Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

düşürülecektir.                 halkı  sınıf, ırk, din, mezhep  veya
       2972  sayılı kanunun  seçilme yeter­    bölge farklılığı gözeterek kin düşman­
      liği ile ilgili 9 uncu maddesi en az 6 ay lığa açıkça tahrik  etme  suçlarından
      süre ile. o seçim çevresinde oturmuş    mahkum   olanlar,
      olan ve 25 yaşını doldurmuş  bulunan     4- Türk Ceza Kanununun   536  ıncı
      her Türk  vatandaşının   2839  sayıh    maddesinin  birinci, ikinci ve üçüncü
      Milletvekilleri Seçimi Kanununun    II   fıkralarında yazılı eylemlerle aynı ka­
      inci maddesinde  belirtilen sakıncaları    nunun  537  inci maddesinin  birinci,
      taşımamak   şartıyle Belediye Başkan­    ikinci, üçüncü,  dördüncü  ve beşinci
      lığına, İl Genel Meclisi Üyeliğine ve    fıkralarında  yazılı eylemleri siyasî ve
      Belediye  Meclisi  Üyeliğine  seçilebi­    ideolojik amaçlarla  işlemekten  mah­
      leceğini, belirtmiştir.             kum  olanlar, diye sayılmışbr.
       Bu kanunun  atıfta bulunduğu  Millet­    Belediye Kanununun   335 sayılı Ka­
      vekilleri Seçimi  Kanununun   II inci   nun  Hükmündeki   Kararname   ile ye­
      maddesinde   seçilmeye  mani  haller    niden  tedvin edilen 91 inci maddesi­
      Ofani seçilme  yeterlikleri):         nin  atıf yaptığı seçilme  yeterlikleri
      a) İlkokul mezunu  olmayanlar,         Milletvekilleri Seçimi Kanununun    II
      b) Kısıtlılar,                 inci maddesinde  sajalmış olan yukarı­
      c) Yükümlü  olduğu  askerlik hizmetini    da sıraladığımız hususlardır.
      yapmamış  olanlar,                Bunlardan  bizim yazımızın  konusunu
      d) Kamu hizmetinden   yasaklılar,       yakından   ilgilendiren  hükümler   II
      e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl   inci maddenin  (b) ve (e) fıkralarıdır.
      veya daha  fazla hapis veya süresi ne    Çünkü   335  sayılı Kanun   Hük­
      olursa olsun  ağır hapis cezasına hü­    mündeki  Kararnamenin   yeniden  ted­
      küm  giymiş olanlar,              vin ettiği 91 inci madde ile artık bele­
      f) Affa uğramış olsalar bile;        diye  başkanlığına  seçilebilme  yete­
       1- Zimmet, İhtilas. İrtikâp, Rüşvet,    nekleriyle,  seçildikten   sonra  bu
      Hırsızlık, Dolandırıcılık,  Sahtecilik,    yetenekleri  kaybetme   farkı  ortadan
      İnancı Kötüye  Kullanma,  Dolanlı İflâs   kalkmış  bulunmaktadır.   Yeni hükme
      gibi yüz kızartıcı suçlar ile İstimal ve  göre  sadece  seçilebilme  yetenekleri
      İstihlâk  kaçakçılığı  dışında  kalan    geçerlidir. Seçilebilme  yeteneklerinin
      kaçakçılık suçlan, resmi ihale ve alım   kaybedilmesi  düşürülmeyi  muciptir.
      satımlara  fesat karıştırma veya Devlet    Evvelce Görevi Kötüye  kullanmadan
      Sırlarını açığa vurma suçlarından  biri   veya her hangi bir suçtan dolayı en az
      ile mahkum  olanlar,              6 ay hapse mahkum   olma düşürülme
       2- Türk Ceza Kanununun   İkinci Kit­   nedeni  iken yeni hükme  göre taksirli
      abının, Birinci Babında  yazılı suçlar­   suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha
      dan veya bu  suçların işlenmesini aleni   fazla hapis veya süresi ne olursa olsun
      olarak tahrik etme suçundan  mahkum     ağır hapis  cezasına  hüküm   giymiş
      olanlar,                     olanlar  Danıştay  kararı  ile düşürü­
       3- Türk Ceza Kanununun   312  inci   lecektir.
      maddesinin   ikinci fıkrasında  yazılı    Yeni  getirilen  hükümle   hukuk
                      İLLER V E BELEDİYELER
   1   2   3   4   5   6   7   8   9