Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

MAHALLI      IDARELERIN       SPOR    DERNEKLERINE

     DOĞRUDAN       VE  DOLAYLı     YOLLARLA      YAPTıKLARı
   YARDıMLAR       VE  BU  YARDıMLARıN        HUKUKI     SONUÇLARı                                            Muzaffer DİLEK
                                         Mülkiyiye Başmüfettişi

    Tatbikatta, mahalli idarelerin ve özellikle gerçekleştirmek  için yardım  toplayabilmek­
  belediyelerin, bulundukları  yerlerdeki spor   tedirler. Ayrıca bu Yasa'nın 4. maddesinde
  kulüplerine aynı ve nekti yardımda bulunduk­  yardımın gönüllü olması, 6. madde uyarınca
  larına rastlanılmaktadır. Bu yardımlar, faizsiz izin alınması, 13. maddesinde ise kamu görev­
  kredi verme  biçiminde  olabildiği gibi 2908  lilerinin yardım toplama faaliyetlerinde izinsiz
  Sayılı Dernekler Kanunu  ihlal edilerek bağış  çalışmaması hususları yer almıştır. Belirlenen
  şeklinde veya 2860 Sayılı Yardım  Toplama    usullere ve esasa uyulmadan yardım toplayan­
  Kanununa   aykırı yardım toplama  şeklinde   lar hakkında 3 aydan 6 aya kadar ceza veri­
  olabilmektedir. Yöresel ve mahalli baskılar ile lerek toplanan yardımın müsadere  edileceği
  çeşitli psikolojik etmenlerin  zorlamasıyla   29. madde ile müeyyideye bağlanmıştır. Yu­
  bütçeden  kaynak  transferi yapıldığı, mahalli  karıda da açıklandığı üzere, belediyeler veya
  idarelerin kaynaklarından  bir kısmının spor   diğer mahalli idareler, ancak kendi amaçları
  kulüplerine tahsis edildiği, yasal gelirler tahsil için ve belirli koşullarda yardırtı toplayabil­
  edilirken izinsiz bir biçimde spor kulüpleri  mekte,  aksine uygulama  Yardım  Toplama
  adına ek ücret alındığı görülmektedir. Mahalli Kanunu'nun  .29. maddesi ile TCK'nun deği­
  idareler tarafından yardım yapmak  amacıyla   nilen hükümlerine göre müeyyideyi  gerektir­
  uygulanan  metodun  niteliğine göre de cezai  mektedir.
  sorumluklar  doğmaktadır.  Bu sorumluluklar,     Mahalli idarelerin spor derneklerine doğ­
  Dernekler  Kanunu'nun  84. maddesinde  ve   rudan bağış yaptıkları ve bütçeden yapılan bu
  Yardım  Toplama  Kanunu'nun  29. maddesinde   bağış için karar aldıkları veya gerekli organın
  yer aldığı üzere özel bir düzenleme ile belir- kararı olmaksızın faizsiz borç verdikleri de
  lenebildikleri gibi TCK'nunun   240. mad­    görülmektedir. Bilindiği üzere her iki uygu-
  desinde ifadesini bulan görevi kötüye kullan­  lamamnda,  belli durumlar ve koşullar hariç,
  ma  ve  aynı yasa'nın 209-210. maddelerle    yasal dayanağı bulunmamaktadır.
  düzenlenen  irtikap suçları biçiminde ortaya    1580 Sayıh Belediye Kanunu'nun  70. mad­
  çıkmaktadır.                     desinin 5. fırkasıyla borç verme konusu düzen­
    Belediyelerin Spor Derneklerine  yardım   lenmiş, belediye meclisince alınması gereken
  yapmak  için en sık kullandıkları yöntemlerden kararın  vesayet  makamınca   onaylanması
  bir tanesi yolcu taşıma ve çeşitli yerlere giriş öngörülmüştür. Yasanın bu açık hükmü kar­
  ücretleri ile ilgili tarifelerin üzerine 'yardım şısında, belediye encümenleri kararıyla borç
  adı altında' ek ücret koymaları biçiminde or­ para verilmesi mümkün   olmadığı gibi cari
  taya çıkmaktadır. Bu  yardımlar toplanırken   faizin alınmaması da mümkün değildir. Gerek­
  kişilerin rızası olup olmadığına aldınimamakta  li yasal prosedüre uyulmadan faizsiz borç para
  ve belirlenmiş  olan ek ücretler görevliler   verilmesi TCK'nunun  240. maddesi uyarınca
  vasıtasıyla tahsil edilerek, emanet  hesaba   görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağın­
  alınıp ilgili derneğe makbuz mukabili öden­   dan; uygulamamn,  ilgiler açısından sorum­
  mektedir. Kamu  kuruluşlarımn, başka kişi ve  luluğa yol açmamasına  (meydan vermemesine)
  kuruluşlar adına yardım toplamalarına imkan   dikkat edilmelidir.
  veren bir hüküm 2860 Sayılı Yardım Toplama     Dernekler  Kanununa  aykırı yardımlara
  Kanununda  yer almamıştır. Bu kanuna göre   gelince, konu üzerinde biraz daha ayrıntılı dur­
  kamu  kuruluşları ancak  kendi  amaçlarım    mak gerekecektir. Bilindiği üzere 2808 Sayılı

                                                  359
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14