Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Dernekler  Kanununun  61. maddesi  kamu      Dernekler  Kanunu'nun  61. maddesi  ile
     yararma çalışan derneklerle, yasanın 57. mad­  belirlenen esas ve usuller dışında derneklere
     desi uyarınca kuruluş mensupları tarafından   yardım  yapılması  halinde, yardımı  yapan
     kurulan gençlik ve spor kulüpleri dışındaki,  Mahalli idarelerin mensupları veya organları
     derneklere yardım  yapılm.asını yasaklamıştır.  ile yardımı kabul eden dernek mensupları için
     Kamu yararına çalışan derneklerin niteliği Der­  uygulanması  gerek yargılama usulü ne ola­
     nekler Kanunu'nun  58. maddesi ile belirlen­  caktır? Kanunun  74. maddesinde. Dernekler
     miş ve  bu yasanın  59. maddesi  uyarınca   Kanunu'na  aykırı davrananlar hakkında, hiç­
     kamuya yararlı dernek sayılabilmek için Bakan­   bir ayrım yapılmaksızın 3005 Sayılı Kanun'un,
     lar Kurulu'nun onayı şart koşulmuştur. Özel­  1. ve 4. maddesi dikkate alınmaksızın, uygulan­
     likle küçük yerlerdeki belediyeler tarafından  ması öngörülmüştür. Dernek  mensupları hak­
     "kamuya  yararlı dernek"  kavramı  yanlış   kında, 3005 Sayılı Meşhut Suçların Muhakeme
     anlaşılarak sportif faaliyetleri destealeyen her Usulüne Dair Kanun hükümleri uyarınca Cum­
     türlü derneğe yardım mübah görülmüştür. Bu   huriyet Savcılarınca  doğrudan  soruşturma
     nedenle  kamuya  yararlı dernek ile kamu    yapılması mümkün  olmakla  birlikte Mahalli
     kuruluşlarının mensuplarınca kurulan amotör    idarelerin organları veya mensupları hakkında
     spor kulüplerinin nitelikleri ve amaçlarının iyi  doğrudan soruşturma yapılması ve sözkonusu
     bilinmesinde yarar vardır.             yasanın uygulanması  mümkün  değildir. Zira
       Mahalli  idarelerin derneklere yardımın    3005 Sayılı Yasanın 3. maddesinde yer alan,
     şartlarını düzenleyen 2908 Sayılı Dernekler   "siyasi suçlarla hususi muhakeme usullerine ve
     Kanunu'nun  61. maddesinde; genel bir espiri  takibi izin ve karar istihsaline bağlı olan suçlar
     olarak derneklerin yardım kabul edemiyecek-   hakkında bu kanun tatbik edilemez." hükmü,
     leri hususu yer almış, istisna olarak da mahalli  genel hükümlere göre işlem  yapılmasına
     idareler tarafından 'kamuya yararlı dernekler'  manidir. O halde, mahaUi  idarelerin men­
     ile 57. maddeye göre kurulan (mahalli idare­  supları ve organları tarafından 2908 Sayılı Der­
                                   Kanununa
                                                  işledikleri
     lerin kendi mensuplarınca oluşturulan) der­   nekler için Memurun aykırı olarak Kanununa
                                           Mühakematı
                               suçlar
     neklere yardım  edilebileceği vurgulanmıştır.
     Yasanın öngördüğü  sınırların ihlali sure-tiyle göre soruşturma yapılacaktır.
     yapılan yardımlarla ilgili olarak, sözü edilen
     Dernekler  Kanunu'nun  84. maddesinde, "Bu      Yukarıdaki parağraflar içerisinde açıklan­
     Kanunun  61. maddesine  aykırı olarak dernek­  maya çalışıldığı gibi şekli ve nedeni ne olursa
     lere yardım eden tüzel kişi veya kuruluşların olsun yasaların öngördüğü biçim ve şartların
     yönetici veya yetkilileri ile yardımı kabul eden dışında Derneklere yardım yapılması ve bu
     dernek yöneticileri, üç aydan bir yıla kadar  hususta vasıta olunması çeşitli özel ceza mad­
     hapis cezasıyla cezalandırılır... Yapılan yardım­ deleri ile TCK'nunun ilgili hükümleri uyarınca
     ların hazineye gelir kaydedilmesine karar veri­ müeyideye bağlanmıştır. Ayrıca Dernekler Ka­
     lir." hükmü yer almıştır. Yasanın 61. maddesi nunu konuyu biraz daha özel bir düzenlemeye
     ile 84. maddesi birlikte mütala edildiğinde, der­ tabi tutarak, yardımı kabul eden dernek organ­
     neklere gelişigüzel yardım yapılmasının müm­   larını da sorumlu kılmıştır. Uygulamanın açık­
     kün olmadığı; aksine uygulamanın yardımı ya­  lanan yasal çerçevelerde yerine getirilmesine
     pan idareler ve yardımı kabul eden dernekler  özen göstermek ve yasal müeyyidelerle karşı
     açısından cezai ve hukuki sorumluluk doğura­  karşıya kalmamak, tüm mahalli idarelerin ama­
     cağı neticesine varılmaktadır.           cı olmalıdır. 15.5.1989


     360
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15