


                                   Ramazan  S O D A N
                           İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü
                               Bütçe ve Mali Akımlar Daire Başkanı

      1930  yılında çıkarılan  1580  Sayılı   rarnamede:   1580 ve 3030  Sayılı Ka­
     Belediye  Kanunu,   zaman,  zaman     nunun  tıkanan bir kaç maddesine yeni
     yapılan  değişikliklere rağman  günü­    düzenlemeler,   yeni  çözümler  getir­
     müze  kadar uygulanagelmektedir.   Fa­   mektedir.  Bunlarda  Mahalli  İdarelerin
     kat gelişmekte  olan ülkemizde  hızlı   lehine  gelişmesine  uygun   düzenle­
     şehirleşmenin  sonucu  olarak, beledi­   melerdir.  Bilhassa  335 Sayılı Kanun
     yelerimizin, görev, yetki, teşkilat hiz­   Hükmünde    Kararnameyi   bu  açıdan
     met  v.b. alanlarında  da  değişmeler    görmekte  yarar vardır.
     olmuş,  bu  yeni  ihtiyaçlara,  yeni     Yukarıdaki  açıklamalarımızdan  sonra
     gelişmelere  paralel olarak bir belediye   da; 12.8.1988  de yürürlüğe giren, 335
     kanunu   çıkarılmamıştır.  1580  Sayılı   sayılı K.H.Kararnamenin   Maddelerini
     Kanunda   çeşitli dönemlerde   sosyal    tek tek ele alarak inceleyelim:
     gelişme,  ihtiyaç ve zorlamalar  etki­    Kararnamenin    İnci  maddesiyle;
     siyle yapılan değişikliklerle de Kanu­    3030  Sayılı Büyükşehir  Belediyeleri­
     nunun  bütünlüğü  bozulmuştur.        nin  Yönetimi   Hakkında    Kanun
      1580  Sayılı Kanun  1930  lu yılların   Hükmünde    Kararnamenin   Değiştiri­
     şartlarına göre çıktığı için, belediyele­  lerek Kabulü  Hakkında   Kanunun   4
     rin hizmet alanları ve yapıları geniş­   ncü  maddesine   4 yeni fıkra eklen­
     lemiş olduğundan  günümüz   şartlarına   miştir.
     cevap  vermemektedir.   Bu  düşün­     Bu ek fıkralarla, Büyükşehir  Beledi­
     celerden  hareketle,  yeni  gelişmeler    yesi sımrlannda  yapılacak  değişikliğin
     ve uygulamalar  nazara alınarak, geç­    nasıl olacağı belirlenmiştir. Bu düzen­
     tiğimizin yılın içerisinde, İçişleri Ba­   lemelerden  amaçta,  büyükşehir  sınır­
     kanlığı   Mahalli   İdareler  Genel    larında ve mücavir  alanlarda,  büyük­
     Müdürlüğünce    de yeni bir Belediye    şehir büyükşehir  plan ve programına
     Kanun   Tasarısı  hazırlanmış,  fakat    aykırı olacak bir düzenlemenin  yapıl­
     üzülerek   söyleyelimki;   Gayretlere    maması,  büyükşehir  plan ve program-
     rağmen,  bu güne kadar  da mer'iyete    lanmn aksamadan    yürütülmesidir.
     konulama mıştır.                  Getirilen düzenlemeler   şüphesiz  ki
      Bu girişten sonra şimdi gelelim ko­    yararlıdır. Çünkü  Büyük  şehir sınır­
     numuza  işte 335 sayılı (1580 ve 3030   larında olan bir belediye artık büyük
     Sayılı Kanunda  Değişiklik Yapan)  ka-    şehirin Makro  düzenlemelerine  aykırı

  (                   İLLER V E BELEDİYELER
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14