Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

r
       7. Devlet memurlarına uygulanacak kat­      9.5.1984 tarih 3004 sayılı kanunla, beledi­
    sayı:                        yelere bütçe vergi gelirlerinden verilen paylar
       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun    yetersiz görülerek, yıllar itibarıyla kademeli
    değişik 154'üncü maddesi  uyarınca, gösterge   olarak   arttınlma   cihetine  gidilmiştir.
     rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde 128 Belediyelere verilecek paylar %5'ten %10.30'a
    kat sayı uygulanacaktır. Belediye memurları da   çıkarılmıştır. Ancak 1984 yılında %7.15, 1985
     Devlet Memurları  Kanunu  kapsamı  içinde   yılında %8.15, 1986 yılında %9.30 ve 1987
    bulunduğundan,  belediye memurları  için de   yılında %10.30 olarak uygulanacaktı.
     128 kat sayı uygulanır. (B.K. Mad. 49).         1989 Mali Yılı Bütçe Kanunu, bütçe vergi
       8. Belediye memurlarına  verilecek fazla  gelirlerinden  belediyelere ödenecek  payın
    çalışma ücreti                   1986  yılı için  tespit  edilen  nispetin
       657 sayılı Devlet Memurları Kanununun    uygulanacağı hükmünü  getirmiştir (B.K. Mad.
     178'inci maddesine  ve "Fazla Çalışmaların   65).
     Uygulama  Esaslarını Gösterir Yönetmelik"      Böylece  belediyelere, 1989 yıhnda bütçe
     hükümlerine göre, belediye memurlarına fazla  vergi gelirlerinden %10.30 ödeneceği  yerde
    çalışma ücreti verilir. 1989 mali yılında memur­  %9.30 ödenecektir.
     lara verilecek saat başına fazla çalışma ücreti  Bu  durum  belediyeler için büyük bir
     120 liradan az, 250 liradan çok olamaz.       kayıptır.
       Belediye meclis kararı ile saat başına     11. Belediyelere verilen payların dağıtım
    yerilecek fazla çalışma ücretlerine ait listeler  esasları:
     İçişleri Bakanlığı'na gönderilecektir.         Bu güne kadar, bütçe vergi gelirlerinden
       Görevlerinin  niteliği gereği günün 24   belediyelere verilen paylar, İller Bankasmda
    saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye bir hesapta toplanıp belediyelerin son nüfus
     hizmetlerinde  çalışan personele.  Bakanlar   sayımlarına  göre  ve  nüfus  esasına göre
     Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi   dağıtılmaktaydı.
     karan ile tespit edilen miktarda fazla çalışma   Ancak,  1989 Mali Yılı Bütçe Kanununun
    ücreti maktuen ödenir (B.K. Mad. 52).        65'inci maddesiyle  "2.2.1981 tarih ve 2380

       Aylık olarak maktu fazla çalışma ücreti  sayılı Belediyelere ve İl Özel  İdarelerine
     alanlara her ne suretle olursa olsun ayrıca saat Genel Bütçe Gelirlerinden  Pay  Verilmesi
     esasına göre fazla çalışma ücreti ödenmez.    Hakkındaki  Kanunun"  Payların Hesaplanması
       9. Belediyelerin  vergi   borçlarının   ve Dağıtımı" başlıklı değişik l'inci maddesinin
     cezasının, faizinin ve gecikme zamlarının affı:  dağıtıma ilişkin esasları 1989 yılında uygulan­
       Belediyelerin ve belediyelere bağlı mües­  maz. Bunun yerine söz konusu  madde uyarınca
     sese ve işletmelerin 31.12.1983 tarihinden   1989 yılında ayrılacak payların belediyelere
     önceki dönemlere  ilişkin olup kısmen veya   dağıtımı, belediyelerin nüfusları, kalkınmışlık
     tamamen   ödenmemiş    bulunan   vergi   dereceleri, mali kaynakları ve coğrafi konum­
    borçlarının 30.6.1989 tarihine kadar ödenmesi  ları  gözönünde   bulundurularak   İçişleri,
     halinde, bunlara ilişkin vergi cezası, gecikme Maliye ve  Gümrük,  Bayındırlık ve İskan
    zammı ve gecikme faizleri alınmayacaktır.      Bakanlıklarınca  birlikte tespit edilecek ve
                               Başbakanlıkça uygun görülecek  esas ve usuller
       Bu vergi borçlarından 31.12.1988 tarihine  çerçevesinde  yapılır" hükmü   getirilmiştir.
     kadar ödenmiş  olanlara ilişkin vergi cezası, Bu hükümden  anlaşıldığına göre, sadece nüfus
    gecikme  zammı  ve gecikme faizleri ile vergi kıstasına göre yapılan dağıtım  sisteminden
     aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan cezalar vazgeçilmiştir. Yeni  bir dağıtım  sistemi
     tahsil edilmeyecektir.c(B.K. Mad. 63).       kurulacaktır.
       10. Genel bütçe vergi gelirlerinden beledi­   Yeni kurulacak dağıtım sisteminde:
    yelere pay verilmesi:
       2380 sayılı kanun, genel bütçe vergi gelir­  -Belediyelerin nüfusları,
     leri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere    -Belediyelerin kalkınmışlık dereceleri,
     pay verilmesini öngörmektedir.             -Belediyelerin mali kaynaklan,

     356
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11