Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

AYIN,           ;#AZISI
     1989  MALİ ILI      BÜTÇE KANÜNÜ        VE  BELEDİYELER
              Y
                                            Orhan PİRLER
                                             Merkez Valisi
    3512 sayılı 1989 Mali Yılı Bütçe Kanunu    2. Resmi taşıt alımına ait sınırlamalar:
 28.12.1988 gün 20033 sayılı Resmi Gazetede     Belediyeler, belediyelere bağh kuruluşlar
 yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.          ve fonlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına

   Bütçe Kanunları devletin bir yıllık gelir ve giren araçları alabilmeleri için önce İçişleri
 giderlerini gösteren, ödeneklerin  harcanma    Başkanlığı'na müracaat  edeceklerdir. İçişleri
 usul ve esaslarını belirleyen yazılı belgelerdir.  Bakanlığının  teklifi. Maliye  ve  Gümrük
                            Bakanlığının uygun görüşü ve Başbakanlığın
   Bütçe Kanunları, bazı kanunların uygulan­  izni ile taşıt almak mümkündür (B.K. Mad. 12).
 masında anahtar olacak rakamları tesbit eder.
                              Hemen  şunu belirtelim ki, 237 sayılı Taşıt
   Bütçe Kanunu  yürürlüğe girdikten sonra
                                kapsamına
 Maliye ve Gümrük  Bakanlığı, Bütçe Kanu­    Kanunu arazi binek, kaptıkaçtı, (lüks olanlar
                                                pikap,
                                          kaptıkaçtı,
                            hariç)
                                       arazi
 nunun uygulanmasıyla ilgili olarak 8 adet bütçe
 uygulama  talimatlarını hazırlayarak yürürlüğe  panel, kamyonet,  kamyon,  otobüs,  cankur­
 koymuştur.                      taran, motorsiklet, motorlu ve motorsuz sair
                            kara ve deniz taşıtları girmektedir.
   Bütçe Kanunlarında  ve Bütçe Uygulama      Bunların satın alınması için başbakanlık­
 Talimatlarında  belediyeleri yakmdan ilgilen­   tan izin almak şarttır.
 diren hükümlere  rastlanmaktadır.  Belediye
 başkanları,  hesap  işleri müdürleri  veya     Belediyelerin  satın alacakları taşıtların
 muhasipleri  bunları yakından  takip etmek    azami satış fiyatları her yıl bütçe kanunlarına
 zorundadırlar.                    bağlı cetvellerde gösterilir. Bu cetvel (T) cet­
   Biz bu yazımızda, 1989 Mali Yılı Bütçe   velidir.
 Kanununun   belediyeler için getirdiği bazı     Cetvel için 28.12.1988 gün Mük. 20033
 hususları belirteceğiz.               sayılı Resmi Gazeteye  bakınız. Cetvel çok
   1. Ayrıntılı harcama planlarını ilgili mer­  uzun olduğu için buraya alınmamıştır.
 cilere vermek.
   Belediyeler, 1989 mali yılında Maliye ve    Traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit
 Gümrük  Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret  ziraat ve inşaat makinaları alımları 237 sayılı
 Müsteşarlığınca, tesbit edilecek esaslar ve   Taşıt Kanunu kapsamı dışındadır.
 sürelerde;                        Bütçede ödenek bulunduğu  takdirde, bun­
   a) Gelir tahminlerini,             ları herhangi bir makamdan izin almadan satın
   b) Gider tahminlerini,             almak mümkündür.
   c) Mali tabloları,                 Ayrıca, 8.4.1986 gün 86/10559 sayılı Bakan­
   d) Birbirleriyle borç ve alacak durum­   lar Kurulu Kararına göre, belediyelerin alacak­
 larını,                       ları ambulans ve cenaze taşıtları için herhangi
   İstek halinde  ilgili mercilere vermek    bir yerden izin almaya da gerek bulunmamak­
 zorundadırlar.                    tadır.
   Maliye  ve  Gümrük  Bakanlığı, beledi­     Ançak bunlar satın alınırken, 2886 sayılı
 yelerin belge ve hesap durumları ile borçları Devlet İhale Kanunu hükümlerine  uyulacaktır.
 ve  ödeme   imkanları  üzerinde  inceleme     237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren
 yaptırmaya programlarına uygun harcama yap­   ve bağış yoluyla ithali talep edilen binek
 mayan, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz otomoDİller ile minibüs cinsi taşıtlardan ben-
 etmeyen belediyelerin bütçe ödeneklerini kes­   zinlilerden 5  yaşından,  dizellilerden  10
 meye  ve diğer imkanlarını durdurmaya yet­   yaşından büyük  olanların hibe işlemi kabul
 kilidir (B.K. Mad. 6).                edilmez.
                                                  353
   1   2   3   4   5   6   7   8