Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Bu taşıtların yaşlarının tespitinde model  Büyük   Şehir  Belediyelerinin   Yönetimi
     yılları için halen içinde bulunulan yıl hesaba Hakkında Kanun uyarınca, genel bütçe gelir­
     dahil edilir (B.U.T. Seri No:8).         leri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere
       3. Belediye   paylarının    belediye   ayrılan payların %10'unu bütçeye gelir kaydet­
     borçlarına mahsubu:                meye  Maliye  ve  Gümrük  Bakam   yetkili,
       Belediyeler, 2380 sayılı Belediyelere ve İl kılınmıştır.
     Özel İdarelerine Genel Bütçe  Vergi Gelir­
     lerinden Pay  Verilmesi  Hakkında  Kanun      b) Ayrıca bütçeye gelir kaydedilen  bu
     gereğince pay verilmektedir. Bu paylar İller  payların, bütçenin yedek ödenek tertibinden,
     Bankasında bir hesapta toplanıp, bilahare bele­  belirlenecek esaslar çerçevesinde belediyelere
     diyelere nüfus esasına göre dağıtılmaktadır.   dağıtılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili
       1989 Bütçe Kanunu, dağıtılan bu paylara,  kılınmıştır.
     belediyelerin borçlarından dolayı el koyma yet­    Açıkça  söylemek   gerekirse, belediye
     kisi getirmektedir.                 paylarından  yapılan bu  kesinti, belediye
                               başkanlarını  Maliye ve  Gümrük   Bakanlığı
        Belediyelerin,  6183  sayılı  kanun   kapılarında koşturmaya  ve bazı belediyelere
     hükümlerine tabi hazineye ait borçları, Maliye imtiyazlı davranmaya matuftur.
     ve Gümrük  Bakanlığının talebi üzerine, İller    Eğer Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bazı be­
     Bankası  tarafından  kesilerek,  hazineye   lediyelere yardım yapacaksa genel bütçe içinde
     yatırılacaktır.                   açılacak bir tertibe koyacağı ödeneklerden
       b) Maliye ve Gümrük bakanı büyük şehir  yardım yapmalıdır.
     belediyelerinin hazineye olan borçlarını, 3030    Çünkü 2380 ve 3030 sayılı kanunlara göre
     sayıh Kanun  hükümlerine  göre  ayrılacak   belediyelere ayrılan paylarda bütün  beledi­
     paylardan kesmeye yetkili kılınmıştır.       yelerin hakkı vardır.
       c) Türkiye Elektrik Kurumu, belediyelere     Bütçe kanunu ile getirilen bu sistem, bazı
     satmış olduğu elektrik bedellerinin vadesinde  belediyelerin hakkı olan paylarını kesip, bazı
     ödenmeyen    kısımlarını,   belediyelere   belediyelere keyfi olarak vermektir. Bu sistem­
                                       vazgeçilmelidir.
     ödemekte olduğu elektrik ve havagazı tüketim  den bir an önce alma ve ihalelerle ilgili parasal
                                   Satın
                                 5.
     vergisinden  kesmeye   yetkili  kılınmıştır  sınırlar:
     (B.K.Mad. 16).                     Belediyeler alım, satım, kirşya verme ve
       Bilindiği gibi, 2464 sayılı Belediye Gelir­ ihale işlerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
     leri Kanununun  34'üncü maddesi  gereğince,   hükümlerine  uygun bir şekilde yapmak zorun­
     belediye ve  mücavir  alan sınırları içinde  dadırlar. Belediyelerde alım, satım ve ihale ve
     elektrik ve havagazı tüketenlerden (Elektrik  kiraya verme  işlerini belediye encümenleri
     ve Havagazı Tüketim Vergisi) alımr. Bu ver­  yapmaya yetkili kılınmıştır.
     giyi Türkiye Elektrik Kurumu toplamaktadır.     Alım, satım ve ihalelerle ilgili parasal
     Türkiye Elektrik Kurumu,  topladığı bu ver­  sınırlar Genel  Bütçe  Kanununun   (I) cet­
     giden, belediyelerin kullanmış olduğu elektrik velinde gösterilmiştir. (İ) cetvelinde gösterilen
     bedellerini doğrudan doğruya kesebilecekler­   bu parasal sınırlar Devlet İhale Kanununun
     dir.                        uygulanmasında,   anahtar  teşkil eder. Bu
       4, Belediye  paylarının  bütçeye  gelir   sebeple  belediye başkanları ve muhasipleri
     kaydedilmesi ve dağıtılması:            (hesap işleri müdürleri) her yıl bütçe kanun­
       1989 Mali Yılı Bütçe Kanununun  17'nci   larıyla birlikte yayınlanan  (İ) cetvellerini
     maddesi. Maliye ve Gümrük  Bakanının, beledi­  yakından  takip etmek  zorundadırlar  (B.K.
     yelere, genel  bütçe  gelirlerinden ayrılan   Mad.20).
     payların bir kısmına el koymaya ve dağıtmaya    a) Belediyeler, 1989 mali yılında tahmini
     yetkili kılmıştır.                 bedeli (keşif bedeli) 40.000.000 liraya kadar
       a) 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel  olan ihaleleri mahaUinde ihale ederler.
     İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden     Günlük gazete çıkan yerlerde ihale ilan­
     Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve 3030 sayılı  ları, bu gazetede bir gün aralıkla iki defa
     354
   1   2   3   4   5   6   7   8   9