Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

davranmıyacaktır.   3030  Sayılı Kanu­    rektiğinde  değiştirebilecektir.
      nunun   4  ncü   maddesi   1 nci     Kararnamenin   2 inci maddesi  ise:
      fıkrasında;  Büyükşehir   dahilindeki     3030  sayılı Kanunun  9 uncu  madde­
      ilçelerde ilçelerin adını taşıyan "ilçe    sine  eklenen  fıkradır. Bu  fıkrayla
      belediyeleri" kurulur,  hükmü   vardır.    Büyük  Şehir  ve ilçe belediyelerinin
      Bu  fıkra Büyükşehir  belediye  sınır­    seçilmiş organları veya bu  organların
      larında  ilçe belediyelerinden   başka    üyeleri hakkında  yapılan  soruşturma
      belediye kurulmasım  önlüyordu.        veya kovuşturma   nedeniyle, görevden
       Yeni  düzenleme   ile; (335  sayılı    uzaklaştırılan  belediye başkanlarının
      K.H.K.  ile) "Büyükşehir belediye  sınır­   yerine İçişleri Bakanı tarafından mec­
      ları içerisinde.  Mahalli  hizmetlerin     lis üyeleri arasından geçici bir başkan
      düzenli, etkin bir şekilde yürütülmesi    görevlendirileceği  konusu   düzenlen­
      için, ilçe belediyelerinden  başka  bu    miştir.
      belediyelerin  hukuki  statüsüne  sahip     Kararnamenin   3 üncü  maddesi  de
      "yeni  belediyeler"  kurulabilecektir.     1580  sayılı Belediye  Kanununun
      Yeni  belediye kuruluşu  ise ya 1580    (19.7.1963  gün ve 307  sayılı Kanunla
      sayılı  Belediye  Kanununun    7 nci    değişik) 91 inci maddesini  değiştiren
      maddesinde   gösterilen esaslara  göre    maddedir.
      veya  büyük  şehir belediye meclisinin     1580  sayılı Kanunun  eski 91  inci
      kararı,  il idare Kurulunun   uygun     maddesi  aynen  şöyle idi; "Belediye
      görüşü  ve İçişleri Bakanlığının teklifi   Başkanlığına  seçildikten sonra  seçil­
       üzerine Bakanlar Kurulu  Karan ile ola­    me yeterliliğini, kaybeden  veya göre­
       caktır.                     vini kötüye kullanma  veya  herhangi
       Bunun  yanında  Büyük  Şehir Beledi­    bir suçtan  dolayı en az 6 ay hapse
      yesi çevresinde  o ilin sınırları içinde   mahkum   olan  belediye  başkanları
       bulunan  "belediyeler" Mahalli hizmet­    İçişleri Bakanlığının  bildirisi üzerine
       lerin tek elden daha iyi yüdütülecegi    Danıştay  tarafından 1 ay içinde verile­
       durumlarda;  1580 sayılı Belediye Ka­    cek kararla başkanlıktan  düşerler".
       nununun   7 nci maddeszinde   göste­     2972  sayılı Mahalli idareler seçimi
       rilen usullere göre veya İl İdare Kuru­  hakkında  Kanunun   9 uncu maddesi  2
       lunun  uygun  görüşü  ve İçişleri Ba­   inci paragrafında da "1580 sayılı Bele­
       kanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku­    diye Kanununun   53, 61. 76, 91 inci
       rulu Kararı ile Büyük Şehir Belediyesi    maddesi  gereğince  görevden  alman
       sınırlan içine alınabilecektir.  Şayet    belediye  başkanı  ve belediye  meclis
      büyükşehir   belediye  sınırları içine    üyelerinin  tekrar aynı göreve  seçile­
       alınacak belediyenin sınırları arasında    meyecekleri"  belirtilmiştir.
       "köy idaresi" varsa; Bu köylere hangi    Bu  nedenle  eski 91 de 1 gün dahi
      belediyeye bağlanacağı  Bakanlar  Kuru­    görevi kötüye kullanmadan   ceza alan
       lu Kararında   belirtilecek  ve  bu    veya herhangi bir suçtan 6 aydan fazla
       köylerin tüzel kişiliği sona erecektir.   ceza alan belediye  başkanı  düşürül­
       Bunlara ilaveten de Büyük  Şehir Bele­    mesi halinde  bir daha seçilemiyordu.
       diyesi sınırlarını Bakanlar Kurulu ge­    İşte  335  sayılı  Kararname    ile
                      İLLER  V E B E L E D İ Y E L E R
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15