Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

BELEDİYE           BAŞKANLARININ


           SEÇİLME         YETERLİKLERİNİ

        KAYBETMELERİ                 DOLAYISIYLE


        DÜŞÜRÜLMELERİ                  KONUSUNDA

         ORTAYA         ÇIKAN YENİ            DURUM
                                      Yazan: Osman Meriç


      Evvelce belediye başkanlığına  seçil­    Böylece  Kanun  Koyucu  seçilebilme
     meye  mani  haller başka  bir deyimle    yeterlikleri ile seçildikten sonra kay­
     yetenekleri  1580  Sayılı Belediye Ka­    bedilecek  nitelikler arasında  bir ay­
     nununun   24 üncü maddesinde   sayıl­   rım yapmıştı.
     mış, bunlar  meyanmda   bulunan  bu     2972  sayılı Mahallî İdareler Seçim­
     maddenin  (B) fıkrasıda, 91 inci mad­    leri ile ilgili kanunun 9 uncu maddesi-
     deye göre düşürülmüş  olmayıda  seçil­   nede  diğer düşürülme   sebepleri ile
     meye mani  hal olarak zikretmişti.      birlikte 91 inci maddeye  müsteniden
     Taksirli suçlar hariç, beş yıl ve daha   düşürülmüş  bulunan  belediye başkan­
     fazla hapis ile süresi ne olursa olsun   larının  bir kerre  daha  bu  göreve
     agır hapse mahkum   olma, zimmet, ih­    seçilemeyeceklerine  dair hüküm  kon­
     tilas, rüşvet  gibi yüz kızartıcı suç­   muş  bulunmaktadır.   Böylece düşürü­
     lardan birinden  dolayı hüküm  giymiş    lenlerin seçilmeye  dair hakları  kıs­
     bulunma,  seçilmeye  mani  teşkil edi­   men  kısıtlanmış bulunmaktadır.
     yordu.                       12 Ağustos  1988 günlü  resmi gaze­
      Kanunun   91  inci maddesindede      tede yayınlanmış  olan 335 sayılı Ka­
     ayrıca "Belediye başkanlığına  seçildik­   nun  Hükmündeki   Kararname  ile Bele­
     ten sonra, seçilme yeterliğini  kaybe­    diye  Kanununun    91 inci  maddesi
     den veya görevi kötüye kullanma  veya    yeniden  tedvin edilmiştir.
     her hangi bir suçtan dolayı en az 6 ay   Maddenin  yeni  şekline göre; Bele­
     hapse  mahkum   olan belediye  baş­    diye Başkanlığına  seçildikten  sonra,
     kanları. İçişleri Bakanlığının bildirisi   seçilme  yeterliğini kaybeden  belediye
     üzerine  Danıştay  tarafından  bir ay    başkanları,  içişleri Bakanlığının bildi­
     içinde verilecek kararla  başkanlıktan    risi üzerine Danıştay tarafından bir ay
     düşerler." hükmü  mevcut idi.         içinde verilecek kararla  başkanlıktan


                                                   IJ
                      ILLER V E ELEDIYELER
                           B
   1   2   3   4   5   6   7   8