Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

pazar  yerlerinde  satıcıların eşya  ve   alt yapı sorunları büyük önem  arzet-
      araçlarının   konuluş   biçimlerinin    mektedir. Turizm  potansiyeline  uygun
       düzenlenmesi,   çöp  kutuları  konul­    olarak alt yapı donatımımn   da hızla
      ması,  tuvaletlerin  kontrolü,  sürekli   gerçekleştirilmesi  için mahalli idare­
      bekçi  konulması  ve her an temizliğe   lere yardım  edilmesi gerektir. Mahalli
       dikkat etmelerinin  sağlanması  ve sık   idareler  kendi  olanakları   ile bu
       sık dezenfekte  edilmesi  belediyelere    yatırımları  gerçekleştiremezler.   Tu­
       düşen görevler arasmdadır,          ristik yöre belediyelerine yardım  ko­
        6- Turizmin  gelişmesinde  tamtma    nusu  olabilecek yatırımlar  öncelikle­
       faaUyeü  önemli bir etkendir. Bir bel­   rine göre şöyle sıralanabilir:
       denin tarihi ve kültürel zenginlikleri­    - Kanalizasyon yapımı.
       nin tanıtılmasında  belediyeler  etkin    - tçme ve kullanma  sujoı tesisleri,
       bir rol oynayabilirler. Mahalli folklor,  yapımı ve iyileştirilmesi.
       festival, şenlik düzenlenmesi, sergiler    - Elektrik  şebekesinin  iyileştiril­
       açılması,  turistik değeri olan çeşitli   mesi.
       hatıra eşyaları üretilmesinde  beledi­    - Şehiriçi yol yapımı ve onarımı.
       yelerin desteği büyük yararlar  sağlar.     - Doğal ve kültürel  değerlerin  iyi
                               kullanılması  ve çevre düzenlenmesi.
        Turistik Yöre Belediyelerine Yardım      - Park onarımı ve düzenlenmesi.
              Zorunludur.            - Otopark yapımı,  soğuk  hava depo­
                               su yapımı,
        Turistik   yöre  belediyelerinin      - Tuvalet yapımı,
       nüfusu  turistik mevsimlerde   gerçek    - Turistik  amaçlı  diğer  alt yapı
       nüfüslannm   kat kat üstünde artmak­    yatırımları.
       tadır. Normal olarak 5-10 bin nüfusa     Aynca  zararlı böceklerle  mücadele,
       hizmet veren  bir belediye turistik ay­  arazöz, vidanjör ve çöp kamyonu  temi­
       larda  30-40-50  bin nüfusa  hizmet    ni gibi konularda da destek gerekir.
       götürmektedir.    Belediyelere   son
       yıllarda  önemli  gelir  kaynakları          Turistik Planlama
       sağlanmıştır. Ancak  bu kaynaklar  tüm
       belediyeler için aynıdır. Turistik yöre    Turistik yörelerin imar  planlanmn
       belediyeleri için ayn bir gelir ka3nıagı  yapılması,  hazırlanması  ve uygulan­
       yoktur. Bu belediyelerin turistik aylar­   ması,  aşamalarında   ilgili belediye.
       da  önemli  derecede  hizmetlerinin    Bayındırlık  ve İskan  Bakanlığı  ile
       maliyeti  artmakta,  oysa  kendilerine    Kültür  ve Turizm  Bakanlığı  arasında
       sağladıkları ek bir gelir yoktur. Daha   yakın bir ilişki kurulmalı, koordinas­
       çok vatandaşlar  kişisel olarak yarar­   yon sağlanmalıdır.
       lanmaktadırlar.
        Uluslararası  turizm  hareketlerinin           Su Sorunu
       yoğunlaştığı  ve turistlerin  en  çok
       rağbet  ettikleri ülke olmak  izlenimi     Turizmde  yeterli içme ve kullanma
       görülen  ülkemizde  turistik yörelerin   suyu  önemli bir konudur.  24 saat su5aı
    C  324                 İLLER V E BELEDİTEL^
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11