Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken husus    Kesin teminat, ihale bedelinin %6'sıdır.
  gazetede  yapılacak ilk ilan ile ihale günü  Ancak bunun bir istisnası bulunmaktadır. Dev­
  arasında 10 günden, ikinci ilanla ihale günü let İhale Kanununun 55'inci maddesiyle etüt,
  arasında 5 günden az süre olmayacaktır.     proje, kontrolörlük ve müşavirlik hizmetleriyle
    Günlük  gazete çıkmayan  yerlerde ihale   yapım  işlerinde  kesin  teminatın  toptan
  ilanları, belediye ilan tahtasında, belediye ses alınması yerine, bir kısmının  alınması,
  yayın cihazıyla ve varsa hükümet ilan tahtasına mütebaki  kısmının istihkaklardan %10 kesinti
  asılmak suretiyle yapılacaktır.          yapılmak  suretiyle kesin teminat miktarına
    Günlük gazete çıkmayan yerlerde en çok 7   çıkarılması imkanı getirilmiştir.
  gün  aralıkla gazete çıkıyorsa, ayrıca bu      Bunun için Genel Bütçe Kanunu ile her yıl
  gazetede de bir defa ilan yapılabilir. Bu durum  tespit edilen miktarın kesin teminatı tam
  tamamen belediyelerin takdirindedir.        olarak alınacak, geri kalan kısmı istihkaklardan
    Tahmini  bedeli  veya  keşif  bedeli   %10 kesinti yapılarak kesin teminat miktarına
  40.000.000 lirayı aşan ihale ilanları Basın  çıkarılacaktır. 1989 mali yılı Bütçe Kanununun
  Yayın  Kurumu  aracılığıyla bir defa ilan   (i) cetveli ile tespit edilen miktar 150.000.000
  edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken   liradır. Yukarıda  sayılan işlerin ihalesinde
  husus, ilan tarihi ile ihale tarihi arasında 10 150.000.000 liranın kesin teminatı tam olarak
  günlük bir sürenin bulunmasıdır.          alınacak, mütebaki kısmı, istihkaklardan %10
    Keşif  bedeli  veya  tahmini  bedeli   kesinti yapılarak kesin teminat miktarına iblağ
  120.000.000 lirayı aşan ihalelere ait ilanlar bir  edilecektir.
  defa da Resmi Gazetede yapılır. Burada da dik­     e) Emanetişlerdeparasalsımrlar:
  kat edilecek husus, ilan tarihi ile ihale tarihi Belediyelerde birçok işler, daha ucuza mal
  arasında 10 günlük sürenin bulunmasıdır.     olması sebebiyle emaneten yaptırılır.
    b) Açık  teklif usulü  ile  yapılacak     Keşif  bedeli  veya  tahmini  bedeli
  ihalelerde parasal sınırlar:            50.000.000 liraya kadar olan işler emaneten
    Açık teklif usulü ile yapılacak her türlü yaptırılır.
  ihaleler için parasal üst sınır 250.000.000     1989 Yılı Genel Bütçe Kanununun (İ) cet­
  liradır. Keşif bedeli veya tahmini  bedeli
  250.000.000  liraya kadar (250.000.000  lira  veli emanet işlerdeki parasal sınırı 50.000.000
                                     etmiştir.
                            lira olarak tespit
  dahil) olan ihaleler açık teklif usulü ile
  yapılabilir.                       6. Devlet iç borçlanma tahvillerinin ve
    c) Pazarlık usulü ile yapılacak satın al­ Hazine bonolarının ihalelerde teminat olarak
  malarda parasal sınırlar:             kullanılması:
    Belediyelerde  Devlet İhale Kanununun       Devlet  İhale  Kanununda   ihalelerde
  5 l/a maddesine göre pazarlıkla yapılacak satın teminat olacak değerler gösterilmiştir. Bunlar;
  almalarda parasal bir sınır bulunmaktadır.     tedavüldeki Türk parası, banka teminat mek­
    İl merkezi belediyeleri ile nüfusu 50.000'i tupları ve devlet tahvilleri ile hazine kefaletini
  aşan belediyelerde bu parasal sınır 8.000.000. haiz tahvillerdir.
  liradır.                         Ancak 1989 mali yılı Genel Bütçe Kanunu
    İlçe ve kasaba belediyeleri için bu parasal ile, ihalelerde teminat olacak değerlere "Dev­
  sınır 3.000.000 liradır.              let İç Borçlanma  Tahvilleri" ile "Hazine
    Ancak  hemen  şunu belirtelim ki. Devlet  Bonoları" da ilave edilmiştir.
  İhale Kanununun  pazarlıkla satın almaları
  düzenleyen  51'inci maddesinde,  pazarlıkla     Bu duruma  göre. Devlet İç Borçlanma
  satın almaları öngörülen daha bir çok bent  Tahvilleri ile Hazine bonoları da belediyelerin
  bulunmaktadır (5 l/b., c, d, e, f, g, 1, k, m, n, o, p  yapacakları ihalelerde teminat olarak (geçici,
  gibi) 51'inci maddenin (a) bendi dışındaki   kesin, avans teminatı) kabul edilecektir.
  bentlerine göre, pazarlıkla yapılacak satın al­   Tahvil ve bonolar nominal  bedele faiz
  malar için parasal bir sınır bulunmamaktadır.   dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde

    d) Bazı işlerde kesin teminatın alınma   anaparaya tekabül eden  satış değerleri esas
  şekli:                        almır (B.K. Mad. 36).

                                                  355
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10