Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

-Belediyelerin coğrafi konumları,  kıstas   Bakanlığından  uygun  görüş almayacaklardır.
  olarak kabul edilecek, dağıtım esas ve usulleri Sadece belediye encümenlerinden bu konuda
  buna göre düzenlenecektir (B.K. Mad. 65).      uygun görüş almaları yeterlidir (B.K. Mad. 65;
    Bu konuda çalışmalara başlandığını gazete  D.I.G. Seri No: 11).
  haberlerinden  öğrenmekteyiz.  "1989 yılı için    13. Belediye  başkanlarına  ve  belediye
  belirlenen yeni dağıtım esaslarına göre, beledi­  memurlarına  ödenecek harcırah:
  yelerin ilk 5 bin kişiye kadar olan nüfusu için  Belediye başkanları ve belediye memur­
  yüzde 50 fazla ödeme yapılırken, geriye kalan  ları, geçici görevle belediye hudutları dışına
  para bütün nüfusa eşit olarak pay ediliyor. Bu  çıktıklarında, kendilerine İiarcırah Kanununa
  durumda  büyük şehir belediyeleri eski sisteme  göre yevmiye verilir.
  göre daha az pay alıyor" (*).              Harcırah Kanununa  göre, memurlara her
    Şüphesiz yeni getirilmek istenen sistemle  yıl verilecek  yevmiye  miktarları  genel
  özel gelirleri düşük olan belediyeler korun­  bütçelerin (H) cetvelinde gösterilir. 1989 mali
  mak  istenmiştir. Temennimiz  yeni sistemin   yılında memurlara ödenecek yevmiye  tutarları
  keyfiliğe kaçacak ve bazı belediyeleri mağdur  şöyledir:
  edecek şekilde düzenlenmemesidir.            A) Belediye memurlarına  ödenecek  mik­
    12. Kurumlar arası  satın alma işleri:     tarlar,
    2886  sayılı Devlet  İhale  Kanununun      -Ek göstergesi 3.300 ve daha yüksek olan
  Tl'inci maddesi,  kurumların  ihtiyaçlarının  kadrolarda bulunanlar  (6245 sayılı Harcırah
  diğer  kurumlardan   karşılanmasına  imkan    Kanununun  değişik 33'üncü maddesinin  (b)
  vermiştir.  Kurumların   birbirlerinden ih­   fıkrasına göre gündeliklerin hesabında bu tutar
  tiyaçlarını  karşılamaları  kıymet   takdiri   esas alınır.) 13.000
  suretiyle olur. Belediyeler de  ihtiyaçlarım     -Ek göstergesi 2.400-3.000 olan kadrolarda
  kamu kurumlarından  karşılayabilirler.       bulunanlar  (492 sayılı Harçlar Kanununun
    Belediyeler:                   34'üncü maddesine  göre ödenecek  yol taz­
    -Mal ve hizmet alımlarını,           minatının hesabında  bu  tutar esas alınır.)
    -Yapım  işlerini,                10.000
    -Taşıma işlerini,                  -Ek göstergesi 1.800-2.100 olan kardolarda
                             bulunanlar 8.500
  diğer  kamu  kurumlarına  kıymet  takdiri     -Aylık/Kadro derecesi 1 olan diğer memur
  suretiyle yaptırabilirler.              ve hizmetliler 7.250
    Ancak,  1989 yılı bütçe kanunu, kurumlar    -Aylık Kadro derecesi 2-3 olanlar 5.750
  arası alım satım işlerine imkan veren, 2886
  sayılı Devlet İhale Kanununun 71'inci mad­     -Aylık Kadro derecesi 4 olanlar 5.000
  desinin uygulanmasını 1989 mali yılı için don­   -Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar 4.350
  durmuştur.                        B) Belediye başkanlarına ödenecek  mik­

    Fakat (ihtiyaçların kamu kuruluşlarından   tarlar:
  karşılanmasına ilişkin esas ve usuller Maliye    -Aylık ödeneği 601.600 lira ve daha yukarı
  ve Gümrük  Bakanlığınca belirlenir) hükmünü   olanlara 13.000
  getirmekle,  kurumların  birbirlerinden ih­     -Aylık ödeneği 486.400-563.200 lira arasın­
  tiyaçlarını karşılayabileceğine dair bir açık  da olanlar 10.000
  kapı da bırakmıştır.                   -Aylık ödeneği 409.600-448.200 lira arasın­

    11 Sayıh Devlet  İhaleler Genelgesinin    da olanlar 8.500
  4'ünce maddesine  göre belediyeler acil ve     -Aylık ödeneği 179.200-409.600 lira arasın­
  zorunlu durumlarda, ihtiyaçlarım diğer kamu   da olanlar 7.250
  kurumlarından  ve bu  kurumlara bağlı döner     -Ayhk ödeneği  117.760-135.040 lira arasm-
  sermaye ve fonlardan karşılayabileceklerdir.    da olanlar 5.750
    Belediyeler ihtiyaçlarını bu kurumlardan     -Ayhk ödeneği 104.320-117.760 lira arasın­
  karşılayabilmeleri için Maliye ve  Gümrük    da olanlar 5.000
  (*)Güne§ Gazetesi, 5.4.1989 tarihli
                                                   357
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12