Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Kurul  kararlarına  karşı hak arama     vereceği karar son sözü teşkil edecek­
       yollan kapatılmıştır.             tir.
        Bu  durumda   yazımıza  konu  teşkil    Yasa  koyucu  bu gibilerin belediye
       eden  evvelce 91 inci maddeye  göre    başkanlığı  seçimine   katılıp katıla­
       İdarî Yargı  mercilerince  belediye     mayacaklarını.  Belediye  Kanununun
       başkanlığından   düşürülmüş   olma­     91 inci maddesinin  yeniden  tedvini
       larından  dolayı bir daha  belediye     sırasında  açık bir hüküm   koymak
       başkanlığı  görevine  getirilemeyecek     suretiyle çözümleyebilirdi.   Nedense
       olan  olanların  önümüzdeki    yıl    bu konudaki  siyasî tercihini belirtme­
       yapılacak   belediye   seçimlerinde     miştir. Belkide  olayına  göre  uyuş­
       adaylıklarını koymaları  halinde nite­    mazlıkların Yargı Organlarınca  çözüm­
       liklerine  vaki  olacak   itirazlar    lenmesinin   daha  isabetli  olacağı
       hakkında  Yüksek  Seçim  Kurulunun      düşünülmüştür.


                       İLLER VE  BELEDİYELER
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13