Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

hakkındaki  bir kerre daha  belediye     Bu iki kurulun tasarrufları ve karar­
    başkanlığına   seçilmeme   yasağınım     lan idarî niteliktedir. Hele hele Ha­
    ortadan  kalkması  gerekir.          kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
     Genellikle Ceza Hukukculanmn    sa­    görevleri; Adlî ve İdari Yargı hakim ve
    vunduğu  bu görüşün  mesnedi,  T. Ceza    savcılarım mesleğe  kabul etme, atama
    Kanununun   2 inci maddesinin  son    ve nakil  etme,  geçici yetki  verme,
    fıkrasındaki  "Bir ürüm   veya  kaba­    joikselme ve birinci sınıfa ayırma, ka­
               c
    hatin  işlendiği zamanın  kanunu  ile   dro dağıtma,  meslekte  kalmaları  uy­
    sonradan   neşir  olunan   kanunun     gun  görülmeyenler   hakkında   karar
    hükümleri  birbirinden farklı  ise, fai­   verme,  disiplin  cezası  verme,  gö­
    lin lehinde olan kanun  tatbik ve infaz    revden  uzaklaştırma  işlemlerini yap­
    olunur." hükmüdür.               ma  olarak  belirtildiğine  göre  bu
     Olayımızla bu hüküm   arasında tıpa    sayılanların  idarî tasarruf  ve karar
    tıp uygunluk   olmamakla   beraber     niteliğinde  olduklarında  hiç bir te­
    sonuç  itibariyle düşürülme  bir ceza    reddüt  yoktur. Buna  ragmen  Anaya-
    ilâmına  istinat ettirildiği için kanuni   samn  159 uncu  maddesine  "Kurul ka­
    dayanağı  olan bu görüşede  itibar edil­   rarlarına  karşı  yargı  mercilerine
    mesi  gerekir.                 başvurulamaz."  hükmü  konmuştur   ki
     Diğer bir kısım hukukçular  ise ceza   bu hükmü  Anayasanın   125 inci mad­
    ilâmına  müsteniden   verilen  düşü­    desindeki  "İdarenin  her türlü eylem
    rülme  kararı bir nevi kamu  hakkın­    ve  işlemlerine   karşı  yargı  yolu
    dan  mahrumiyet  kararıdır. Şu halde    açıktır." ilkesiyle bağdaştırmak  müm­
    memnu   hakkın  iadesi için mahkem­     kün  değildir. Her  halde  üyelerinin
    eden  karar  almak  iktiza eder. Bu    çoğunluğunu   hakimlerin teşkil  etmesi
    görüşün  uygulama   olanağı  yoktur.    bu  organı  yargı organı  ve yapmış
    Haktan  mahrumiyete   neden olan kar­    olduğu  tasarruflarıda  yargısal olarak
    arı veren  idarî yargı organıdır. Bu    nitelemeye  kâfi gelmez.
    memnu   hakkın  iadesine  dair kararı     Yüksek  Seçim Kuruluna ait  79 uncu
    kim  verecektir? İdarî yargının böyle    madde   ise bu kurulun   görevlerini
    bir fonksiyonu yoktur.             "Seçimlerin  başlamasından   bitimine
     Öyle anlaşılıyorki  bu konuda   son    kadar, seçimin  düzen  içinde yönetimi
    sözü  söyleme  görevini Yüksek  Seçim    ve dürüstlüğü  ile ilgili bütün işlemleri
    Kurulu  yerine getirecektir.          yapma  ve yaptırma,  seçim  süresince
     Bizim  1982 Anayasamızda   Organlar    ve seçimden  sonra Seçim  Kurulları ile
                                                  i
    arasındaki  yeri tam tesbit edilemeyen    ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve -
    ve tasarrufları ittifak halinde nitele-   tirazları inceleme  ve  kesin  karara
    nemeyen  iki kurul vardır. Bunlardan     bağlama  ve Türkiye Büyük  Millet Me­
    birisi Anayasada   Yasama  digeride    clisi üyelerinin  seçim  tutanaklarını
    Yargı bölümünde   yer almıştır.        kabul  etme"  olarak saymıştır.  Kurul
     Yasama  bölümünde  yar alan 'Yüksek    tamamiyle yargıçlardan   müteşekkil ol­
    Seçim  Kurulu"   (Madde-79),   Yargı    makla  beraber  sayılan  görevler idarî
    bölümünde   yer alanda  "Hakimler ve     niteliktedir. Buna  rağmen  "Kesin  ka­
    Savcılar Yüksek  Kuruludur.  (Madde-    rara bağlama"  denilmek  suretiyle hem
     159).                      125 inci maddeden  ayrılınmış hemde

 c                   İLLER V E B E L E D İ Y E L E R
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12