Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

TASARRUF           AMACIYLE        BELEDİYELERİN               HARCAMALARINA                           V E           ÇALIŞMALARINA                GETİRİLEN                    SINIRLAMALAR


                                        Yazan: Osman   MERİÇ
        Başbakanlıkça,   kamu   harcama­     - Makine ve teçhizat alımlarının as­
       larında tasarruf  sağlamak  amaciyle    gariye indirilmesi,
       24.4.1988  gün  ve 19794 sayılı resmi    - Otobüs  ve minibüs  gibi  toplu-
       gazetede  yayınlanmış   olan  1988/5    taşımada  kullanılacak  taşıtların, mec­
       sayılı genelge, mahalli idarelerden l    buriyet olmadıkça  satınalma  suretiyle
                           i
       özel idarelerini ve belediyeleride kap­   değil, kiralama  suretiyle temin  edil­
       samaktadır.                   mesi.
        Bütün  kamu  kurum  ve kuruluşları    - Temsil ve ağırlama  masraflarının
       ile mahalli idarelerin azami tasarrufa   kaçınılmaz  durumlarda  yapılması,  hu­
       riayet  etmelerini  öngören   ve  bu   susları  bulunmakta,   genelgenin   3
       amaçla  uygulamaları  gereken tedbirle­   üncü  maddesindede:
       ri sıralayan bu genelgede belediyeleri     îl özel idareleri ve belediyeler ile
       yakından  ilgilendiren hususlar vardır.   bunların  kurdukları  birlik, müessese
       Bunlar meyamnda:                ve işletmelerce  boş bulunan   kadro­
       -  Her  türlü  döşeme,   demirbaş    ların açıktan atama yapılmak  suretiyle
       alımlarının sımrlı tutulması,         kullanılabilmesi   için  İçişleri Ba­
       - Her türlü gayrimenkul  alımı, kira­   kanlığından  izin alınması, emir olun­
       lanması  ve kamulaştırılmasının   vaz­   maktadır.
       geçilmez ihtiyaçlara inhisar  ettirilme­    Bu  genelge  üzerine  İçişleri  Ba-
       si.                       kanlıgıda,  idari teşkilata gönderdiği
        Enerji ve akaryakıt  kullanımında    3.5.1988  gün  ve mahalli idareler ge­
       azami tasarruf sağlanması,           nel  müdürlüğü   ifadeU  541-50926


       3 2 6               I L L E R V E B E T L E D I Y E L E R
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13