Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

-Aylık ödeneği 48.640-92.800 lira arasında  ler memur ihtiyaçlarına göre atamaya yetkili
     olanlar 4.350                    amirin onayı ile yılda en çok iki sınav açarak
       Not: Bu konuda  daha  geniş bilgi Sayın  memur  ataması yapabilirler. Belediyelerde ilk
     Osman  Meriç'in İller ve Belediyeler Dergisinin defa bir göreve atanacak olanların mutlak
     522 sayılı nüshasında yayınlanan (1989 Mali   surette "Yeterlik ve Yarışma Sınavına" tabi
     Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (H) Cetveline Göre  tutulmaları gerekir.
     Hizmetlilere  Ödenecek   Harcırah)  isimli     c) Sürekli  işçi  kadrolarına   atama:
     yazısında bulunmaktadır.              Sürekli  işçi  kadroları  ihdası  İçişleri
                               Bakanlığının vizesine tabidir.
       14. Kadro  ihdası ve personel atanması
     işleri:                         Sürekli işçi kadrolarına alınacak işçiler
       Kadro ihdası ve kadro değişikliği, personel  sınavla alınır.
     atanması  (memur,  sözleşmeli personel  ve     Belediyeler, daimi işçi ihtiyaçlarım yazılı
     daimi işçi) konularında gerek 1989 Mali Yılı  olarak İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirmek
     Bütçe  Kanununda   gerekse bu  kanuna  is­   ve işçilerini, kurumca  gönderilen  adaylar
     tinaden  çıkarılmış (1989 Mali  Yılı Bütçe   arasından sınavla almak zorundadırlar.
     Uygulama   Talirnatı Seri No:2)  hükümler      d) Sözleşmeli personel ataması:
     bulunmaktadır.                      Kanunlarımız   belediyelerin  sözleşmeli
       a) Kadro ihdası ve kadro değişikliği:     personel istihdamına imkan vermiştir.
       Kadro   ihdası  ve  kadro  değişikliği     Belediyeler, sözleşme ile çalıştırılacak per­
     konularında (190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  sonel hakkında 6.6.1979 tarih ve 7/15754 sayılı
     Hakkında  Kanun  Hükmünde   Kararname)  ile   Kararname  ile yürürlüğe konulan (Sözleşmeli
     (Kadro  îhdası. Serbest  Bırakma,  Kadro    Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar)
     Değişikliği ve Kadroların Kullanım Usul ve   hükümlerini uygulayacaklardır.
     Esasları Hakkında  Yönetmelik)  hükümleri
     uygulanacaktır.                     Bilindiği  gibi  sözleşmeli   personel
                               çalıştırılması, İçişleri Bakanlığının vizesine
       Belediyeler ile bunların kurdukları birlik  tabidir.
     ve işletmelerde 657 sayılı Devlet Memurları
     Kanunu  kapsamına  giren ve yeniden ihdas     Ayrıca,  emekli  aylığı  kesilmeksizin
     edilecek kadrolar için önce belediye meclisin­ sözleşmeli personel  çalıştırılması Bakanlar
     den  karar  alınacak,  bu  karar  İçişleri  Kurulu kararma  bağlıdır.
     Bakanlığına  gönderilecektir. Uygun  görülen     e) Geçici işçi çalıştırılması:
     kadrolar Bakanlar  Kurulu  Kararı ile ihdas     Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet­
     olunur.                       ler için işçi çalıştırılması, belediyelerin yetkisi
       Belediyelere ait kadro ihdas teklifleri yılda dahilindedir.
     bir defa yapılacaktır. Bu sebeple, kadro ihdas   Belediyeler ve bağlı kuruluşlarca iş mev­
     teklifleri Haziran 1989  ayı sonuna  kadar   zuatına uygun  olarak  çalıştırılacak geçici
     İçişleri Bakanlığına yapılması gerekir.      işçiler için, herhangi bir  merciden  izin
       Kadro değişiklik teklifleri de yılda bir defa alınmasına gerek bulunmamaktadır. Belediye­
     yapılacağından bunların da Haziran ayı sonuna  lerde 30 günden fazla süre ile çalıştırılacak
     kadar İçişleri Bakanlığına intikal ettirilmesi  geçici işçiler için herhangi bir yerden vize
     gerekir (B.K. Mad. 55; B.U.TaUmatı Mad. 1).    alınmasına gerek bulunmamaktadır.  Çünkü  2
       b) Memur  atamaları:              seri sayılı bütçe uygulama talimatı, vize alma
       Belediyelerde  bulunan  boş  kadrolara   işinde  belediyeleri kapsamına   almamıştır
                                      I
     memur  ataması yapmak mümkündür.   Belediye­   (B.U.T. Mad. I).               i
                                                    3
     358
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13