Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

j
       belediye ipi  ile bir zabıta personelini   layı haklannda  düşürülme  karan  veril­
       yakınındaki   bir ilçeye  göndermek     miş ve bir kerre daha  belediye baş-
       suretiyle  temin  etmiş,  resmi  aracı    kanlıgma  seçilme  hakkım  kaybetmiş
       maksadı  dışında  kullanmış  olduğuna     kişilerin durumu  ne olacaktır. Bunlar
       dair yapılan  ihbar  üzerine  cereyan    bir hayli yekûn teşkil etmektedir. Bu
       eden soruşturmayı   müteakip  İl İdare   bir nevi kamu  hakkından  mahrumiyet
       Kurulunca  verilen Lüzumu   - Muha­    cezasıdır. Önümüzdeki   yıl yapılacak
       keme  karanndan  sonra  cereyan eden    olan  Mahallî   İdareler  seçimleri
       mahkeme   neticesinde  adliye hakimi­    münasebetiyle   konunun   hukukî  bir
       nin 237 sayılı Taşıt Araçlan Kanununa     mes'ele  olarak  karşımıza   çıkması
       muhalefet suçunu  hatalı olarak "Görevi   muhtemeldir.
       Kötüye  Kullanma"  olarak niteleyip 7    Yasaklanmış    olanlardan   belediye
       gün hapse  mahkum   etmesi ve hafifle­   başkanlığına  adaylıklarını koyanların
       tici sebeplere müsteniden   beş güne    niteliklerine itiraz edilmeleri ile konu
       indirmesi  ile ilişkili karardaki hata    ile ilk karşılaşacak  organ  Yüksek
       Danıştay  On Birinci Dairesincede  fark   Seçim Kuruludur.
       edilmemiş,  belediye başkanının  düşü­     Konunun   çözümü   hakkında   hu­
       rülmesine  karar verilmiş  ayrıca ka­    kukçular  arasında görüş farkı vardır.
       rarın verildiği tarihte yürürlükte olan    Bir kısım hukukçular  evvelce  mev­
       521 sayılı Danıştay Kanunuda   düşü­    cut hükümlere  göre, her hangi bir fiil­
       rülmeye  ilişkin kararlar hakkında ka­    den dolayı 6 aya veya süre bahsa konu
       nun yollarına yani (Karar Düzeltmeye     olmaksızın  Görevi Kötüye  kullanma­
       baş vurulamayacağına   dair hüküm ihti­   dan dolayı hapis cezasına mahkum ol­
       va ettiğinden bu adlî hatanın sonucu    maya  dair hükmün  yerine süre bahse
       olarak  ilgili bir kerre daha belediye   konu  olmaksızın  agır hapse veya her
       başkanı  olma  hakkını  kaybetmiştir     hangi  bir fiilden dolayı bir yıl hapse
       (261/1974   gün  ve  E.  1973/2799.     mahkum   olma  hükmü  geldiğine göre
       K. 1974/8 sayılı karar).            mani  zail olmuştur. Mecellenin  tabiri
        İşte bu  defa  335  sayılı Kanun     ile "Mani zail olunca  memnu   avdet
       Hükmündeki   Kararname   ile yeniden    eder."  Böylece  bir  daha  belediye
       tedvin edilen 91 inci madde  belediye    başkanlığına   seçilmeye  mani  teşkil
       başkanları  için seçilme  şartları ile   eden  düşürülme   yasagıda   kalkar
       seçildikten sonra düşürülmeye   neden    görüşündedirler.  Şahsende   bu görü­
       olan şartlar arasındaki aynmı  ortadan    şün hukukî  ve manükî  olduğu kanısın­
       kaldırmış.  Milletvekilleri yetenekeleri    dayım.
       ile paralellik kurmuştur.            Diğer  bir kısım  hukukçuya   göre,
        Ancak  olumlu  olan bu  düzenleme     Türk Ceza Kanununda   hükümlü  lehine
       başka  bir boşluk yaratmıştır. Şöyleki;   yapılan  değişiklikler geçmişede  şamil
       Yukarıda  zikrettiğimiz veçhiyle yıllar­   olur ve sanık lehine uygulanır. Buna
       dan  beri her hangi bir fiilden dolayı»  benzer olan  olayda da bu esastan hare­
       altı aya veya süre bahsa konu olmak­    ket edilmesi  ve yeni hükmün   tesbit
       sızın Görevi Kötüye kullanmadan   do­    ettiği hadden  aşağı (bir yıldan aşağı)
       layı hapse mahkum   olduklanndan  do­    hapis  cezasına   mahkum    olanlar


                       İLLER V E BELEDİYELER
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11