Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

i
    sayılı genelgesi ile. l özel idareleri ve  edilir." denilmektedir.
    belediyelerle bunların  kurmuş  olduk­     Maliye  ve  Gümrük   Bakanlıgıda
    ları işletme ve birliklerin, memur  ve   5.7.1988  gün  ve 19863  sayıh  resmi
    sürekli  işçi kadrolarına  yapılacak    gazetede yayınlanmış  olan 1988  mali
    atamalar  için bakanlıktan  izin isterk­   yılma ait 5 sıra numaralı Bütçe Uygu­
    en  istek yazılarına  gerekli  formu     lama Talimatında:
    (form örneği  Bakanlık  genelgesine      237 sayılı Taşıt Kanununa.   Bütçe
    ilişiktir.) doldurarak   ilişik olarak    Kanununa     ve  1988/5    sayılı
    göndermelerini   bildirmiştir.         Başbakanlık  Genelgesine  müsteniden
      Başbakanlık  genelgesinde  öngörü­    satın alma suretiyle veya hiybe (bağış)
    lenlerden  özellikle taşıt alımı konusu   yolu ile taşıt edinilmesinde   ve  15
    ile boş kadrolara  memur   ve sürekli   yaşım doldurmuş  olan taşıtların tasvly-
    işçi ataması  için izin alınması önem    esinde bu  yû zarfında izlenecek yol ve
    ifade ettiğinden bunlara  ilişkin mev­   yöntemi açıklamış  bulunmaktadır.
    zuat  hükümlerinin    açıklanmasında      Zikrettiğimiz  işbu kanun  Genelge
    yarar görülmüştür.               ve talimata göre:
      Malumdurki,  resmi daireler bu ara­   Taşıt alımına  dair 237  sayılı Taşıt
    da belediyeler için satın alma  sure­   Kanununun     10  ncu  maddesine
    tiyle taşıt edinmenin  dayanağı  237    müsteniden  Bakanlar  Kurulundan kar­
    sayüı Taşıt Kanunudur.             ar alma yöntemi  caridir. Bu maksatla
     Ayrıca 1988 Mali Yılı Bütçe Kanunu­    belediyeler   İçişleri   Bakanlığına
    nun 9 uncu  maddesinin  (b) fıkrasına   müracaat   edecekler,  İçişleri  Ba-
    konulan bir hükümde:              kanlıgıncada  teklif Maliye ve Gümrük
     "237 sayılı Taşıt Kanununa   tabi kuru­   Bakanlığına  iletilecek, bu teklifin bu
    luşların binek. Station Wagon,  arazi   bakanlıkçada  uygun görülmesi  halinde
    benek,  minibüs   ve  otobüs   tipi   zikredilen  madde  gereği olarak  Ba­
    taşıtlardan, yurt dışında olanlarla 237   kanlar  Kurulu  karan  alınmak  üzere
    sayılı kanuna ekli (I) ve (2) sayılı cet­ teklif Başbakanlığa gönderilecektir.
    vellerde sayılan zat ve makamlara tah­     Ancak  8.4.1986  gün ve 86/10559
    sis  olanlar  hariç  olmak   üzere,    sayılı Bakanlar Kurulu kararı, genel ve
    31.12.1987  tarihinde model yılı itiba­  katma  bütçeli idareler dışındaki kuru­
    riyle 15 yaşını doldurmuş  olanlarını   luşlarca  yani  belediyelerce   satın
    31.8.1988  tarihinden  itibaren tasfiye   alınacak ambülans  ve cenaze  taşıtlan
    etmek  zorundadırlar.             için  Bakanlar   Kurulundan    karar
      Bu taşıtlar 10.8.1988 tarihinden it­   alınmasına  lüzum  bulunmamaktadır.
    ibaren hiç bir şekilde kullanılamaz ve   Yani belediyeler ambulans   ve cenaze
    trafiğe çıkarılamaz, bakım  onarım gi­   arabalârmı  Bakanlar Kurulundan karar
    deri yapılamaz.                 almaksızın  satın alabileceklerdir.
     Genel  bütçeye  dahil  dairelere ait     Kanuni  durum  böyle olmakla bera­
    taşıtlar  Maliye  ve  Gümrük   Ba­    ber Maliye ve Gümrük  Bakanlığının  5
    kanlığınca,  diğer  kuruluşlara   ait   sıra  numaralı   talimatının  2  İnci
    taşıtlar ise kendileri tarafından tasviye  maddesinde:  Binek  ve Station Wagon

                      ELLER V E BELEDIYELER               327
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14