Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

sürekli  akmayan   bir turistik tesis   naklan kamu kurumu veya kamu     tüzel
    düşünülemez.   Su sorunu bazı belediye,    kişilerine aitse  bu takdirde  kamu­
    kasaba   ve  köylerin  tek  başına   laştırma yapılmaz.  Bedeli karşılığı de­
    çözümleyebilecekleri   bir  sorun  ol­   vir mecburiyeti  vardır. Anlaşmazlık
    maktan  çıkmıştır. Bazı bölgeler vardır  halinde Danıştay  tarafmdan   incelene­
    ki kendi  sımrlan  içinde  su kaynağı   rek ki ay içinde karara  bağlanır.
                              i
    yoktur. Yakm l.  ilçe veya köylerden  su
            i
    sağlama  zarureti vardır. Oysa  susuz          i^jfiiw Ytudımı
    köy ve kasabamn  başka bir beldeden
    su getirme veya kamulaştırma  yetkisi    BiUndigi  gibi belediye personelinin
    yoktur.  Üst yönetim   makamlarının    yetiştirildiği özel bir meslek  okulu
    veya idari yargının  devreye  girmesi   yoktur.  Belediyeler  özellikle  büro
    gerekir.                    işlerinde.   muhasebe     işlerinde
     Artık tek başına belediye ve köylerin   çalıştırdıkian personeli bu  alanda hiç
    kendilerine yeterli su sağlamaları im­   eğitim  görmemiş,   genellikle  orta
    kanı giderek  güçleşmektedir.  Birçok   eğitim  görmüş  kişiler arasından  al­
    belediye ve köyün  su İhtiyacım  bir­  maktadır.   Belediye   başkanlarının
    likte karşılamaya   yönelik  yeni bir   büyük  çoğunluğu   esnaf ve çiftçidir.
    örgütlenmeye,    elektrik  işlerinde   Belediyeciliği  işbaşında  öğrenmekte­
    olduğu  gibi enterkonnekte   şebekeye   dir. Bunun için  belediye  başkanlannm
    ve merkezi veya  bölgesel bir teşkilata  ve  diğer  personelin   hizmetiçinde
    ihtiyaç olabilecektir.             çeşitli vesilelerle belediyecilik konu-
      7478  sayılı kanuna  göre  köylerin   larmda  yetiştirilmeleri  yararlı olur.
                                    t
    içme ve kullanma  sulan  ihtiyacı, DSİ  Kuşkusuz   bu ür bir  eğitimin  turizm
    Genel  Müdürlüğü   tarafından  temin   alanmdaki  başanya  da etkisi büyüktür.
    edilmektedir.  Sözü geçen  kanunun  8    Sonuç  olarak diyebiliriz ki.  turizm
    nci  maddesine    göre  DSİ  Genel   endüstrisini   belediyelerden    ayrı
    Müdürlüğü   İller Bankası   ile ortak  düşünmek    olanaksızdır.  Türkiye'de
    çalışma yaparak  civar köy ve belediye­   bulunan  bir yabancı  turizm  uzmam
    lere müşterek   su  teminine  yetkili   şöyle diyor : "İnsanlar yeryüzü cenneti
    kılınmıştır.  Tesislerin   yapıldıktan   deyimini  herhalde  Türkiye'ye  bakarak
    sonra bakım  ve işletmesi ilgili köy ve  bulmuşlardır.   Her insamn  gönlünde
    belediyelere aittir. (7478 saydı K. Md. 10)  yaşattığı, bir gün gitmeyi hayal ettiği
     DSİ Genel Müdürlüğü   umuma ait su­    yeryüzü  cenneti" (2).
    lan köylere tahsis etmeye  ve sahipli     Gerçekten   bu  cennet   ülkeyi
    olan sulan  ve taşınmaz  mallan kamu­     tanıtmak,  değerlendirmek,    gelecek
    laştırmaya  yetkili kılınmıştır (7478   kuşkulara    daha   iyi  koşullarda
                                               t
    S.K.Md.11 ve  12).              bırakmak  ve devam  ettirmek için üm
     2942 sayılı kamulaştmna   kanununım     kamu  kuruluşlanmn   belediyelerin ve
    30 ımcu maddesine  göre, eger su kay­   halkm  işbirliği gerekmektedir  (3).


    (2) Tılmaz Çolpan. Tamtma Çalışmalan ve Belediyeleile İlişkfler. 1976. TJB.D. Taymı. No: 31, Sahife 54
    (3) Nmi Tortop. Turizm ve Bdediyeler. Amme İdaresi DeıgbL Hariran 1088.



                     İLLER VE HEL£DİTEL£R               32S     )
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12