Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

mantığı  ile bağdaşması  mümkün   ol­   belediye  başkanlığından   düşürülmüş
    mayan   bazı çelişkiler giderilmiştir.    olan bu  kimselerin  bir kerre  daha
    Şöyleki; Gerek  657  sayılı Devlet Me­   belediye başkanı  olabilme  olanaklarını
    murları  Kanununun    devlet memur­     kaybetmeleridir.  Meselâ;
    luğuna  alınacaklarda  aramlacak  şart­    Belediye  Muhasibine  hakaretten  ve
    lara dair  48 inci maddesi  gerekse     görevi kötüye kullanmadan  dolayı 7 ay
    2839  sayılı kanunun   Milletvekili ol­   hapis cezasına mahkum   olan bir bele­
    maya  mani  hallere dair II inci madde­   diye  başkanı   6/5/1974   gün  ve
    si taksirli suçları hariç bırakmasına     E. 1974/2304.  K. 1974/1082.
    ragmen  Belediye Kanununun   91 inci    Ayrı ayrı işlediği iki uçtan  dolayı
                                          s
    maddesinin  eski metninin bu  hususta     toplam 6 ay hapis cezasına  mahkum
    sükut  etmesi  belediye  başkanlarıyla     olan bir belediye başkanı  27/4/1977
    diğerleri  arasında  eşitsizlik doğur­    gün ve E. 1977/5930. K.1977/1651.
    makta,  taksirli suçtan  mahkumiyet      Görevi Kötüye kullanmadan    dolayı üç
    memur   olmaya  ve milletvekili seçil­    ay hapis cezasına  mahkum   olan bir
    meye  mani  değilken belediye başkan­     belediye başkanı  15/3/1977   gün ve
    lığından düşürülmeyi  mucip idi.        E. 1977/ 183,K. 1977/1037.
     Belediye kanunu   Belediye Başkanaln     6 ay hapis ve 416 Lira ağır para ce­
    için  seçilebilme  yeterliği  ile seçil­   zasına  mahkum   olan  bir belediye
    dikten  sonra  yeteneklerini  kaybet­    başkanı  1062/1979   gün ve E. 1978/
    meye  ait şartları birbirinden  farklı    4048.K. 1979/242.
    tesbit etmiş yürürlükten  kalkmış  olan    Görevi Kötüye kullanmadan    dolayı üç
    24 üncü  maddenin  (A) fıkrasının 6 ve   ay hapis cezasına  mahkum   olan bir
    7 inci bentleri beş yıl ve daha fazla   belediye başkam  20/11/1979   gün ve
    hapse  veya  süre  bahse  konu  ol­    E. 1979/2278.K.  1979/4154.
    maksızın  ağır hapse mahkum   olmayı     Sayılı kararlarla Danıştay On Birinci
    seçilebilmeye  mani  hal kabul  ettiği   Dairesince  91 inci maddeye  müsteni­
    halde 91  inci madde  her hangi  bir    den başkanlıktan   düşürülmekle   bir
    fiilden dolaja altı ay ve daha fazla, süre kerre  daha  belediye  başkanlığına
    bahse konu  olmaksızın  görevi kötüye    seçilme haklarını kaybetmişlerdir. Bu­
    kullanmadan   dolayı mahkum   olmayı    nun daha başka  örnekleri pek çoktur.
    düşürülme  nedeni olarak kabul  etmiş    Hatta işlemiş  oludğu  suç 237  sayılı
    ve yirmibeş yıla yakın bir süreden beri   Taşıt araçları Kanununa    muhalefet
    Danıştay ve son beş yıl içinde de tdare   oludğu  halde  bunu  hatalı  olarak
    Mahkemeleri   bu  maddeye   müste­    "Görevi Kötüye  Kullanma"   diye nite­
    niden  pek  çok  Belediye  başkanlı­    leyerek 91 inci maddeye  müsteniden
    ğından düşürülme  karan  vermişlerdir.    belediye başkanlığından   düşürülmüş
    Asıl önemli  olan  hususta  mülga  24    olanlar bile vardır.
    üncü maddenin   (B) fıkrasına ve 2972    Meselâ:   Zile  belediye   başkanı
    sayılı Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili  ilçesine gelecek olan. beldenin  saygı
    kanunun   9 uncu maddesinin   gereği    duyduğu  bir misafire vereceği yemek
    olarak 91 inci maddeye  müsteniden     için gerekli  yiyecek   maddelerini,

 (                  İLLER V E BELEDİYELER
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10